statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2007 - Detail stavby

Opravárenská dielňa PRUNUS - SO 203 PRÍSTREŠOK PRE PARKOVANIE

Opravárenská dielňa PRUNUS - SO 203 PRÍSTREŠOK PRE PARKOVANIE

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Predmetom projektu je návrh prístrešku (prestrešenie státia) pre státie nákladných automobilov. Navrhuje sa ako samostatný dilatačný celok.

STATICKÁ SCHÉMA

Objekt sa rieši rozdelenením na dve samostatné úlohy:

Opravárenská dielňa PRUNUS - SO 203 PRÍSTREŠOK PRE PARKOVANIE

kliknutím obrázok zväčšíte

  1. Výpočtový model hornej stavby ako priestorová 3D úloha
  2. Výpočtový model založenia stavby ako rovinná 2D úloha na podloží
HORNÁ STAVBA
Jednotraktová časť osových rozmerov 24,0×15,0 metra. Tvorí ju 7 priečnych väzieb v modulovej vzdialenosti 6×4,0 metra. Rozpätie väzby je 15,00 metra. Pri statickej schéme sa vychádza z predpokladu zabezpečenia vodorovnej tuhosti priečnymi väzbami v priečnom smere a votknutím stĺpov v kombinácii s nosníkom v pozdĺžnom smere, cez ktoré sa zaťaženie zvislé aj vodorovné prenáša do zvislých stĺpov a následne do základov a základovej pôdy.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

INŽINIERSKO - GEOLOGICKÉ POMERY
Záujmové územie z hľadiska inžinierskogeologického patrí do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, do oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu náplavov terasových stupňov. Leží v severnej časti Podunajskej nížiny, ktorá je v týchto častiach budovaná kvartérnymi a neogénnymi sedimentami. Neogénne sedimenty boli zistené sondou V-1A, a to od hĺbky 5.3 m, t.j. od kóty cca 202.1 m n.m.. Tvorené boli ílmi so strednou plasticitou /CI/, tuhej konzistencie, hrdzavosivej až sivej farby, ktoré podľa STN 73 1001 zaraďujeme do triedy F6.

Opravárenská dielňa PRUNUS - SO 203 PRÍSTREŠOK PRE PARKOVANIE

kliknutím obrázok zväčšíte

Všetkými realizovanými sondami bola na povrchu záujmového územia zistená 0.2 m hrubá vrstva pôvodných hlín humusových /O/, tmavohnedej farby. Pod nimi, do hĺbky 2.1 až 2.4 m, nasledovali íly s vysokou plasticitou /CH/, najprv pevnej /IC = 1.02 - 1.03/, hlbšie tuhej konzistencie /IC = 0.97 - 0.99/, žltosivej, hnedosivej až sivohnedej farby, miestami s ojedinelými valúnmi štrku do ? 1 cm a Fe-Mn konkréciami do ? 2 mm. Hlbšie bola zistená 0.5 až 0.8 m hrubá poloha ílov piesčitých /CS/, tuhej konzistencie /IC = 0.97 - 0.99/, hnedej, hnedosivej až sivej farby, ktoré obsahovali 15 až 25 % štrkových valúnov do ? 1-3 cm, ojedinele do 5-8-10 cm. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme íly piesčité do triedy F4 a íly s vysokou plasticitou do triedy F8. Štrkovité terasové sedimenty boli prieskumnými sondami zistené od hĺbky 2.8 až 3.0 m, t.j. od kóty cca 204.1 až 204.6 m n.m.. Zastúpené boli štrkmi ílovitými s výplňou tuhej konzistencie /GC/, pričom v sonde V-1A boli v hĺbke 4.9 až 5.3 m zistené aj štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy /G-F/. Uvedené zeminy boli hnedosivej farby a obsahovali valúny do ? 1-5-10 cm, menej do 15 cm, ojedinele do 20-30 cm. Obtiažne podmienky pre nárazovotočivé vŕtanie spôsobovala prítomnosť veľkých valúnov, nie uľahnutosť štrkového súvrstvia. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme stredne uľahnuté štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy do triedy G3 a štrky ílovité s tuhou výplňou do triedy G5.
ZÁKLADY
Zakladanie sa navrhuje plošné monolitické na pätkách z monolitického železobetónu pôdorysných rozmerov 1,5×0,7. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1.85 (min 1,60 m pod úroveň terénu).
KOTVENIE
Kotvenie stĺpov sa navrhuje, dodatočné, chemickými kotvami 4× HILTI HVA M20. Kotvenie je nutné ochrániť pred zemnou vlhkosťou obetónovaním s krytím minimálne 50 mm.
STRECHA
Priečna väzba prestrešenia sa navrhuje z priehradovej rovinnej konštrukcie ktorá vytvára tzv. priehradový rám. Zvislá časť rámu je trojuholníkoveho tvaru, vodorovná je pultového tvaru. Stĺpy sa navrhujú v smere väzby kyvné v pozdĺžnom smere votknuté. Samotné prestrešenie sa navrhuje trapézovými plechmi, ktoré sa pripoja k strešným nosníkom nastrelením. Kladenie strešných plechov minimálne cez dve polia. V pozdĺžnom smere sa hala stužuje priehradovými nosníkmi výšky 1.2 metra. Spodný pás väzníkov sa v polovici rozpätia stužuje trubkami CHS 89×4 a vzperkami CHS 54×4.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Oceľové dielce je potrebné vyrobiť s presnosťou výrobnej skupiny B v zmysle normy STN 73 2601. Oceľ musí vyhovovať atestom pre mechanické vlastnosti ako sú medza pevnosti v ťahu, medza klzu, ťažnosť a vrubová húževnatosť pre prostredie v zmysle normy STN 73 1401 z roku 1998.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129749 - Mesiac Január: 11683 - Denná: 7
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 61 stránok