statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autori:Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski
Spolupráca:Ing. arch. Marek Kolčák
Ing. arch. Monika Šutá
Ing. arch. Petra Rajchlová
Ing. arch. Mária Kubasáková
Generálny projektant:INVEST spol.s r.o.
Projektant statiky:Vzhľadom na rozsiahlosť a náročnosť statického riešenia sa na projekte podielalo niekoľko inžinierov statikov.
 • Ing. Vladimír Sivok, aut.ing. - zodpovedný riešiteľ
 • Ing. Miroslav Dobrucký, aut.ing.
 • Ing. Zoltán Szabad, aut.ing.
 • Ing. Peter Pavlák
 • doc. Ing. Július Šoltész, PhD., aut.ing.
Zhotoviteľ:IN VEST, s.r.o

Projekt rieši nosné konštrukcie polyfunkčného objektu "OCTOPUS HABITAT" na Záhradníckej ulici v Bratislave. Stavba má tvar

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

obdĺžnika s celkovými rozmermi 72,68 x 59,99 m. Po obvode obdĺžnika sú situované 4,8,10 a 12 podlažné obytné bloky, ktoré vo vnútri vytvárajú átrium. Hlavné osi nosnej konštrukcie sú označené vo vodorovnom smere číslicami 1 až 13 a vo zvislom smere písmenami A až K. Stavba je rozdelená na tri dilatačné celky.
Statické riešenie
Prvý dilatačný celok má tvar obdĺžnika, ktorý je ohraničený osami 1-3/A-H. V statickom výpočte je tento celok označený ako 3. časť. Dĺžka prvého dilatačného celku je 14,70 m a šírka 41,96 m. Táto časť objektu je navrhnutá ako štyri a dvanásťpodlažná s jedným podzemnými podlažím. Osová vzdialenosť nosných konštrukcií stien a stĺpov je vo vodorovnom smere 6,00 + 2,50 + 6,00 m. V priečnom smere je osová vzdialenosť nosných železobetónových konštrukcií 6 x 6,00 + 5,76 m. 1.PP a má konštrukčnú výšku 2,95 m 1.NP má konštrukčnú výšku 2,75 m a 3,67 m. 2.NP má konštrukčnú výšku 3,03 m. Ostatné podlažia s bytmi majú konštrukčnú výšku

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

2,93 m. Druhý dilatačný celok má tvar "L", ktorý je ohraničený osami 1-10/A-K. V statickom výpočte je táto časť označená ako 2. časť. Dĺžka druhého dilatačného celku je 57,66 m a šírka 56,70 m. Táto časť objektu tvorí vnútorné átrium s obytnými blokmi po dvoch stranách. Je preto v strednej časti navrhnutá ako jednopodlažná a v osiach A až C má dvanásť podlaží a v osiach H-K jedenásť podlaží. Po celej ploche je uvažované s jedným podzemnými podlažím. Osová vzdialenosť nosných konštrukcií stien a stĺpov je vo vodorovnom smere 6,00 + 2,50 + 6,00 + 6 x 7,20 m V priečnom smere je osová vzdialenosť nosných železobetónových konštrukcií 8 x 6,00 + 2,50 + 6,00 m. I. PP a má konštrukčnú výšku 2,95 m I.PP má konštrukčnú výšku 2,75 m a 3,67 m I. NP má konštrukčnú výšku 2,93. II.Np má konštrukčnú výšku 3,03 m. Ostatné podlažia s bytmi majú konštrukčnú výšku 2,93 m. Tretí dilatačný celok má tvar obdĺžnika, ktorý je ohraničený osami 10-13/A-K. V statickom výpočte je tento celok označený ako 1. časť. Dĺžka prvého dilatačného celku je 14,70 m a šírka 56,70 m. Táto časť objektu je navrhnutá ako jedenásťpodlažná s jedným podzemnými podlažím. Osová vzdialenosť nosných konštrukcií stien a stĺpov je vo vodorovnom smere

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

6,00 + 2,50 + 6,00 m V priečnom smere je osová vzdialenosť nosných železobetónových konštrukcií 8 x 6,00 + 2,50 + 6,00 m. 1. PP a má konštrukčnú výšku 2,95 m, 1. NP má konštrukčnú výšku 2,93. 2.NP má konštrukčnú výšku 3,03 m. Ostatné podlažia s bytmi majú konštrukčnú výšku 2,93 m. Komunikačné jadrá vo všetkých dilatačných celkoch v ktorých sú umiestnené výťahy majú zdvojenú konštrukciu železobetónových stien z dôvodu hlukovej izolácie.
Vodorovné nosné konštrukcie
Ako vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté monolitické železobetónové stropné dosky na rozpon 6,00 a 7,20 m, výšky 200, 250 a 300mm. Pre komunikáciu medzi jednotlivými bytovými blokmi je uvažované s oceľovými priehradovými priestorovými konštrukciami. Schodiská sú uvažované ako železobetónové prefabrikované (B30), a tiež v niektorých častiach monolitické (B25). Železobetónové priečle po obvode dilatačných celkov majú šírku 0,45 a výšku 0,55 m. (B30).

