statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2006 - Detail stavby

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 2.etapa

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 2.etapa

kliknutím obrázok zväčšíte

Základné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Ľubor Hollý
Generálny projektant: Ing. arch. Ľubor Hollý
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: BALART a.s.
Zhotoviteľ: SkyBau s.r.o.

Úlohou projektu je návrh novostavby polyfunkčného bytového domu na Vyšehradskej ulici v Bratislave - Petržalke.

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 2.etapa

kliknutím obrázok zväčšíte

Objekt má výšku prevažne 9 podlaží (suterén a prízemie - garáže, nadzemné podlažia - administratíva).
Inžiniersko-geologické pomery
Záujmové územie patrí z hľadiska inžinierskej geológie do oblasti Podunajskej nížiny, ktorá je budovaná aluviálnymi náplavami rieky Dunaj. Podložie tvoria neogénne sedimenty. Na území bolo pod objektom realizovaných 10 sond. Povrch územia tvoria navážky mocnosti 20-60 cm, ktoré vznikli úpravou terénu po okolitej výstavbe. Jedná sa o hliny s valúnami štrku či ojedinele aj tehlami. Pod navážkami sa nachádzajú íly piesčité (F4) a íly so strednou plasticitou (F6) pevnej ojedinele až tvrdej konzistencie. V sonde S2 a S5 sa vyskytli aj piesky ílovité (S5). V hĺbkach od 0,80 až -2.20 metra pod teréenom sa nachádza súvislá fáacia riečneho koryta - štrková vrstva zatriedená so triedy G2 - štrky zle zrnené. Tieto sú v prevažnej miere stredne uľahlé pričom sa vyskytnú aj polohy uľahlé. Podložné sedimenty sa nachádzajú v hĺbkach 13-14 metrov pod terénom. Podzemná voda bola narazená v hĺbkach 3,40 až 4,00 metre pod úrovňou terénu. Maximálna hladina by nemala prekročiť výšku 131,20 m.n.m. Nosné konštrukcie objektu sa navrhujú na seizmický stupeň 7° MSK-64.
Statická schéma
Pri stanovení statickej schémy sa vychádza z predpokladu priestorového systému steno-doskových prvkov doplneného systémom lineárnych, prútových prvkov vo forme stĺpov a prievlakov.

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 2.etapa

kliknutím obrázok zväčšíte

Stropné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické. Ich primárnou funkciou je zabezpečiť prenos zvislého zaťaženia do zvislých nosných konštrukcií. Zabezpečujú však aj roznos vodorovných účinkov zaťaženia na zvislý podperný systém. V priečnom smere je to vo vzdialenostiach cca 4,8 a 7,5 metra. Zvislé nosné konštrukcie tvoria stĺpy prierezu 800×400 v garážach (PP01 a NP01) V ostatných podlažiach sú nosné konštrukcie stenové hrúbky 200 mm. V dilatáciach, na okraji objektu a okolo komunikačných jadier je objekt stužený nosnými stenami hrúbky 200 mm. V pozdĺžnom smere je výstužný systém tvorený stenami okolo komunikačného jadra po celej výške a dvojicou pozdĺžnych obvodových stien prebiehajúcou cez garáže (NP01 a NP02). Obvodové steny prenášajú zvislé a vodorovné zaťaženia svojou osovou tuhosťou do základov a následne do základovej pôdy.
Metodika statického výpočtu
Statický výpočet sa spracovávaný v zmysle všeobecných zásad. Výpočty sú spracované výpočtovou technikou na PC statickým programom FEAT '2000. Výsledky sa zdokumentujú numerickou a grafickou formou. Pri stanovení vnútorných síl na konštrukciách sa postupuje pomocou technickej teórie pružnosti aplikovaním metódy konečných elementov. Pri dimenzovaní prvkov sa vychádza z teórie medzných stavov. Konštrukcia bola rozdelená výpočtovo na štyri samostatné modely: Okrem týchto celkových modelov sa zvlášř modelovala každá stropná doska.

