statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

Pohľad na objekt pred rekonštrukciou

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi, Ing. Ivan Grman
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: BM Global, s. r. o., Royova 29/a, Bratislava
september 2006
Ukončenie výstavby: september 2007

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

Pohľad na objekt po rekonštrukcii

kliknutím obrázok zväčšíte

Predmetom projektu je nadstavba bytového domu ktorý sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Nivy, na rohu ulíc Páričkova - Svätoplukova. Objekt je šesťpodlažný s jedným podzemným podlažím v celej časti pôdorysu a piatimi nadzemnými podlažiami a povalovým priestorom pod krovom. Bytový dom je v primeranom technickom stave, miestami opadáva omietka ale nepozoroval som žiadne trhliny signalizujúce poškodenie statiky budovy. Pôdorysne má tvar členitého obdĺžnika so stranami 39,3 × 16,52 metrov situovaného na rohu ulíc Páričkova - Svätoplukova. V krajných častiach je objekt riešený ako priečny dvojtrakt. V strednej časti je riešený ako pozdĺžny trojtrakt. Na tento objekt sa plánuje vybudovať trojpodlažná nadstavba s dvoma poschodiami po celej výške a jedným ustúpeným.
Popis existujúceho objektu
Presný vek objektu nie je známy. Odhadom bol postavený koncom 40-tych, resp. začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. Nadzemné podlažia (prízemie, 1. a 2.podlažie) boli zrekonštruované. Je v primeranom technickom stave a boli zistené nasledovné technicko-konštrukčné parametre. Tieto sa budú po kladnom vyjadrení štátnych orgánov dopĺňat sondami v stropoch za účelom zistenia skladby stropov a podláh a overenia či neprokročujú zaťaženia uvažované v tomto výpočte.

Opis existujúcich nosných konštrukcií

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

Rožný pohľad na objekt

kliknutím obrázok zväčšíte

Základová pôda
Kopanými sondami boli zistené pod betónovou podlahou navážky /Y/ obsahujúce prevažne hnedosivý íl piesčitý s premenlivou prímesou úlomkov tehál a betónu do 5-10 cm a štrkových valúnov do priemeru 3-5 cm. V niektorých sondách bola hneď pod podlahou zistená 40 až 60 cm hrubá vrstva štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy s valúnmi do priemeru 1-3-5 cm. Pod navážkami boli zistené v sondách K-2 v hĺbke 1.5 až 1.8 m, K-3 v hĺbke 1.7 až 2.1 m a K-4 v hĺbke 1.6 až 2.1 m hnedosivé íly piesčité /CS/, tuhej konzistencie, ktoré zatrieďujeme podľa STN 73 1001 do triedy F4. Pod nimi alebo hneď pod navážkami nasledovali stredne uľahlé štrky zle zrnené /GP/ s valúnmi do ? 1-3-5 cm, ojedinele do 8 cm, hnedosivej, hlbšie sivej farby, ktoré zatrieďujeme podľa STN 73 1001 do triedy G2
Základy
Založenie objektu je realizované plošne na monolitických betónových základových pásoch. Prierezy základového pásu sú riešené ako obrátený T prierez, pričom ich hrúbka je odstupňovaná podľa intenzity zaťaženia od šírky 80 cm až po 165 cm. Zvislé nosné konštrukcie Steny v objekte sú prevažne murované z tehál plných pálených na maltu vápenno-cementovú (vápennú nastavovanú cementom). Hrúbky nosných stien 30 cm, 45 cm a 60 cm sú odstupňované podľa intenzity zaťaženia ako to býva zvykom pri starších stavbách. Steny suterénu objektu sú monolitické betónové, hrúbky 30 cm, 45 cm a 60 cm. Vodorovné nosné konštrukcie Stropy v objekte nie sú zatiaľ dostatočne preskúmané. Jasný je len strrop nad suterénom - monolitický, železobetónový trámový. Stropy nad podlažiami sú pravdepodobne železobetónové panelové, prípadne, železobetónové monolitické vyľahčované tvarovkami. Nakoľko je dom obývaný k sondám v bytoch sa pristúpi až po kladnom vyjadrení štátnych organizácií k možnosti nadstavby (územné rozhodnutie).

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

Pohľad na bočnú fasádu

kliknutím obrázok zväčšíte

Schodisko
Schodisko v objekte sú doskové, monolitické železobetóné.
Strecha objektu
Strecha objektu je drevená, sedlová, v sklone cca 35° Vizuálne je krov v primeranom technickom stave. Pri plánovanej nadstavbe budovy sa existujúca konštrukcia krovu zdemontuje. Z tohto dôvodu jej ďalej nevenujem pozornosť.

