statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2006 - Detail stavby

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Andrej Alexy
Generálny projektant:Alexy & Alexy
Projektant statiky:Ing. Miroslav Dobrucký
Investor:ETIS, s.r.o

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Jedná sa o novostavbu prevádzkovo-skladovej budovy ETIS. Stavba je situovaná v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. Leží na pozemku s parcelným číslom 3155/3, na ľavej strane Majerskej ulice v smere od Malého Dunaja, oproti areálu ústrednej ČOV mesta Bratislavy. Územie, ktoré bolo doteraz poľnohospodársky využívané, je rovinné s kótou terénu cca 133.2 až 133.3 m.n.m. vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní. Objekt pôdorysných rozmerov cca 36×42.3 sa navrhuje z dvoch samostatných dilatačných celkov - dvojpodlažnej prevádzkovej časti a skladovej časti halového typu.

Statická schéma

Objekt sa rieši rozdelenením na tri samostatné úlohy: 1. Výpočtový model administratívnej časti ako priestorová 3D úloha 2. Výpočtový model prevádzkovej časti ako priestorová 3D úloha 3. Výpočtový model založenia stavby ako rovinná 2D úloha na podloží
Prevádzková časť
Jednotraktová časť osových rozmerov 10,5×36 metra. Tvorí ju 11 priečnych väzieb v modulovej vzdialenosti 3,6 metra. Rozpätie väzby je 9,0 metra s konzolovým presahom 1,5 metra v strešnej časti a 0,75 v stropnej časti. Pri statickej schéme sa vychádza z predpokladu tuhej strešnej roviny (zavetrovanie strechy) a tuhého medzistropu (oceľovo-betónová spriahnutá doska), cez ktoré sa zaťaženie zvislé aj vodorovné prenáša do zvislých stĺpov a následne do základov a základovej pôdy.

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Spriahnuté stropné prievlaky sa pripájajú ku stĺpom kĺbovo. Strešné nosníky sa pripájajú k stĺpom momentovo. Zavetrenie strešnej roviny je zabezpečené priehradovým stužením kĺbovo pripájaným k strešným nosníkom. Stabilitu objektu vo vodorovnom priečnom aj pozdĺžnom smere zabezpečuje zvislé stuženie v stenách takisto kĺbovo pripájané k vodorovným a zvislým prútom.
Skladová časť
Trojtraktová časť osových rozmerov 46,415×35,85 metra. Tvorí ju 12 priečnych väzieb v modulovej vzdialenosti 4,2 metra. Rozpätie traktov je 7,125 + 21,6 + 7,125, V krajných traktoch je navrhnutý medzistrop. V jednej časti oceľový, v druhej oceľovo-betónový (nie spriahnutý). Strecha v krajných častiach na rozopätie 7,125 je z plno-stenných nosníkov. V trakte na rozpätie 21,6 metra je navrhnuté prestrešenie priehradovým väzníkom z 4HR trubiek (RHS profily) Pri statickej schéme sa vychádza z predpokladu tuhej strešnej roviny (stuženie strechy) a tuhého medzistropu (oceľovo-betónová doska), cez ktoré sa zaťaženie zvislé aj vodorovné prenáša do zvislých stĺpov a následne do základov a základovej pôdy. Stropné prievlaky sa pripájajú ku stĺpom momentovo. Strešné nosníky sa pripájajú k stĺpom momentovo. Priehradové väzníky sa pripájajú k stĺpom kĺbovo. Zavetrenie strešnej roviny je zabezpečené priehradovým stužením kĺbovo pripájaným k strešným nosníkom. Stabilitu objektu vo vodorovnom priečnom aj pozdĺžnom smere zabezpečuje zvislé stuženie v stenách takisto kĺbovo pripájané k vodorovným a zvislým prútom. V priečnom smere zabezpečujú tuhosť a stabilitu takisto rámy v krajných traktoch.

