statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2006 - Detail stavby

Parkovací dom na Vyšehradskej ulici

Parkovací dom na Vyšehradskej ulici

Pohľad na stropnú konštrukciu parkovacieho domu.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Ľubor Hollý
Generálny projektant: Ing. arch. Ľubor Hollý
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: BALART a.s.
Zhotoviteľ: SkyBau s.r.o.

Novostavba 2-podlažného parkoviska pre polyfunkčný bytový dom na Vyšehradskej ulici v Bratislave - Petržalke.

Parkovací dom na Vyšehradskej ulici

Pohľad vo vnútri parkovacieho domu smerom k objektu 1.etapy.

kliknutím obrázok zväčšíte

Objekt rozmerov 112,5 × 32,50 metra sa navrhol zo štyroch dilatačných úsekov. Dilatácia sa navrhla ozubom v prievlaku na ktorý sa klzne uloží stropná doska. V pozdĺžnom smere tvoria objekt trakty v osnove 7,5 a 4,8 metra. V priečnom smere je objekt navrhnutý v osnove 1,7+3,2+6,5+4,75+4,75+6,5+3,2+1,7.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

ZÁKLADY
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné, monolitické, železobetónové na základových pätkách pod nsnými stĺpmi a základových pásoch pod stenami. Výška pásov a pätiek sqa navrhuje jednotne 600 mm. Rozmery základových pätiek sú odstupňované podľa intenzity prenášeného zaťaženia: v osi 5g a 11g sa navrhujú rozmerov 1,1×1,3 metra v osi 6g,7g, 9g a 10g sa navrhujú rozmerov 1,2×1,8 metra v osi 8g rozmerov 1,2×1,6 metra Založenie sa navrhuje do štrkov triedy G2. V prípade lokálneho výskytu hlín je potrebné prehĺbiť základovú škáru do štrkov! Rozdiel buď zabetónovať, prípadne zrealizovať štrkový vankúš zhutnený na supeň zhutnenia min. Id=0.7 !

Parkovací dom na Vyšehradskej ulici

Pohľad vo vnútri parkovacieho domu smerom k betonáži základov objektu 2.etapy.

kliknutím obrázok zväčšíte

Hutnenie realizovať po vrstvách max. 20-25 cm. (hlbšie by sa však štrku nemali nachádzať).
Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie
Priečnom smere (modulovo 1,7 konzola +3,2+6,5+4,75+4,75+6,5+3,2+1,7 konzola) sa navrhujú nosné rámy zo stĺpov prierezu 200×500 a prievlakov prierezu 400×550. V osi 8g sa rám zvyšuje o 550 mm. Mieste osi 8g je stĺp prierezu 400×400. V mieste osí Ig a Kg sa navrhujú stĺpy prierezu 300×500 a prievlak prierezu 500×550 mm. V pozdĺžnom smere sa navrhuje v module 4,8 metra stropná doska hrúbky 200 mm. V module 7,5 metra sa navrhuje trámový strop. Stropné trámy prierezu 400×550 mm sa navrhujú vo vzdialenostiach cca 3,22 metra. Stropná doska je takisto hrubá 200 mm. Trieda betónu sa navrhuje B30, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcich stien. V strednej osi 8g sa navrhuje pozdĺžny prievlak prierezu 400×1100 mm s presvetlovacími otvormi 1200×100 mm. V každom dilatačnom celku sa navrhuje v module 4,8 metra stužujúca nosná stena hrúbky 200 mm.
Schodisko
Medzi osami Ig - Kg / 7g - 9g sa navrhuje schodisko. Schodisko sa navrhuje doskové monolitické hrúbky 130 mm. Je upnuté do bočných nosných stien a vretenovej steny cez vylamovacie dielce DEHA HBT 120 (prvky pre nadpojenie doskových žb konštrukcií). V tomto module sa navrhuje takisto aj vyrovnávacia rampa pre peších. Navrhuje sa ako prostá doska hrúbky 120 mm zavesená do bočných stien rampy hrúbky 200 mm.
Rampy
Medzi osami Ag-Bg a Ug-Vg sa navrhujú rampy na vyrovananie výškových rozdielov parkovacích stání. Navrhujú sa ako dosky hrúbky 200 mm podporované stropnými trámami. Prístupová rampa pre peších v osi Ag sa navrhuje ako rámová konštrukcia so stĺpmi prierezu 400/400 a prievlakom prierezu 400/500. Prievlak tvorý oporu doske premenej hrúbky 100-150 mm. Prístupová rampa pre vozidlá aj peších sa navrhuje v osi Ug-Vg. Tvorí ju železobetónová doska hrúbky 200 mm, ktorá je sčasti uložená na zemine a sčasti na žb nosných stenách hrúbky 200 mm. Pri realizovaní zásypu pod doskou rampy je potrebné zrealizovať montážne podopretie stien St09 a St10. Odstránenie podopretia je možné zrealizovať až po zrealizovaní dosky rampy (dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu).

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 13 stránok