statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2006 - Detail stavby

Opravárenská dielňa PRUNUS

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: PRUNUS MK, s.r.o., Lovce č. 90, 951 02 Lovce
Miesto stavby: Parcela č. 4923, 4924, katastrálne územie Topoľčianky
Začiatok výstavby: august 2007
Koniec výstavby: november 2007

Opravárenská dielňa PRUNUS

Celkový pohľad na oceľovú konštrukciu

kliknutím obrázok zväčšíte


Všeobecný popis objektu
Predmetom projektu je dielňa pre opravy a diagnostiky pojazdu nákladných automobilov. V hale sa budú vykonávať opravy a diagnostika pojazdu nákladných automobilov všetkých kategórií a špeciálnych vozidiel využívaných pri ťažbe dreva (lesné kolesové traktory,…). Hala opráv a diagnostiky je rozdelená do dvoch modulov. V jednom module je technologické vybavenie zamerané na diagnostiku pojazdu. Vzhľadom na nízke kapacitné vyťaženie priestoru diagnosticky, bude technologické vybavenie prispôsobené na vykonávanie výmeny olejových náplní a opravy pojazdu. V module haly určenom pre vykonávanie opráv je časť priestoru vyhradená pre vykonávanie opráv - montáže a demontáže agregátov automobilov a časť pre vykonávanie jednoduchých opráv a výmeny náplní. V časti haly bude vyhradený priestor pre servisné vybavenie zariadeniami ako pneuservis, špeciálne zariadenia (nitovačka brzdového obloženia a pod.) A univerzálne dielenské zariadenia ako vŕtačka, dvojkotúčová brúska a pod.
Použité podklady, literatúra a software
Statická schéma
Objekt sa rieši rozdelenením na dve samostatné úlohy:
Horná stavba
Jednotraktová časť osových rozmerov 24,6×17,45 metra. Tvorí ju 6 priečnych väzieb v modulovej vzdialenosti 4,8+3×5,0+4,8 metra. Rozpätie väzby je 6,45 metra v administratívnej časti (modul 2-3) a 11.0 metra v opravárenskej časti (modul 1-2). Pri statickej schéme sa vychádza z predpokladu tuhej strešnej roviny (zavetrovanie strechy) a tuhého medzistropu (oceľovo-betónová doska), cez ktoré sa zaťaženie zvislé aj vodorovné prenáša do zvislých stĺpov a následne do základov a základovej pôdy.

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Podlahové nosníky medzistropu administratívnej časti sa pripájajú k priečľam a k stĺpom kĺbovo. Strešné nosníky v administratívnej časti sa pripájajú k strešným prievlakom a k stĺpom kĺbovo. Zavetrenie strešnej roviny je zabezpečené priehradovým stužením kĺbovo pripájaným k strešným nosníkom. Priehradové nosníky v opravárenskej časti na rozpätie 11,0 metra sú tvorené z profilov shs. Väzníky sú dielensky zvárané a na montáži skrutkované k stĺpom. Stabilitu objektu vo vodorovnom priečnom aj pozdĺžnom smere zabezpečujú zvislé zavetrovania takisto kĺbovo pripájané k vodorovným a zvislým prútom.

Technické riešenie

Inžiniersko - geologické pomery
Záujmové územie z hľadiska inžinierskogeologického patrí do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, do oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu náplavov terasových stupňov. Leží v severnej časti podunajskej nížiny, ktorá je v týchto častiach budovaná kvartérnymi a neogénnymi sedimentami. Neogénne sedimenty boli zistené sondou v-1a, a to od hĺbky 5.3 m, t.j. Od kóty cca 202.1 m n.m.. Tvorené boli ílmi so strednou plasticitou /ci/, tuhej konzistencie, hrdzavosivej až sivej farby, ktoré podľa stn 73 1001 zaraďujeme do triedy F6. Všetkými realizovanými sondami bola na povrchu záujmového územia zistená 0.2 m hrubá vrstva pôvodných hlín humusových /o/, tmavohnedej farby. Pod nimi, do hĺbky 2.1 až 2.4 m, nasledovali íly s vysokou plasticitou /CH/, najprv pevnej /Ic = 1.02 - 1.03/, hlbšie tuhej konzistencie /Ic = 0.97 - 0.99/, žltosivej, hnedosivej až sivohnedej farby, miestami s ojedinelými valúnmi štrku do Ø 1 cm a FE-MN konkréciami do Ø 2 mm. Hlbšie bola zistená 0.5 až 0.8 m hrubá poloha ílov piesčitých /CS/, tuhej konzistencie /Ic = 0.97 - 0.99/, hnedej, hnedosivej až sivej farby, ktoré obsahovali 15 až 25 % štrkových valúnov do Ø 1-3 cm, ojedinele do 5-8-10 cm. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme íly piesčité do triedy F4 a íly s vysokou plasticitou do triedy F8. Štrkovité terasové sedimenty boli prieskumnými sondami zistené od hĺbky 2.8 až 3.0 m, t.j. Od kóty cca 204.1 až 204.6 m n.m.. Zastúpené boli štrkmi ílovitými s výplňou tuhej konzistencie /GC/, pričom v sonde v-1a boli v hĺbke 4.9 až 5.3 m zistené aj štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy /G-F/. Uvedené zeminy boli hnedosivej farby a obsahovali valúny do Ø 1-5-10 cm, menej do 15 cm, ojedinele do 20-30 cm. Obtiažne podmienky pre nárazovotočivé vŕtanie spôsobovala prítomnosť veľkých valúnov, nie uľahnutosť štrkového súvrstvia. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme stredne uľahnuté štrky s prímesou jemnozrnnej zeminy do triedy G3 a štrky ílovité s tuhou výplňou do triedy G5.
Základy