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Technické riešenie

Inžiniersko - geologické pomery
Základové pomery sú dokumentované v IGHP RNDr Vlasko 02. 2006. Stavenisko patrí z hľadiska inžiniersko-geologického patrí do regiónu neogénnych tektonických vkleslín, oblasti vnútrokarpatských nížin, rajónu údolných riečnych náplavov. Leží na severozápadnom okraji Podunajskej nížiny. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. Neogénne podložné sedimenty sa v danej oblasti nachádzajú podľa prieskumných sond realizovaných v blízkom okolí v hĺbke cca 16.0 - 17.0 m. Zastúpené sú pravdepodobne ílmi so strednou plasticitou tuhej, narastajúcou hĺbkou pevnej konzistencie. Podľa STN 73 1001 patria tieto zeminy do triedy F6. Na povrchu územia sa nachádzajú 0.4 až 0.6 m hrubé vrstvy tmavohnedých hlín humusových /O/. Pod nimi sa striedajúce vrstvy súdržných a piesčitých zemín premenlivej hrúbky, zastúpených prevažne hlinami piesčitými /MS/, tuhej konzistencie a ílmi s nízkou a so strednou plasticitou /CL, CI/, tuhej konzistencie /IC = 0.95 - 0.98/, iba miestami jemnozrnnými pieskami hlinitými /SM/ s výplňou tuhej konzistencie. Tieto zeminy boli sivej, tmavosivej, hnedosivej, tmavohnedej až hnedej farby. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme hliny piesčité do triedy F3, íly s nízkou a so strednou plasticitou do triedy F6 a piesky hlinité do triedy S4. Od hĺbky 2.3 až 3.1 m, t.j. od kóty cca 130.2 až 130.9 m n.m., bolo zistené stredne uľahnuté súvrstvie sivých štrkov zle zrnených /GP/ s valúnmi do O 1-3 cm, ojedinele do 5 cm, hlbšie s valúnmi do O 1-3-5 cm, ojedinele do O 8-10 cm. V sonde V-2 bola v hĺbke 4.5 až 5.1 m zistená aj poloha stredne uľahnutých pieskov zle zrnených /SP/, strednozrnných, sivých, s prímesou do 40 % valúnov štrku do O 0.5-3 cm. Podľa STN 73 1001 zaraďujeme štrky zle zrnené do triedy G2 a piesky zle zrnené do triedy S2.
Základy
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné monolitické. Stĺpy po obvode haly sa zakladajú na pásoch z monolitického železobetónu šírky 600 mm. Vnútorné stĺpy sa zakladajú na základových pásoch takisto šírky 600 mm. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1.50 a -2.00 pri rampe (min 0,90 m pod úroveň terénu). Podlaha haly v miestach kde je možný prejazd vysokozdvižných vozíkov a umiestnenie technológie sa navrhuje monolitická, železobetónová hrúbky 200 mm. V ostatných miestach bežnej prevádzky (administratíva) sa navrhuje konvenčná podlaha.
Kotvenie
Kotvenie stĺpov sa navrhuje kyvné - kotevnými skrutkami, ktoré sa vopred osadia a zabetónujú do základových pásov haly. Kotvenie všetkých stĺpov sa navrhuje na kóte -0.300.

