statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2006 - Detail stavby

Rodinný dom Pezinok

Rodinný dom Pezinok

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing.Arch. Petra Weissová
Generálny projektant: Ing. Ján Šelc
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Úlohou projektu je navrhnú? prestavbu rodinného domu. Stavba je situoavaná na Jilemnického ulici v Pezinku. Pri navrhovaní objektu sa vychádzalo z architektonicko-dispozieného riešenia, požiadaviek investora a odborných profesií. Objekt má pôdorysne elenitý tvar, ktorý by sa dal vpísa? do obdažnika rozmerov 15,73×13,23 metra.

Rodinný dom Pezinok

kliknutím obrázok zväčšíte

Technické riešenie rodinný dom

Základy rodinný dom
Zakladanie sa navrhuje plošné, monolitické na základových pásoch z monolitického železobetónu. Zakladanie sa navrhuje jednotne na kóte -4.280. Pod3a IGP v tejto habke sa už nachádzajú piesky hlinité. V prípade lokálneho výskytu navážky v základovej škáre je nutné základovú škáru prehabi? až do rastlého terénu. Je neprípustné zaklada? objekt v navážke ! Šírky základových pásov sledujú intenzitu prenosu za?aženia do základovej škáry. Navrhujú sa v troch šírka 700, 800 a 1000 mm. Výška pásov sa navrhuje rovnako 550 mm. Na základové pásy sa zrealizujú nadzákladové steny z betónu do debniacich tvárnic. Na ne sa zrealizuje podlahová doska hrúbky 180 mm. Výkopy pre základy pri dome na susednom pozemku sa navrhujú pažené. V prípade potreby je nutné zrealizova? podbetónovanie základov objektu na susednom pozemku (p.e.2204). Zrealizuje sa šachovnicovo po úsekoch šírky 1 metra.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu v suteréne tvoria železobetónové obvodové steny šalované do debniacich tvárnic DT30. Vnútorné steny sú z prostého betónu takisto šalované do debniacich tvárnic DT30. Betón sa navrhuje triedy C20/25 (B25), ocel akosti 10 505 (R). Zvislé nosné konštrukcie prízemia a poschodia objektu tvoria murované steny hrúbky 380 mm. Navrhujú sa tehál POROTHERM pevnosti 12 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. V prízemí a poschodí sa navrhuje pilier prierezu 1250/900 z plných pálených tehál murované na maltu cementovú pevnosti 10 MPa do ktorého je zároveo umiestnené komínové teleso. Stredová stena v prízemí sa navrhuje z prostého betónu C20/25 do debniacich tvárnic DT 30. Dverné otvory v stenách sa prekleoujú keramickými nosnými prekladmi v prízemí a poschodí. V suteréne sa navrhujú keramzitové preklady.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie v objekte tvoria železobetónové vence a prievlaky a dosky. Dosky sa navrhujú jednotne hrúbky 160 mm, 200 a 220 mm. Doska D101 a D301 sa navrhuje hrúbky 160 mm. Zalomená doska v prízemí nad garážou sa navrhuje hrúbky 220 mm. Ostatné dosky D102, D201 sa navrhujú hrúbky 200 mm. Prievlaky a vence sa navrhujú v úrovni stropov. Ich výška závisí od rôznej elenitosti výškových úrovni stropov. V niektorých prievlakoch je úprava pre pred-okenné žalúzie. Všetky obvodové betónové konštrukcie prízemia a poschodia sa zatep3ujú doskami KOMBIDOSKAMI hrúbky 50 mm.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 18 stránok