statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2012 - Detail stavby

Administratívne centrum MLYNY Nitra

Administratívne centrum MLYNY Nitra

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Andrej Alexy
Generálny projektant:ALEXY & ALEXY
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
statika.sk s.r.o.
Dokumentácia statiky:Dokumentácia zahŕňala 125 výkresov statického riešenia.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh nosných konštrukcií pre objekt Veža Mlyny Nitra na Štúrovej ulici v Nitre. Projektovaný objekt naväzuje na už postavený objekt, s ktorým bude dispozične prepojený. Pôdorys objektu je asymetricky obdĺžnikový s jedným podzemným a s jedenástimi nadzemnými podlažiami. Je navrhnutý ako jeden samostatný dilatačný celok. Podzemné podlažie je prispôsobené už zhotovenej, zapaženej jame, ktorá bola zhotovená pre iné dispozičné riešenie. Nosné konštrukcie sú navrhnuté kombinované železobetónové, monolitické a oceľové. Nosný systém je stenový, nosné steny majú nepravidelnú pôdorysnú modulovú osnovu v ortogonálnej pôdorysnej sústave. Modulová osnova v pozdĺžnom smere je 7,250 + 6,800 + 5,250 + 9,625 + 9,625 m a v priečnom smere 4 x 7,500 m. Zvláštnosť tohto objektu je jeho výškové naklonenie o 100 mm na meter výšky v dvoch vzájomne kolmých smeroch.

Technické riešenie

Základy
Základy sú navrhnuté plošné, železobetónové vo forme základovej dosky hrúbky 120 cm. Z dôvodu sadania základov je navrhnuté vylepšenie základových pomerov firmou KELLER tak, aby sadanie neprekročilo hodnotu 20 mm. Firma KELLER tiež zhotovila paženie a vodotesnosť stavebnej jamy, prehodnotí potrebné úpravy paženia pre požadovanú hĺbku výkopu stavebnej jamy. Hydroizolácia podzemného podlažia sa navrhuje kombináciou bielej vane a fóliovej izolácie. Do betónu základovej dosky sa navrhujú chemické prísady na zabezpečenie max, priesaku vody 50 mm. Receptúru chemických prísad pre konkrétne pomery je potrebné dohodnúť s technickým servisom firmy, ktorá bude vybraná pre túto dodávku. Predpokladá sa, že základová doska bude zabetónovaná v jednom zábere bez dlhodobej pracovnej škáry a preto nie sú v základovej doske navrhnuté úpravy pre dlhodobé pracovné škáry. Zatesnenie pracovných špár medzi základovou doskou a stenami podzemného podlažia sa navrhuje pomocou tesniacich pásov. V mieste čerpacích studní je potrebné osadiť diel pre budúci tesniaci uzáver studne. Pred betonážou základov je potrebné osadiť všetky potrubné rozvody a súvisiace diely a zemnenie s úpravami pre zabetónovanie. Tieto rozvody a úpravy je potrebné zhotoviť podľa výkresov jednotlivých profesií. Medzi modulmi E-F/2-3 je lokálne zníženie dosky pre rozvodný kanál elektro. V interiéri medzi modulmi D-E/2-3 je navrhnutý montážny žeriav so základom v zmysle podkladu pre tento typ žeriava. Trieda betónu základov sa navrhuje kvality C30/37, oceľ betonárska B500B.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislý nosný systém stavby je monolitický, železobetónový, kombinovaný z prútových a stenových prvkov. Stĺpy sa navrhujú prevažne kruhového prierezu priemeru Ø650, Ø600 a Ø500 mm odstupňované po podlažiach podľa intenzity prenášaného zvislého zaťaženia. V administratívnej časti 5.NP a 6.NP sa navrhujú stĺpy z dispozičných dôvodov obdĺžnikového prierezu 250×650 a 250×800. Steny sa navrhujú z hľadiska požiarnej ochrany minimálnej hrúbky 220 mm s krytím výstuže 30 mm po celej výške stavby. Doplňujú ich šikmé steny hrúbky 225 mm a 250 mm.

Administratívne centrum MLYNY Nitra

kliknutím obrázok zväčšíte

Steny zabezpečujú vodorovnú tuhosť objektu v obidvoch smeroch. Trieda betónu stien a stĺpov sa navrhuje kvality C30/37, v podlažiach, PP01, NP00, NP01 a NP02 sa navrhujú stĺpy z betónu triedy C35/45. Oceľ sa navrhuje betonárska, viazaná akosti B500B.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria stropné dosky a prievlaky, resp. výstužné rebrá stropu (atikové či parapetné pásy). Stropné dosky sa navrhujú prevažne hrúbky 250 mm. V osiach D-E-F sa navrhujú hrúbky 400 mm vyľahčené prvkami U-BOOT u-24 v miestach kde je splnená požadovaná šmyková únosnosť betónu. V strope nad 5.NP a 6.NP sa navrhuje medzi osami E-F doska hrúbky 425 mm, takisto vyľahčená prvkami U-BOOT u-24. Prvky u-24 sa kladú 80 mm od spodnej hrany debnenia pre strop hrúbky 400 mm, resp. 90 mm pre strop hrúbky 425 mm. Medzi osami D-E/2-3 sa navrhuje montážny otvor pre staveniskový žeriav. Výstuž prechádzajúcu otvorom je nutné prerušť s presahom do otvoru 120 mm. po demontáži žeriava prúty dovariť nosnými zvarmi a otvor dobetónovať. Výstužné prúty, ktoré sa budú prepájať musia byť umiestnené presne oproti sebe (preto sa navrhujú prerušiť) ! Trieda betónu vodorovných nosných konštrukcií sa navrhuje kvality C30/37, oceľ betonárska B500B.

Administratívne centrum MLYNY Nitra

kliknutím obrázok zväčšíte

Schodiská
V objekte sa navrhujú dve hlavné schodiská zo suterénu, resp. prízemia až na 10.nadzemné podlažia. Schodiskové dosky sa navrhujú prefabrikované s hrúbkou dosky 120 mm. Ramená sa kladú na medzipodestové dosky a podestové dosky hrúbky 160 mm Trieda betónu prefabrikovaných schodiskových ramien sa navrhuje kvality C30/37, oceľ betonárska B500B.

Použité materiály na nosné konštrukcie.

Administratívne centrum MLYNY Nitra

kliknutím obrázok zväčšíte

Administratívne centrum MLYNY Nitra

kliknutím obrázok zväčšíte

Administratívne centrum MLYNY Nitra

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 5-Apr-2020
Návštevnosť - Celková: 173965 - Mesiac Apríl: 14970 - Denná: 25
Vaša IP adresa je: 3.235.30.155 a celkovo ste u mňa prezreli 16 stránok