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Zakladanie objektu sa navrhuje plošné monolitické, železobetónové. Stĺpy v rade 3 sa zakladajú na páse t prierezu šírky 900 mm. Stĺpy v osi "2" sa zakladajú na páse t prierezu šírky 1100 mm. Ostatné základové pásy sa zakladajú na pásoch z monolitického železobetónu šírky 800 mm. Vnútorné stĺpy pre schodisko sa zakladajú na pozdĺžnom základovom páse takisto šírky 800 mm. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1.60 (min 1,60 m pod úroveň terénu). Podlaha haly v miestach kde je možný prejazd vysokozdvižných vozíkov a umiestnenie technológie sa navrhuje monolitická, železobetónová hrúbky 200 mm. V ostatných miestach bežnej prevádzky (administratíva) sa navrhuje konvenčná podlaha.
Kotvenie
Kotvenie stĺpov sa navrhuje, dodatočné, chemickými kotvami HILTI HVA M24 a M30.
Medzistrop
Medzistrop sa navrhuje oceľovo-betónový. Primárne nosné prvky trapézové plechy zaliate betónovou zálievkou hrúbky 50 mm nad vlnu plechu. Plechy sa privárajú k nosníkom dierovými zvarmi v každej druhej vlne cez podložku m16 (alternatívne je ich možné nastreliť). Do betónovej nadbetonávky sa vkladá betonárska sieť. Cez ne sa zaťaženie roznáša do sekundárnych nosných prvkov ktoré tvoria podlahové nosníky prierezu IPE 270 na rozpätie 6,45 metra. Podlahové nosníky sa ukladajú na pozdĺžne stropné prievlaky prierezu IPE 300 a k stĺpom v miest modulových osí na rozpätie 4,8 resp 5,0 metra. Stĺpy sa navrhujú prierezu heb200.
Strecha
Prestrešenie v administratívnej časti sa navrhuje zo strešných nosníkov prierezu IPE200. Strešné nosníky sa pripájajú k strešným prievlakom prierezu IPE 220 a k stĺpom. Samotné prestešenie sa navrhuje trapézovými plechmi, ktoré sa pripoja k strešným nosníkom rovnako ako stropne nosníky. Kladenie strešných plechov minimálne cez dve polia. Opláštenie haly sa navrhuje metalické.

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

V opravárenskej časti sa kladú strešné plechy na pozdĺžne väznice prierezu IPE140. Väaznice sa ukladajú na priehradové pultové nosníky na rozpätie 11,0 metra. Priehradový nosník sa navrhuje z trubkových profilov shs. Väzníky sa pripájajú k stĺpom skrutkovaním. Stĺpy v tejto časti sa navrhujú prierezu RHS 200×120×8 orientované v smere pôsobenia vetra. Tieto stĺpy prenášaju vodorovné zaťaženie od vetra a prenášajú ich do základov resp. Do strechy kde sa systémom strešného stuženia roznášajú do stenových výstužných väzieb. Strešné stuženie sa navrhuje z trubkových profilov tro51×3 a tro60×3. Stenové stuženie je tvorené v pozdĺžnom smere k stužením v osiach 1 a 2 z trubkových profilov tro76×5 a tro89×5. V priečnom smere je stuženie tvorené priehradovými stĺpmi v osiach a a f medzi bránami do opravárenskej časti. Opláštenie haly sa navrhuje metalické.
Prístrešok
Vonkajší prístrešok sa navrhuje po celej dĺžke haly t.j. Na 24,6 metra v rozpone 4,2 metra. Primárne prestrešenie sa navrhuje trapézovými plechmi. Plechy sa kotvia k väzniciam v každej vlne. Strešné väznice sa navrhujú prierezu IPE 160. Väznice pôsobia ako prosté nosníky a pripájajú sa kĺbovo k priečle prierezu IPE 200. Priečle sa ukladajú na stĺpy haly a na vonkajšie stĺpy prierezu IPE 160. Zavetrenie v strešnej rovine sa navrhuje z tyčí prierezu 16. Zavetrenie v stenách sa navrhuje v osi a a f.
Použité materiály
Protikorózna ochrana oceľových dielcov, ktoré nie sú chránené obetónovaním sa navrhuje syntetickými nátermi - 1x náter základný + 2x krycí náter, odtieň určí architekt projektu Oceľové dielce je potrebné vyrobiť s presnosťou výrobnej skupiny b v zmysle normy stn 73 2601. Oceľ musí vyhovovať atestom pre mechanické vlastnosti ako sú medza pevnosti v ťahu, medza klzu, ťažnosť a vrubová húževnatosť pre prostredie v zmysle normy stn 73 1401 z roku 1998.

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Opravárenská dielňa PRUNUS

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 14 stránok