statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2007 - Detail stavby

Novostavba rodinného domu, Nitra


Základné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Katarína Hrušovská
Ing. arch. Marián Čurila
Generálny projektant:Ing. arch. Katarína Hrušovská
Ing. arch. Marián Čurila.
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký

Novostavba rodinného domu na parcele parc. č. 5370/1, 5375/3, Nitra - Zobor. Objekt má pôdorysne členitý tvar, ktorý je možno vpísať do obdĺžnika pôdorysných rozmerov 26.2×19.85 metra. Navrhuje sa dvojpodlažný so sedlovou strechou. Celý objekt tvorí jeden samostatný dilatačný celok. Základové pomery na stavenisku nie sú známe. Na základe skúseností sa predpoklad, že základovú pôdu tvoria íly s nízkou plasticitou, alebo íly s prímesami piesku. Pri návrhu zakladania sa vychádza z únosnosti základovej pôdy 125 kPa. Objekt je situovaný vo svahu.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

Základy
Základy objektu sa navhujú plošné monolitické na základových pásoch z prostého betónu. Základové pásy sa navrhujú prierezu 600/600 v závislosti od intenzity prenášaného zaťaženia do základovej škáry. Na žb základové pásy sa navrhujú nadzákladové steny zo slabo vystuženého betónu do debniacich tvárnic DT30, ktoré prekonávajú výškové úrovňe po prízemie objektu. Na tieto steny sa navrhuje podlahová doska hrúbky 15 cm vystužená celopkošne sieťami. Zásypy stien je nutné vykonať zo zemín vhodných do násypov (štrkové a pieskové zeminy resp ich kombináciou). Nadzákladové steny nies su navrhované ako oporné, preto je nutné ich zhlavie vo fáze prisýpania zeminou podoprieť až po vybetónovanie podlahových dosiek.
Vodorovné nosné koštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria žb stropné dosky, a prievlaky. Stropné dosky sa navrhujú monolitické železobetónové, hrúbky 180 mm nad prízemím a 150 mm nad poschodím. Stropné dosky pôsobia ako sústava krížom armovaných dosiek. Prievlaky sa navrhujú takisto monolitické železobetónové. Ich šírka je 300 a 250 mm v závislosti od zvislého nosného systému objektu.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislý nosný systém objektu tvoria murované steny. Obvodové sa navrhujú z tehál POROTHERM P+D 30 pevnosti 12 MPa, vnútorné z tehál POROTHERM P+D 25 pevnosti 12 MPa. V naznačených miestach v pôdoryse 1.NP sa v obvodových stenách v mieste zvýšenej koncentrácie zaťaženia navrhujú piliere z tehál plných pálených pevnosti 20 MPa na maltu pevnosti 10 MPa. V miestach zvýšenej koncentrácie zaťaženia sa navrhuje žb stĺp prierezu 300×300 mm..
Strecha objektu
Strecha objektu sa navrhuje drevená sedlová, valbová. Konštrukčne sa navrhuje ako väznicová sústava. V miestach kde sa strešná konštrukcia nachádza nad žb stropnou doskou sa navrhujú stĺpy stolice prierezu 160/160 uložiť priamo na stropnú dosku cez kotevné papuče takisto prierezu 160/60. Väznice sa navrhujú prierezu 160/160. Pomúrnice sa navrhujú prierezu 160/100 pričom sa dodatočne kotvia do žb konštrukcie každý meter. Nárožné krokvy sa navrhujú prierezu 160/200. Bežné krokvy sa navrhujú prierezu 100/160. V mieste garáže sa navrhuje hlavná stolica z trojice vzperadiel. Vzperadlo tvorí väzný trám prierezu 160/160 dvojica vzpier rovnakého prierezu a v strede rozpätia sa vyvesí stĺpik, ktorý podopiera vrcholovú väznicu. Väznica sa navrhuje prierezu 160/160 mm. Nárožné krokvy, krokvy a pomúrnice sa navrhujú rovnakého prierezu ako v prvom prípade. Strecha nad prízemnou obývacou časťou domu sa navrhuje v mieste vrcholu strechy preklenúť priehradovým nosníkom atypického tvaru, ktorý sleduje tvar vrcholu strechy. Väzník sa navrhuje z profilov prierezu 160/160. Ostatné prvky krovu ako sú nárožné krokvy, krokvy a pomúrnice sa navrhujú zhodne s predošlými. Na bočné steny a stredový väzník sa ukladajú nosníky prierezu 160/200 slúžiace pre zhotovenie stropného podhľadu.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129749 - Mesiac Január: 11683 - Denná: 7
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 63 stránok