Technické riešenie nadstavby

Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú oceľové, plechodoskové. Hlavné nosné prvky stropu sú stropné nosníky prierezu I180. Na stropné nosníky sa ukladajú trapézové plechy VSŽ radu 12 001. Plechy sa k stropným nosníkom privaria dierovým zvarom cez podložku M16 minimálne v každej druhej vlne. Alternatívne je možné nastrelenie plechov k stropným nosníkom. Trapézové plechy nesmú byť dodané pozinkované ! Nesmie prísť ku kontaktu medzi zinkom a betónom. V prípade dodanie pozinkovaných plechov je potrebné zabrániť kontaktu plech-betón, buď dodatočným náterom, alebo vložením fólie. Stropné nosníky sa ukladajú na žb vence a prievlaky. Tieto sú navrhnuté realizovať v dvoch pracovných záberoch. Prvý pracovný záber sa navrhuje po úroveň ukladania stopných nosníkov (vvýšky 200 m). Po osadení stropných nosníkov a plechov sa v druhom zábere zrealizuje zálievka plechov a dobetonávka na celú výšku vencov a prievlakov (480 mm). Ukladaniu strmeňov do žb konštrukcií je nutné venovať zvýšenú pozornosť aby nenastala kolízia so stropnými nosníkmi.

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

Pohľad na ustúpené podlažie

kliknutím obrázok zväčšíte

Vyloženie balkónov sa navrhuje z oceľových profilov I120. Balkóny sa na konci stužia prierezom L120/120/10, ktorý zároveň vytvorí korýtko pre žľab. V prvom a poslednom poli sa balkón zavetrí diagonálnym stužidlom z oceľovej trubky TRO 60×3.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie 6.NP a 7.NP sa navrhujú z pórobetónových tvárnic. V 6.NP podlaží sa navrhujú prednostne hrúbky 300 mm. Len niektoré zavetrovacie steny sa navrhujú hrúbky 250 mm. V 7.NP podlaží sa navrhujú steny konštantnej hrúbky 300 mm. Obvodové steny za po úroveň parapetov zhotovia z tvárnic hrúbky 300 mm. Následne sa pokračuje s tvárnicami hrúbky 250 mm. Vytýčeniu zvislých nosných konštrukcií vzhľadom k exitujúcim konštrukciám je potrebné venovať dostatočnú pozornosť. Steny musia ležať na nosných stenách posledného existujúceho podlažia. !
Schodisko
Konštrukcia schodiska sa navrhuje takisto oceľová. Je navrhutá ako schodnicová s bočnými schodnicami prierezu U160. Schodnice sa pripájajú k medzipodestovým nosníkom prierezu U160. Medzipodestové nosníky na schodisku z 5.NP na 6.NP sa osadia do exxistujúceho muriva. Vysekajú sa drážky, zhotoví sa podkladný betón min.hrúbky cca 50 mm. Po osadení nosníkov sa zabetónujú. V prípade schodiska zo 6.NP na 7.NP sa už v novom murive vytvoria kapsy pre osadenie nosníkov. Medzipodesty sa vo svojej rovine stužia diagonálnym stužením z oceľových trubiek profilu TRO 60×3. Osadenie schodníc na existujúce konštrukcie sa zrealizuje cez oceľový uholník L110/110/10.
Konštrukcia posledného ustúpeného podlažia

Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

kliknutím obrázok zväčšíte

Nosné konštrukcie ustúpeného podlažia sa navrhujú drevené. Obvododové steny sú tvorené drevenými stĺpmi prierezu 120/160. V plných poliach sa navrhuje stuženie stien takisto z profilu 120/160. Opláštenie stien sa navrhuje z vonkajšej strany doskami OSB3 Kronoply hrúbky 18 mm. Vnútorné steny sa navrhujú z drevených stĺpov prierezu 120/120. Takisto sa navrhujú zavetriť vzperami prierezu 120/120. Strecha objektu sa navhuje drevená, plochá, v minimálnom sklone. Tvoria ju drevené strešné nosníky prierezu 120/200 ukladané na obvodové a vnútorné drevené steny. V mieste väčšieho otvoru vo vnútornej steny sa navrhuje drevený prievlak prierezu 120/240. Stuženie strešnej konštrukcie je tvorené záklop, ktorý je navrhnutý z dosiek OSB3 Kronoply hrúbky 22 mm. Záklop je potrebné realizovať min. cez dve polia a stykovať len nad stropnými nosníkmi ! Pripojenie dosiek OSB ku dreveným nosníkom a stĺpom klincami vo vzdialenostiach max. 100 mm.
Použité materiály
 • Valcovaná a plochá oceľ S235 (11 373)
 • Doskové a hranené rezivo triedy SI - smrekové
 • Pórobetónové tvárnice XELLA P4-500
 • Lepiaci malta XELLA min. Pevnosti 5 MPa
 • Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

  Čelný pohľad na zrekonštruoavanú fasádu objektu a nadstavbu

  kliknutím obrázok zväčšíte

 • Betón triedy C20/25 (B25)
 • Betonárska oceľ 10 505 - R
 • Zvárané siete - KARI

 • Článok o stavbe v odbornom časopise ASB

  Nadstavba bytového domu na Páričkovej ulici č.19-21

  kliknutím obrázok zväčšíte

  Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
  Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
  Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
  Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 43 stránok