statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2011 - Detail stavby

Bytový dom s polyfunkciou

Bytový dom s polyfunkciou

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Bolčo Branislav
Ing. arch. Kállay Karol ml.
Ing. Valenta Radovan
Generálny projektant:CUBE DESIGN s.r.o.
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
statika.sk s.r.o.
Dokumentácia statiky:Dokumentácia zahŕňala 40 výkresov statického riešenia objektu.

Úlohou projektu bol návrh novostavby „Bytového domu s polyfunkciou“ na Grosslingovej ulici č.50 v Bratislave. Objekt celkových rozmerov vpísaných do obdĺžnika 40,375 × 18,80 je z uličnej strany v rozmeroch cca 18,15 × 18,80 sedempodlažný. Hmota objektu postupne v 5.NP a 6.NP ustupuje z 18,15 metra na 13,95 metra. V suteréne sa nachádzajú v rozšírenej časti garáže.

Bytový dom s polyfunkciou

kliknutím obrázok zväčšíte

Objekt sa navrhuje ako samostatný dilatačný celok.

NOSNÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU

Nosné konštrukcie objektu sa navrhujú prevažne z plošných prvkov, ktoré sú doplnené tyčovými prvkami (stĺpy prievlaky).
Základy
Zakladanie objektu osa navrhuje vzhľadom na geologické pomery ako aj konštrukčný návrh suterénnej časti stavby ako plošné na základovej doske. Základová doska sa navrhuje hrúbky 500 mm (pod garážovou časťou) a 700 mm pod výškovou časťou. V miestach pod stĺpami sa navrhuje s ohľadom na pretlačenie dosky stĺpami zhrubnutie dosiek o 200 mm. Trieda betónu sa navrhuje C30/37, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Pod základovú dosku sa navrhuje podkladný betón hrúbky ~100 mm. Základová doska sa navrhuje bez dilatácie. Na zmenšenie vplyvov zmraštovania a dotvarovania betónu sa navrhuje v základovej doske vynechať súvislý pruh šírky 1 meter naprieč budovou v strede poľa medzi osami E-F, ktorý sa zabetónuje cca 14 dní po betonáži priľahlých častí (výstuž základovej dosky sa osadí len sa nezabetónuje pruh šírky 1 meter + sa opatrí škára tesniacou hmotou voči priesakom vody). Pod dojazdom výťahu sa navrhuje priehlbeň s hrúbkou dosky a stien 500 mm. Spätné zásypy okolo prehĺbenia komunikačných jadier musia byť zhotovené zo štrkopiesku zhutneného na stupeň zhutnenia min. Id=0.7 (Edef=250 MPa) po vrstvách mocnosti 20-25 cm. Izolácia spodnej stavby sa navrhuje vo forme tzv. „bielej“ vane. Tvorí ju samotná základová doska z vodostavebného betónu triedy C30/37 - XC1+XC2 - CI=0.4 dmax=32 mm - S3 - podľa STN EN 206-1 s maximálnym priesakom 50 mm. Zatesnenie pracovných špár sa navrhuje pomocou tesniacich pásov.
Vodorovné nosné konštrukcie

Bytový dom s polyfunkciou

kliknutím obrázok zväčšíte

Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové. Dosky vo všeobecnosti pôsobia ako viacpoľové spojité dosky. Trieda betónu vodorovných nosných konštrukcií sa navrhuje v bytových podlažiach triedy C25/30 podľa STN EN 206-1, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Výnimku tvorí len stropná konštrukcia nad suterénom, ktoré sa navrhujú z betónu triedy C30/37. Zásypy okolo objektu je možné zrealizovať až po zabetónovaní stropnej dosky nad suterénom a dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu. Strop nad garážovou časťou sa vzhľadom na značnú tiaž násypu zeminy, ktoré musí táto doska uniesť, navrhuje hrúbky 300 mm doplnená o žb hlavice voči pretlačeniu dosky stĺpami. Trieda betónu sa navrhuje C30/37, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Stropná doska tvoriaca rampu sa navrhuje ako dvojpoľová krížom armovaná doska hrúbky 200 mm. Do žb stien sa ukladá pomocou tzv. “vylamovákov” fy. DEHA – typ HBT (prvky pre nadpojenie doskových žb konštrukcií). Stropné dosky bytovej časti sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové, pôsobiace ako viacpoľové spojité dosky. Trieda betónu sa navrhuje C30/37 (suterén) a C25/30 (ostatné podlažia), oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú dosky svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcih stien objektu. Dosky sa navrhujú v poschodiach jednotne hrúbky 220 mm, nad suterénom 240 mm. Na fasáde objektu sa navrhujú prievlaky celkovej výšky 490 mm vrátane stropnej dosky.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria prevažne steny doplnené stĺpami v 1.PP a 1.NP. Trieda betónu sa navrhuje C30/37 (suterén) a C25/30 (ostatné podlažia), oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Steny majú okrem funkcie zvislého prenosu zaťaženia aj stužujúce funkcie voči vplyvom horizontálneho zaťaženia na objekt. V interiéri garážovej časti objektu tvoria zvislé nosné konštrukcie železobetónové stĺpy prierezu 300×600. Po obvode objektu sa navrhujú nosné steny. V suterénne sa navrhujú železobetónové steny hrúbky 350 mm s ohľadom na zachytenie zemného tlaku priľahlej zeminy okolo objektu resp. okolitých objektov. V osiach F a G bytovej časti sa navrhuje v 1.PP a 1.NP dvojica stĺpov prierezu 300×700 mm s polkruhovým zaoblením koncov. V mieste obvodovej steny (os F) sa v suteréne stĺp rozširuje na prierez 300×1000 takisto so zaoblením. Po obvode objektu sa navrhujú nosné steny. V suterénne sa navrhujú železobetónové steny hrúbky 350 mm s ohľadom na zachytenie zemného tlaku priľahlej zeminy okolo objektu resp. okolitých objektov. V nadzemných podlažiach sa navrhujú železobetónové nosné steny hrúbky 200 mm. Okolo výťahovej šachty sa navrhujú monolitické železobetónové steny hrúbky 150 mm.

Bytový dom s polyfunkciou

kliknutím obrázok zväčšíte

Schodisko
V objekte sa navrhujú schodisko zo suterénu až na najvyššie podlažie. Navrhuje sa doskové, monolitické železobetónové hrúbky 160 mm. Oceľové konštrukcie Nosné oceľové konštrukcie v objekte sa navrhujú len v 1.NP vo forme stĺpa prierezu SHS 200×25.

Použité materiály

Bytový dom s polyfunkciou

kliknutím obrázok zväčšíte

Bytový dom s polyfunkciou

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 26 stránok