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Prevádzková časť
Medzistrop sa navrhuje spriahnutý oceľovo-betónový. Hlavné nosné prvky stropu sa navrhujú oceľové prierezu IPE450, ktoré sa pomocou spriahovacích tŕňov spriahnu so železobetónovou doskou hrúbky 140 mm (polo prefabrikovaný strop 50+90). Prievlaky sa montážne podoprú v strede rozpätia až do vytvrdnutia dosky na požadovanú pevnosť. Prievlaky tvoriace výmenu okolo schodiskového otvoru sa podoprú v tretinách rozpätia. Po obvode sa navrhujú prievlaky prierezu IPE300 na rozpon 3×3 metra. Prestrešenie sa navrhuje zo strešných nosníkov prierezu IPE300. Výmena v mieste vstupu do objektu sa navrhuje z nosníkov IPE 360. Samotné prestešenie sa navrhuje trapézovými plechmi RANILLA RAN 85 hrúbky 0,75 mm, ktoré sa pripoja k strešným nosníkom nastrelením. Kladenie strešných plechov minimálne cez dve polia. Opláštenie haly sa navrhuje metalické. Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria stĺpy. Stĺpy sa navrhujú prierezu IPE 300. Bočné stĺpy v radách A a K sa navrhujú z profilu TR4HR 150×100×6. Zavetrenie strešnej roviny a zavetrenie v stenách sa navrhuje z profilov TRO70×6 a TRO70×4.
Skladová časť
Medzistrop v dolnej časti sa navrhuje oceľovo-betónový. Hlavné nosné prvky stropu sa navrhujú oceľové prierezu IPE450. Na tieto nosníky sa ukladá železobetónová doska hrúbky 150 mm (polo prefabrikovaný strop 50+100). Medzistrop v hornej časti sa navrhuje v jednej časti oceľový. Tvoria ho podlahové nosníky profilu IPE160 na ktoré sa ukladajú oceľové rošty SEKOV 30×2. Podlahové nosníky sa pripájajú kĺbovo k prievlakom profilu IPE360. Výmena okolo schodiska sa navrhuje z nosníkov prierezu IPE240. V druhej časti sa navrhuje strop oceľovo-betónový rovnakej skladby ako v dolnej časti haly. Po obvode medzistropov sa navrhujú prievlaky prierezu IPE300 na rozpätie 2×~3.6 metra. Prestrešenie sa navrhuje v traktoch na rozpätie 7,125 zo strešných nosníkov prierezu IPE300. V trakte na rozpätie 21,6 metra je navrhnuté prestrešenie priehradovým väzníkom z SHS a CHS trubiek.

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Samotné prestrešenie sa navrhuje trapézovými plechmi RANILLA RAN 85 hrúbky 0,88 mm, ktoré sa pripoja k strešným nosníkom a k hornému pásu priehradových väzníkov nastrelením. Kladenie strešných plechov minimálne cez dve polia. Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria stĺpy. Stĺpy sa navrhujú po okraji prierezu IPE 300. Vnútorné stĺpy sa navrhujú prierezu IPE360. Bočné stĺpy v radách 3 a 14 sa navrhujú z profilu TR4HR 150×150×6. Obvodové stĺpy v rade 15 - v mieste plánovaného rozvoja haly sa navrhujú prierezu IPE200. Zavetrenie strešnej roviny a zavetrenie v stenách sa navrhuje z profilov TRO70×6 a TRO70×4. Opláštenie haly sa navrhuje takisto metalické.
Vstavok - skladová časť
Navrhuje sa murovaný z tehál POROTHERM pevnosti 10 MPa na murovaciu maltu BAUMIT pevnosti 5 MPa. Prestropenie sa navrhuje železobetónovou doskou hrúbky 180 mm.
Použité materiály
Protikorózna ochrana oceľových dielcov, ktoré nie sú chránené obetónovaním sa navrhuje syntetickými nátermi - 1x náter základný + 2x krycí náter, odtieň určí architekt projektu Oceľové dielce je potrebné vyrobiť s presnosťou výrobnej skupiny B v zmysle normy STN 73 2601. Oceľ musí vyhovovať atestom pre mechanické vlastnosti ako sú medza pevnosti v ťahu, medza klzu, ťažnosť a vrubová húževnatosť pre prostredie v zmysle normy STN 73 1401 z roku 1998.
Prevádzkovo skladovej hale bola udelená nominácia na cenu Dušana Jurkoviča za rok 2009.

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

kliknutím obrázok zväčšíte

Prevádzkovo-skladová hala ETIS

Statická schéma konštrukcie

kliknutím obrázok zväčšíte

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 16 stránok