statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

Oceľové schodisko v areáli PSA Trnava

Oceľové schodisko v areáli PSA Trnava

Pohĺad na schodisko medzi strechou zvarovne a lisovne - rozpon 14 m, prevýšenie 8,5 metra

kliknutím obrázok zväčšíte

POSÚDENIE OCEĽOVÉHO DIELCA PODĽA ČSN 73 1401 z r.1998

Maximálne využitie na dielci: 45.4 %
v reze o súradnicu X = 0.000 m Vyhovuje
štíhlosť dielca: 109.634
bezpečná štíhlost: 180.000
Štíhlost dílce je bezpečná
DIELEC VYHOVUJE

POSÚDENIE OCEĽOVÉHO PRIEREZU PODĽA ČSN 73 1401 z r.1998

Zatriedenie prierezu: epsilon = (235/fy[MPa])^0.5 = 1.000 Zatriedenie stojiny: d = 328.000 mm tw = 14.000 mm d/tw = 23.429; 23.429 < 33.000; Trieda 1 Kontrola štíhlosti stěny: 26.000 <= 0.3 *1433.618 Stojina zabezpečuje dostatečné podepření tlačené pásnice. Štíhlost stojiny vyhovuje Zatriedenie hornej pásnice: c = 110.000 mm tf = 18.000 mm c/tf = 6.111; 6.111 < 10.000; Trieda 1 Zatriedenie dolnej pásnice: c = 110.000 mm tf = 18.000 mm c/tf = 6.111; 6.111 < 10.000; Trieda 1 Prierez spadá do triedy 1
Výpočet šmykovej únosnosti v smere osi z
Šmyková plocha Avz = 5.766E+03 mm2 Šmyková únosnosť prierezu V_plRdz = 680.27 kN Šmyková únosnosť pri vydúvaní: Vnútorné priečne výztuhy nie sú zadané Štíhlost stojiny Beta_w = 23.429 Mezní štíhlost stojiny Beta_1V = 63.000 23.429 <= 63.000 Vydúvanie stojiny prierezu nemusí byť posudzované
Výpočet šmykovej únosnosti v smere osi y
Šmyková plocha Avy = 3.384E+03 mm2 Šmyková únosnosť prierezu V_plRdy = 399.25 kN
Výpočet vzpernej únosnosti
Qz+dQz <= 0.3 *680.27 kN ==> "malý šmyk" v smere osi z Qy+dQy <= 0.3 *399.25 kN ==> "malý šmyk" v smere osi y BetaA = 1.000 Lambda1 = 93.913 Vybočenie kolmo k osi z: Vzperná dĺžka Lcrz = 2.298 m Štíhlosť Lambda_z = 75.580 Pomerná štíhlosť LambdaPRz = 0.805 Krivka vzpernej pevnosti: c, súčiniteľ imperfekcie alfa = 0.490 Fi_z = 0.972 Súčiniteľ vzpernosti Chi_z = 0.659 Výpočtová vzpěrná únosnost N_bRdz = 1232.46 kN Vybočenie kolmo k osi y: Vzperná dĺžka Lcry = 16.350 m Štíhlosť Lambda_y = 109.634 Pomerná štíhlosť LambdaPRy = 1.167 Krivka vzpernej pevnosti: c, súčiniteľ imperfekcie alfa = 0.490 Fi_y = 1.418 Súčiniteľ vzpernosti Chi_y = 0.450 Výpočtová vzpěrná únosnost N_bRdy = 840.69 kN Vybočenie skrútením okolo osi x: Vzperná dĺžka Lcromega = 2.298 m Štíhlosť Lambda_w = 56.272 Pomerná štíhlosť LambdaPRw = 0.599 Krivka vzpernej pevnosti: b, súčiniteľ imperfekcie alfa = 0.340 Fi_w = 0.747 Súčiniteľ vzpernosti Chi_w = 0.837 Výpočtová vzpěrná únosnost N_bRdw = 1565.88 kN Priestorová štíhlosť: Štíhlosť Lambda_yzw = 95.830 Pomerná štíhlosť LambdaPRyzw = 1.020 Krivka vzpernej pevnosti: b, súčiniteľ imperfekcie alfa = 0.340 Fi_yzw = 1.160 Súčiniteľ vzpernosti Chi_yzw = 0.584 Výpočtová vzpěrná únosnost N_bRdyzw = 1092.18 kN Výpočtová vzpěrná únosnost N_bRd = 840.69 kN
Výpočet únosnosti v ohybe od momentu My
Qz+dQz <= 0.3 *680.27 kN ==> "malý šmyk" v smere osi z Qy+dQy <= 0.3 *399.25 kN ==> "malý šmyk" v smere osi y Plastický prierezový modul Wply = 1.240E+06 mm3 Moment únosnosti prierezu M_cRdy = 253.4 kNm Výpočtový moment únosnosti M_cRdy = 253.4 kNm Výpočet vplyvu klopenia: Vzdialenosť bodov zaistených proti klopeniu Lz1 = 2.298 m Poloha zaťaženia na priereze zP = 0.000 mm Súčinitelia vzpernej dĺžky: k = 1.000; kw = 1.000 Súčinitelia zaťaženia a uloženia koncov: C1 = 1.285; C2 = 1.562; C3 = 0.753 zg = -200.000 mm zj = 0.000 mm Pružný kritický moment Mcr = 2949.5 kNm Geometrický štíhlostný pomer Lambda_LT = 29.519 Lambda1 = 93.913 Betaw = 1.000 Pomerná štíhlosť Lambda_LTPR = 0.314 0.314 < 0.4 ; vplyv klopenia neuvažujeme Moment únosnosti s vplyvom klopenia M_bRdy = 253.4 kNm
Výpočet únosnosti v ohybu od momentu Mz
Qz+dQz <= 0.3 *680.27 kN ==> "malý šmyk" v smere osi z Qy+dQy <= 0.3 *399.25 kN ==> "malý šmyk" v smere osi y Plastický prierezový modul Wplz = 1.900E+05 mm3 Moment únosnosti prierezu M_cRdz = 38.8 kNm Výpočtový moment únosnosti M_cRdz = 38.8 kNm

Posúdenie šmykovej únosnosti


Veličina Zaťaženie Únosnosť Využitie Qz + dQz 4.17 kN 680.27 kN 0.6 % Vyhovuje Qy + dQy 0.01 kN 399.25 kN 0.0 % Vyhovuje Posúdenie kombinácie osovej sily a ohybových momentov Posudok najnepriaznivejšej kombinácie vzperného tlaku a ohybu: BetaMy = 1.300 Miy = -1.416 ky = 1.177 | 0.143 + 0.310 + 0.000 | < 1 0.454 < 1 ==> Vyhovuje Posudok najnepriaznivejšej kombinácie vzperného tlaku a ohybu s klopením: BetaMLT = 1.300 MiLT = 0.007 kLT = 0.999 Miz = 0.000 kz = 0.000 | 0.098 + 0.263 + 0.000 | < 1 0.361 < 1 ==> Vyhovuje Posúdenie štíhlosti Vypočítaná štíhlosť prúta: 109.634 Bezpečná štíhlost tlačených prutů je 180 Štíhlost je bezpečná Využitie prierezu: 45.4 %
PRIEREZ VYHOVUJE

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 44 stránok