statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

Polyfunkčný objekt, Sliačska ulica


Základné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. Peter Tábery
Generálny projektant: proGLOBAL s.r.o.
Statika: Ing. Vladimír Sivok
Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: S.O.F. HERCEG, Holíčska 23, 851 01 Bratislava

Projekt novostavby polyfunkčného objektu na Sliačskej ulici v Bratislave sa skladá z jedného dilatačného celku. Novostavba objektu je uvažovaná so štyrmi nadzemnými podlažiami a dvomi podzemnými podlažiami. Objekt je navrhnutý v svahovitom teréne, preto je na juhozápadnej strane terén na úrovni ±0,000 a na opačnej severovýchodnej strane kde sa vstupuje do garáží je terén na úrovni -4,00 m. Objekt je navrhnutý v tvare L. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy s bezprievlakovými stropnými doskami. Nosná konštrukcia je doplnená priečnymi a pozdĺžnymi železobetónovými monolitickými stenami v mieste troch schodísk a po obvode stavby, kde železobetónové monolitické steny prenášajú zaťaženie od tlaku zeminy. Celková dĺžka objektu je 67,54 m a šírka objektu je 21,15 m. Vzdialenosť stĺpov v priečnom smere je 2.85 + 3 x 4,20 + 4,50 + 4 x 4,20 + 4,50 + 4 x 4,20 + 4,50 + 4,25m v pozdĺžnom smere 6,00 + 5,75 + 5,75 m. Dve podzemné podlažia majú konštrukčnú výšku 2,72 m a 2,90 m, 1.NP má konštrukčnú výšku 2,90 m zvyšné tri podlažia majú konštrukčnú výšku 2,90 m. Komunikačné jadrá v ktorých sú umiestnené výťahy sú zároveň stužujúcimi stenami, ktoré preberajú všetko vodorovné zaťaženie.