Technické riešenie

Základy
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné, monolitické, železobetónové na základovej doske hrúbky 0,8 metra. Základová doska sa navrhuje dilatovaná rovnako ako horná stavba. Na zmenšenie vplyvov zmraštovania a dotvarovania betónu sa navrhuje šachovnicová betonáž základovej dosky - jedná sa najmä o stredovú dilatačnú časť dĺžky 53 metrov. Základy pod priehlbňami komunikačných sú znížené o 1,35 metra voči ostatnej základovej doske. Je potrebné rátať v čase maximálne úrovne spodne vody s je možnými priesakmi do základovej škáry. Spätné zásypy okolo prehĺbenia komunikačných jadier musia byť zhotovené zo štrkopiesku zhutneného na stupeň zhutnenia min. Id=0.7 (Edef=250 MPa) po vrstvách mocnosti 20-25 cm. Izolácia spodnej stavby sa navrhuje vo forme tzv. "bielej" vane. Tvorí ju samotná základová doska z vodostavebného betónu triedy B30 (C25/30 - XC1+XC2+XC3 - CI=0.4 dmax=16 mm - S3 - podľa STN EN 206-1).

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 2.etapa

kliknutím obrázok zväčšíte

Zatesnenie pracovných špár sa navrhuje pomocou tesniacich pásov zo sortimentu firiem: SKW-MBT (MASTERFLEX), HYDROSAN (ADEKA ULTRA SEAL), alebo SIKA.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové, pôsobiace ako viacpoľové spojité dosky. V module 7,5 metra sa navrhuje hrúbka stropu 20 cm, v moduloch 4,8 metra hrúbky 16 cm. Trieda betónu sa navrhuje B30 podľa STN EN 206-1 C25/30 XC1+XC2 (+XC3 v spodných dvoch podlažiach), oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcich stien. Po obvode objektu sa navrhuje v nadzemných bytových podlažiach prievlak výšky 450 mm (2-9.NP) vrátane dosky a v 1.NP výšky 1050 mm. V poliach 7,5 metra sa navrhuje aj pozdĺžny prievlak medzi stĺpmi výšky 500 mm vrátane stropnej dosky. Konzolové vyloženia balkónov sa navrhujú hrúbky 160 mm.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria steny a stĺpy. V suteréne a prízemí sú to vo vnútri dispozície stĺpy rozmeru 800×400 mm (v osi X 1000×400) navrhované z betónu triedy B30. V administratívnych podlažiach sa stĺpy menia na steny hrúbky 200 mm. V dilatáciach, na okraji objektu a okolo komunikačných jadier je objekt stužený nosnými stenami hrúbky 200 mm. V pozdĺžnom smere je výstužný systém tvorený stenami okolo komunikačného jadra po celej výške a dvojicou obvodových stien prebiehajúcou cez garáže.
Schodisko
V objekte sa navrhujú štyri schodiská zo suterénu až na najvyššie podlažia. Navrhuje sa doskové, kombinovane prefabrikované a monolitické železobetónové.

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 2.etapa

kliknutím obrázok zväčšíte

Schodiskové ramená hrúbky 150 mm sa navrhujú prefabrikované z betónu triedy B30 vo všetkých podlažiach okrem 1.PP a 1.NP. Podesty a medzipodesty sa navrhuju monolitické železobetónové hrúbky 160 mm s ozubom pre uloženie prefabrikovaných ramien. Medzipodesty sa ukladajú do priľahlých stien pomocou "vylamovákov" fy. DEHA - typ HBT (prvky pre nadpojenie doskových žb konštrukcií). Prefabrikované ramená sa ukladanjú na ozub stropnej dosky na "odhlučnvací" pás DESONIC-FL.
Použité materiály
 • Betón základov STN EN 206-1 C30/37 - XC1+XC2 - CI=0.4 Dmax=16 mm - S3, MAXIMÁLNY PRIESAK VODY 50 mm (BETÓN - VODOSTAVEBNÝ)
 • Betón obvodových stien suterénu a prízemia objektu - STN EN 206-1 C25/30 - XC1+XC2+XC3 - CI=0.4 Dmax=16 mm - S3
 • Betón vnútorných zvislých a vodorovných nosných konštrukcií s prístupom vonkajšieho vzduchu STN EN 206-1 C25/30 - XC1+XC3 - CI=0.4 Dmax=16 mm - S3
 • Betón vodorovných a zvislých nosných konštrukcií (izolovaných) - (STN EN 206-1 C25/30 - XC1 - CI=0.4 Dmax=16 mm - S3)
 • Podkladný betón - prostý C16/20 XC0, hrúbky 100 mm.
 • Betonárska oceľ 10 505 (R) a KARI siete (W)
 • Oceľ plochá a valcované tyče S235
 • Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
  Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
  Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
  Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 22 stránok