statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2011 - Detail stavby

Malopodlažná zástavba obytného územia Rusovce, Bytové domy A1, A2, A3

Malopodlažná zástavba obytného územia Rusovce, Bytové domy A1, A2, A3

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. Arch. Klement Trizuljak
Generálny projektant:Ing. Arch. Klement Trizuljak
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
statika.sk s.r.o.
Dokumentácia statiky:Dokumentácia zahŕňala 60 výkresov statického riešenia troch objektov SO30, SO31, SO32.

Predmetom projektu bol návrh novostavby troch bytových domov s označením „A1“ (objektov SO30, SO31, SO32) v malopodlažnej zástavbe obytného územia Bratislavskej mestskej časti Rusovce – časť Gaštanova Alej. Novostavba bytových domov je z exteriéru rovnaká. Objekty sa líšia nosnými konštrukciami v interiéri, ktoré reflektujú požiadavky rozdielnych interiérov v polyfunkčnej časti objektov. Budovy sú navrhnuté ako trojpodlažné objekty so suterénom pre parkovanie vozidiel a technické vybavenie objektu. Na 1.NP sa nachádzajú tri byty, na 2.NP a 3.NP je po päť bytov. Zastrešenie objektov tvorí valbová strecha.

Malopodlažná zástavba obytného územia Rusovce, Bytové domy A1, A2, A3

kliknutím obrázok zväčšíte

Objekt rozmerov vpísaných do obdĺžnika 42,35 × 15,35 sa navrhuje ako samostatný dilatačný celok.

NOSNÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU

Nosné konštrukcie objektu sa navrhujú kombinované z tyčových a plošných prvkov.
Základy
Zakladanie objektov sa navrhuje plošné, monolitické na pásoch z prostého betónu a železobetónu. Pod obvodovými nosnými stenami suterénu sa navrhujú základy z prostého betónu. V mieste vjazdu do garáži sa navrhuje železobetónový základový pás. Pod vnútornými nosnými stenami sa navrhujú železobetónové základové pásy. Šírka základových pásov je odstupňovaná podľa intenzity prenášaného zaťaženia od 700 mm až po 1600 mm. Výška základových pásov sa navrhuje 500 a 600 mm. Pod žb základové pásy sa navrhuje podkladný betón hrúbky 100 mm.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové, pôsobiace ako viacpoľové spojité dosky. Trieda betónu sa navrhuje C25/30, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú dosky svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcih stien objektu. Dosky sa navrhujú prevažne hrúbky 200 mm. Len v NP02 a v NP03 sa v strede objektu (v mieste kde doska pôsobí len ako spojitá doska) navrhuje hrúbky 240 mm. Zásypy okolo objektu je možné zrealizovať až po zabetónovaní stropnej dosky nad suterénom a dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektov tvoria steny a stĺpy. V suteréne sa navrhujú železobetónové nosné steny hrúbky 200 a 250 mm s ohľadom na zachytenie zemného tlaku priľahlej zeminy okolo objektu. V nadzemných podlažiach sa navrhujú murované obvodové nosné steny hrúbky 300 mm.

Malopodlažná zástavba obytného územia Rusovce, Bytové domy A1, A2, A3

kliknutím obrázok zväčšíte

V NP01 sa navrhujú v strede objektu pozdĺžne žb nosné steny hrúbky 250 mm, ktoré zabezpečujú roznos zaťaženia z nosných stien NP02 a NP03 na priečne nosné steny v suteréne. Steny majú okrem funkcie zvislého prenosu zaťaženia aj stužujúce funkcie voči vplyvom horizontálneho zaťaženia na objekt. V rohoch objektu v mieste balkónov od NP01 až po NP03 sa navrhujú kruhové železobetónové stĺpy priemeru 300 mm. Steny výťahovej šachty sa navrhujú od základov až po strop monolitické železobetónové hrúbky 150 mm. Konštrukcia výťahu sa navrhuje od stropnej konštrukcie „zvukovo“ oddeliť pomocou prvkov SCHOCK TRONSOLE.
Schodisko
V objektoch sa navrhujú schodisko zo suterénu až na 3.poschodie. Navrhuje sa doskové, monolitické železobetónové hrúbky 160 mm.

Použité materiály

Malopodlažná zástavba obytného územia Rusovce, Bytové domy A1, A2, A3

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 23 stránok