statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2011 - Detail stavby

Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany

Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: HÍLEK a spol., a.s.

Jedná sa o novostavbu „Stanice STK a EK“ v Piešťanoch. Prízemný objekt sa skladá z dvoch funkčných častí, administratívnej časti a halového objektu slúžiaceho pre technické kontroly. Pôdorysne má každá časť tvar obdĺžnika. Administratívna časť je rozmerov cca 29×9 metrov, halová časť rozmerov 42×11.5 metra. Konštrukčne sa navrhujú oba celky v hornej časti ako samostatný dilatačný celok.

Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany

kliknutím obrázok zväčšíte

Nosné konštrukcie objektu

ADMINISTRATÍVNA ČASŤ
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvorí žb stropná doska hrúbky 130 mm, vence a prievlaky. Stropná doska v sklone cca 1.6% sa navrhuje poloprefabrikovaná z dosiek PREDOS hrúbky 50 mm, nad ktoré sa vytvorí monolitická nadbetonávka hrúbky 80 mm. Stropná doska pôsobí ako dvojpoľová spojitá. Vence a prievlaky sú monolitické železobetónové. Navrhovaná trieda betónu B30 s viazanou výstužou triedy 10 505 (R) a zvarovanými KARI sieťami. Zvislý nosný systém objektu tvoria obvodové steny a vnútorná pozdĺžna stena. Obvodové nosné steny sa navrhujú z pórobetónových tvárnic pevnostnej triedy P4 hrúbky 375 mm murované na lepiaci tmel pevnosti 10 MPa. Vnútorné nosné steny sa navrhujú takisto z pórobetónových tvárnic pevnostnej triedy P4 hrúbky 250 mm murované na lepiaci tmel, pevnosti 10 MPa. Medziokenné piliere rozmeru 200/200 sa navrhujú z monolitického železobetónu tridey B30. Takisto šikmá, čelná stena sa navrhuje z monolitického žb. Zakladanie objektu sa navrhuje hĺbkové na veľkopriemerových pilotach typu POCLAIN (betónované do vyhĺbeného otvoru) priemeru 630 mm. Na zhlavia pilot sa navrhuje monolitický žb rošt jednotnej výšky 500 mm. Piloty sa navrhujú votknúť do štrkovej vrstvy v dĺžke min. 1 metra. Pod podlahou administratívnej časti sa navrhujú násypy zo štrkopiesku. Pred tým je nutné odstránenie ornice resp. navážky. Následne sa uloží separačná geotextília. Potom sa zhotoví štrkopieskový vankúš ukladaný a hutnený po vrstvách 20-25 cm na stupeň zhutnenia Id~0.5-0.6 (Edef = 80 MPa).
HALOVÁ ČASŤ
Halová časť sa navrhuje oceľová s kyvnými stojkami. Všetky dielce sa navrhujú dielensky zvárané a na montáži skrutkované. Prestrešenie halovej časti sa navrhuje z oceľových priehradových nosníkov pultového tvaru. Priehradové nosníky sa navrhujú z trubiek. Pásy prierezu SHS120×5, diagonály prierezu TRØ 54×4 a TRØ51×3. V čelných stenách (osi 1 a 8) sa navrhuje nosník z prierezov I140. Strešné nosníky sa na montáži skrutkujú na stĺpy. Na strešné nosníky sa ukladajú strešné väznice prierezu I180. Väznice sa na montáži spájajú skrutkovaním.

Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany

kliknutím obrázok zväčšíte

Zavetrovanie v strešnej rovine je tvorené strešnými priehradovými nosníkmi. Pásy nosníku tvoria väznice, diagonály sú z trubiek prierezu TRØ 60×4. Diagonály sa na montáži skrutkujú k styčníkovým plechom väzníc.Stĺpy sa navrhujú prierezu SHS 150×8. K stĺpom sa pripájajú skrutkovaním nadokenné a podokenné preklady prierezu RHS 150×50×4. Tuhosť v rovine stien sa zabezpečuje v priečnom smere dvojicou priehradových stĺpov situovaných medzi bránami haly. Pásy tvoria trubky SHS 150×8, diagonály sú z trubiek TRØ60×4. Tuhosť v pozdĺžnom smere sa zabezpečuje stenovými stužidlami prierezu TRØ48×3. Uvažuje sa, že na tuhosť zaberá len ťahaná diagonála v príslušnom smere. Stužidlá sa na montáži pripájajú k stĺpom skrutkami. Kotvenie stĺpov haly sa navrhuje dvojicou kotevných skrutiek vopred osadených a zabetónovaných do základových pásov haly. Ťahové kotvenie priehradových stĺpov sa navrhuje kotviť skrutkami 2×M30. Ostatné stĺpy sa navrhujú kotviť skrutkami 2×M20. Kotvenie je alternatívne možné riešiť dodatočne chemickými kotvami. V tomto prípade musí byť únosnosť kotiev minimálne na rovnakej úrovni ako únosnosť dopredu zabudovaných skrutiek. Zakladanie haly sa navrhuje rovnako ako v prípade administratívnej časti hĺbkové na veľkopriemerových pilotach typu POCLAIN (betónované do vyhĺbeného otvoru) priemeru 630 mm. Na zhlavia pilot sa navrhuje monolitický žb rošt jednotnej výšky 500 mm. Piloty sa navrhujú votknúť do štrkovej vrstvy v dĺžke min. 1 metra. Podlaha haly sa navrhuje monolitická, železobetónová hrúbky 200 mm. Podlaha sa vystužuje celoplošne pri hornom aj dolnom povrchu KARI sieťami podľa výkresovej dokumentácie. V podlahe sa navrhukú kontrolné jamy z monolitického železobetónu. Steny sa navrhujú hrúbky 150 mm dno hrúbky 200 mm. Pod podlahou administratívnej časti sa navrhujú násypy zo štrkopiesku. Pred tým je nutné odstránenie ornice resp. navážky. Následne sa uloží separaèná geotextília. Potom sa zhotoví štrkopieskový vankúš ukladaný a hutnený po vrstvách 20-25 cm na stupeň zhutnenia Id~0.5-0.6 (Edef = 80 MPa). Betón základových roštov, podlahy v hale a kontrolných jám sa navrhuje z betónu triedy C30/37 XC2 a triedy C30/37 XC3 s viazanou výstužou rady 10 505 (R) a zvarovanými KARI sieťami.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Stanica technickej kontroly a emisnej kontroly Piešťany

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 28 stránok