statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2007 - Detail stavby

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Autor projektu: Ing. arch. Pavol Kuzma
Spoluautori: Ing. Štefan Tóth
Mgr.Art. Juraj Čisárik
Generálny projektant: pavillon s.r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: SC SUNCITY s.r.o
Miesto stavby: Štúrova ulica č. 44, Senec
Začiatok výstavby:  II. polrok 2008
Koniec výstavby: I. polrok 2010

Úlohou projektu je návrh novostavby obytného a polyfunkčného komplexu na Štúrovej ulici v Senci. Komplex je rozdelený na 3 stavebné objekty: SO01 - Podzemné garáže (1.podzemné podlažie) SO02 - Obytný dom (4.nadzemné podlažia) SO03 - Polyfunkčný dom (max. 8.nadzemných podlaží) Celý komplex sa navrhuje zo siedmych dilatačných celkov. Na tri dilatačné celky je rozdelený polyfunkčný objekt SO03, vrátane príslušnej časti podzemných garáži SO01. Obytný dom SO02 je rozdelený na dva dilatačné celky takisto vrátane podzmných garáží. Ostávajúce dva dilatačné celky rozďelujú podzemné garáže situované medzi objektami SO02 a SO03.
Statická schéma
Pri stanovení statickej schémy sa vychádza z predpokladu priestorového systému steno - doskových prvkov doplneného systémom lineárnych, prútových prvkov vo forme stĺpov a prievlakov. Stropné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické. Ich primárnou funkciou je zabezpečiť prenos zvislého zaťaženia do zvislých nosných konštrukcií. Zabezpečujú však aj roznos vodorovných účinkov zaťaženia na zvislý podperný systém.

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Pod 4 až 8 podlažným objektom SO03 (medzi osami 1 až 3) sú stĺpy v osovej osnove v pozdĺžnom smere po 7,4 metra. V priečnom smere je to 7,4 metra (komunikačný pruh) a 4,6 metra (parkovací pruh). Stĺpy sú v tejto časti rozmeru 800×400. Medzi osami 3 a 6* sú stĺpy v pozdĺžnom smere po 7,4 metra. V priečnom smere sú 5,6 + 7,2 + 5,6 metra s konzolovými vyloženiami 2,45 metra smerom k objektu SO03 a 2,25 smerom k objektu SO02. V tejto časti sú stĺpy prierezu 400×400 s hlavicami rozmerov 2,5×2,5 metra. Pod 4 podlažným objektom SO02 (medzi osami 6* až 9) sú stĺpy v osovej osnove v pozdĺžnom smere po 7,4 metra. V priečnom smere je to 4,6 (parkovací pruh) + 7,4 metra (komunikačný pruh) a 4,6 metra (parkovací pruh). Stĺpy sú v tejto časti rozmeru 800×300. Obvodové steny prenášajú zvislé a vodorovné zaťaženia svojou osovou tuhosťou do základov a následne do základovej pôdy. Založenie všetkých konštrukcií sa navrhuje do štrkov.

NOSNÉ KONŠTRUKCIE OBJEKTU

Všeobecne
Objekt SO01 - Podzemné garáže je navrhnutý zo siedmych dilatačných celkov. Dilatácie sa navrhujú zdvojením zvislých nosných konštrukcií, resp lokálne aj klzným uložením. Pod 4 až 8 podlažným objektom SO03 (medzi osami 1 až 3) sú stĺpy v osovej osnove v pozdĺžnom smere po 7,4 metra. V priečnom smere je to 7,4 metra (komunikačný pruh) a 4,6 metra (parkovací pruh). Stĺpy sú v tejto časti rozmeru 800×400. Medzi osami 3 a 6* sú stĺpy v pozdĺžnom smere po 7,4 metra. V priečnom smere sú 5,6 + 7,2 + 5,6 metra s konzolovými vyloženiami 2,45 metra smerom k objektu SO03 a 2,25 smerom k objektu SO02. V tejto časti sú stĺpy prierezu 400×400 s hlavicami rozmerov 2,5×2,5 metra.

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Pod 4 podlažným objektom SO02 (medzi osami 6* až 9) sú stĺpy v osovej osnove v pozdĺžnom smere po 7,4 metra. V priečnom smere je to 4,6 (parkovací pruh) + 7,4 metra (komunikačný pruh) a 4,6 metra (parkovací pruh). Stĺpy sú v tejto časti rozmeru 800×300. Základy Zakladanie objektu sa navrhuje plošné, monolitické, železobetónové. V mieste objektu SO03 sa navrhuje základová doska hrúbky 800 mm. Navrhuje bez dilatácie. Na zmenšenie vplyvov zmrašťovania a dotvarovania betónu sa navrhuje v základovej doske vynechať dva súvislé pruhy naprieč budovou, ktoré sa zabetónujú cca 14 dní po betonáži priľahlých častí. Objekt SO02 sa zakladá na základových pásoch výšky 100 cm a šírky 600 až 1200 podľa intenzity prenášaného zaťaženia v základovej škáre. Stĺpy garážovej časti sa zakladajú na základových pätkách rozmeru 2,0 × 2,0 metra. Nosné steny sa zakladajú na základových pásoch výšky 800 mm a šírky 600 a 800 mm podľa intenzity prenášaného zaťaženia.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové. V mieste objektu SO03 sa navrhuje viacpoľová spojitá doska hrúbky 260 mm a lokálne aj 160 mm. Dosky sú podporované dvojpoľovými priečnymi prievlakmi celkovej výšky 600 mm. Pod vnútroblokom sa navrhuje vzhľadom na intenzitu pôsobiaceho zaťaženia (násypy, doprava, fontána) strop hrúbky 300 mm, ktorý je v oblasti stĺpov zosilnený hlavicami rozmerov 2,5×2,5 metra celkovej hrúbky 500 mm. V mieste objektu SO02 (medzi osami 6* až 9) sa navrhuje doska hrúbky 220 mm. Dosky sú podporované dvojpoľovými priečnymi prievlakmi celkovej výšky 850 mm.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria železobetónové steny a stĺpy. Steny sa navrhujú jednotne hrúbky 200 mm. Slúžia zároveň aj ako stužujúce steny. Pod 4 až 8 podlažným objektom SO03 sa navrhujú rozmeru 800×400 a 600×400.

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Medzi osami 3 a 6* sa navrhujú stĺpy priečnych rozmerov 0,4×0,4 metra. Pod 4 podlažným objektom SO02 (medzi osami 6* až 9) sa navrhujú stĺpy rozmeru 800×300.
Použité materiály
Betón hornej stavby triedy STN EN 206-1 C25/30 XC1+XC2 - základy Betón hornej stavby triedy STN EN 206-1 C25/30 XC1 - pre interiérové prvky Betón hornej stavby triedy STN EN 206-1 C25/30 XC4 - pre exteriérové prvky KARI siete (W) Oceľ plochá a valcované tyče S235 Krytie výstuže v konštrukciách - stropné dosky - 20 mm

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

- steny - 20 mm - piliere stien - strmene - 20 mm - prievlaky - strmene - 20 mm

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Obytný a polyfunkčný komplex SUN CITY

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129749 - Mesiac Január: 11683 - Denná: 7
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 62 stránok