Technické riešenie

Vodorovné nosné konštrukcie
Ako vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté železobetónové monolitické bezprievlakové stropné dosky výšky 220 mm, ktoré budú zmonolitnené spolu s obvodovými nosníkmi výšky 0,52 m a šírky 0,40 m. Schodiská sú uvažované ako železobetónové monolitické jeden krát zalomené dosky.
Zvislé nosné konštrukcie
Ako zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté železobetónové stĺpy štvorcového prierezu. Vnútorné železobetónové stĺpy majú prierez 0,40 x 0,40 m. Obvodové stĺpy majú prierez 0,40 x 0,30 m. Pri komunikačných jadrách sú navrhnuté železobetónové monolitické steny hrúbky 0,20 m. Steny výťahovej šachty majú hrúbku 0,15 m. Obvodové steny prenášajúce tlak zemín v suteréne majú hrúbku 0,25 m.
Základové pomery, založenie objektu
Zakladanie objektu sa navrhuje na základe IGP z mája 2004 firmou "Ekogeos". Zodpovedný riešiteľ RNDr. Rudolf Holzer. Základová škára bude na úrovni cca 159,60m.n.m. V IGP sú popísané tri sondy, V1 do hĺbky 8.5 m, V2 do hĺbky 10,00 m a V3 do hĺbky 6,00. Podľa tohto IGP bude základovú pôdu na základe sondy V3 v uvedenej hĺbke bude tvoriť delúvium - piesok ílovitý, hrdzavohnedý s úlomkami granitov veľkosti 1-3-5 cm (S5, SC). Táto vrstva bude cca do hĺbky 0,50 m pod základom. Pod touto vrstvou sa nachádza do úrovne 2,30 m , v ďalšej vrstve sa do hĺbky 4,10 nachádza elúvium - piesok ílovitý, hnedosivý - produkt zvetrania a rozpadu granitoidných hornín R6. Hladina podzemnej vody bola narazená v hĺbke 8,00 m pod úrovňou terénu v sonde V1 a po narazení sa voda ustálila na úrovni 7,10 m pod terénom. Hladinu vody možno preto očakávať na úrovni 159.84n m.n.m. na južnom okraji staveniska. V ďalších dvoch sondách voda nebola narazená. Základová škára bude na úrovni 159,60 a predpokladáme, že nebude narazená. Voda má sírnatú agresivitu voči betónu, čo zodpovedá podľa STN EN 206 prostrediu s nízkou agresivitou, ktorému prislúcha primárna ochrana betónovej konštrukcie(protikorózne opatrenia XA1). Voči oceľovým konštrukciám má voda veľmi vysokú agresivitu a treba ich chrániť podľa STN 038375. Na základe tohoto posudku je navrhnuté plošné zakladanie na železobetónových monolitických základových pásoch. Stĺpy a steny budú kotvené do základu pomocou kotevných prútov osadených v pásovom základe. Pri výťahových šachtách bude rovnako použité kotvenie pomocou kotevných prútov osadených do základových pätiek. Izolácia proti povrchovej vode a zemnej vlhkosti bude prevedená prísadami do betónu "XYPEX", alebo podobnými s rovnakými vlastnosťami.
Uvažované zaťaženia
Normové zaťaženia sú uvažované v zmysle STN 73 0035 so súčiniteľmi zaťaženia podľa EUROCODE 1. Zaťaženie stále je uvažované od vlastnej tiaže nosnej konštrukcie a od priťažujúcich vrstiev. Náhodilé zaťaženia sú uvažované týmito normovými hodnotami:
garáže2,50 kN/m2
obchody, reštaurácia, bar5,00 kN/m2
chodby a schodiská v obchodoch a reštaurácii3,00 kN/m2
administratívne priestory2,00 kN/m2
obytné miestnosti1,50 kN/m
chodby a schodiská v administratíve3,00 kN/m2
zaťaženie snehom0,70 kN/m2
zaťaženie nepochôdznej terasy1,00 kN/m2
zaťaženie pochôdznej terasy4,00 kN/m2
priečky hrúbky 0,30 m sú uvažované vlastnou tiažou12,50 kN/m3
okrem toho je uvažované s ďalším plošným priťažením od priečok1,00 kN/m2
Zaťaženie vetrom - vietor v IV. vetrovej oblasti, terén B
základný tlak vetra0,55 kN/m2
Podľa STN 730036 patrí záujmové územie do oblasti so seizmicitou 7O M.S.K. Pre výpočet je pre gelogické prostredie potrebné uvažovať parametre seizmického pohybu na voľnom povrchu terénu: zdrojová oblasť 4, základné seizmické zrýchlenie ar = 0,3 m.s-1 , kategorizácia podložia B s rýchlosťou šmykových vĺn Vs = 250-400 m.s-1 .
Statická schéma objektu
Pri statickej schéme sa vychádza z predpokladu tuhých stropných dosiek, cez ktoré sa zaťaženie vodorovné aj zvislé prenáša do zvislých nosných konštrukcií a následne do základov a základovej pôdy. Stabilitu objektu vo vodorovnom smere zabezpečujú železobetónové steny, ktoré pôsobia ako zavetrovacie v obidvoch smeroch. Výpočet bol spracovaný na počítači PC AT programom STRAP. Výpočtový model je priestorový s interakciou so základovou doskou. Uvedený statický program siezmické zaťaženie vypočíta podľa EUROCODE 8 a dimenzovanie betónových a oceľových konštrukcií je podľa EUROCODE 2 a 3.
Použité materiály

Spotreba materálov

Výstuž základové pásykgmkg/m
Základové pásy28998368,3778,72
Výstuž základové doskykgm2kg/m2
Základové dosky163844,8136,55
Výstuž stropné doskykgm2kg/m2
pod obchodnými prevádzkami22610104021,74
pod bytmi733403686,519,89
pod strechou16381865,0318,94
Výstuž prievlakykgmkg/m
Prievlaky14184874,6216,22
Výstuž stĺpykgmkg/m
Stĺpy25503852,2429,92
Výstuž stenykgm2kg/m2
Steny255811607,1615,92

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129748 - Mesiac Január: 11682 - Denná: 6
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 48 stránok