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

Zvislé nosné konštrukcie
Ako zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté železobetónové nosné steny hrúbky 0,20 a 0,30 m. Nosné steny sú navrhnuté ako priečne a aj ako pozdĺžne. Obvodové steny majú hrúbku 0,20 m s medziokennými piliermi hrúbky 0,15 m. Samostatne stojace výťahové šachty majú hrúbku nosných železobetónových stien 0,15 m. Navrhované stĺpy majú obdĺžnikové prierezy 0,30 x 0,60, 0,40 x 0,40 a 0,30 x 0,30 m) a kruhový prierez s priemerom 0,50 m.
Základové pomery, založenie objektu
Jestvujúci terén je na úrovni cca 136,10 m.n.m. Pre projekt je stanovená úroveň ±0,00 = 135,70. Pretože objekt má po celej ploche jedno podzemné podlažia základová špára sa nachádza na úrovni 3,90 m t.j. cca 4,30 m pod úrovňou jestvujúceho terénu. Podľa IGP spracovaného firmou IGP-Dr.Mikuš vo februári 2004 so zákazkovým číslom 0418 základovú pôdu v uvedenej hĺbke bude

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

tvoriť štrk zle zrnený (G2), piesok ílovitý (S5), íl s nízkou a strednou plasticitou (F6) a v niektorých miestach je nutné počítať aj s navážkami, ktoré však musia byť odstránené. Pod týmito vrstvami sa v hĺbke od 4,30 m pod terénom po sledovanú hĺbku 12 m nachádza stredne uľahlý až kyprý štrk G-2. Hladina podzemnej vody bola narazená v hĺbke 5,90 m pod úrovňou terénu pričom maximálna hladina môže vstúpiť až na úroveň 132,20 m.n.m. t.j na úroveň 3,50 pod terénom čo znamená že spodnú časť dosky do výšky 1,00 bude potrebné izolovať proti tlakovej vode. Na základe tohoto posudku bolo zvolené zakladanie na železobetónovej monolitickej vani s hrúbkou dosky 0,70 a 0,60 m poľa veľkosti zaťaženia, ktorá musí byť do výšky 1,00 odizolovaná tlakovou izoláciou. Steny dosky majú hrúbku 0,20 a budú preberať vodorovné zaťaženie od tlaku zeminy. Pretože základová škára je rôznorodá bude po celej ploche základovej dosky vylepšená pomocou štrkových "vibropilot" s priemerom O 0,6 m a únosnosťou 500kN, ktorých dodávateľom je firma "Keller", alebo podobnými pilótami s rovnakými vlastnosťami. Týmto riešením sa zabezpečí rovnomerná únosnosť a tiež sadanie v základovej škáre. Podľa STN 730036 patrí záujmové územie do

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

oblasti so seizmicitou 7O MSK-64, kategória podložia "B" medzinárodnej stupnice. Stavebná jama bude v blízkosti Záhradníckej a Mraziarenskej ulice zabezpečená klincovanou betónovou stenou so sklonom 15º alebo alternatívne "larsenkami" votknutými do štrku. Larsenky budú mať celkovú dĺžku 14,00 m. Základová doska tvorí jeden dilatačný celok hoci horná stavba je rozdelená na tri dilatačné celky. Železobetónová doska bude betónovaná po častiach ktoré zodpovedajú zhruba dilatačným celkom. Najskôr budú zabetónované časti dosky s výškou 0,70m pod ktorými je najväčšie zaťaženie. Za hrúbky 0.70 m a 0.60 m sa vynechá pás dosky 1.5 až 2.0 m. Výstuž sa osadí ale dosky sa spoja až po vybudovaní celej výškovej hornej stavby. Toto riešenie sme zvolili na základe skúseností so zakladania podobnej stavby na Ďatelinovej ulici v Bratislave. Podľa sledovania sadania stavby počas realizácie bolo zistené, že až 85% sadania stavby sa zrealizovalo po osadení nosnej konštrukcie stavby. Predpokladáme teda, že do osadení stavby bude už sadanie takmer ukončené a bude možné dobetónovať celú základovú dosku objektu.

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

Použité materiály:

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

Statická schéma a spôsob statického výpočtu:

Statický výpočet spracovaný pomocou programu "Strap" založeného na metóde konečných prvkov. Pre program "STRAP" boli vytvorené priestorové modely každého stropu so skutočnými hodnotami prierezových veličín. Pre výpočet dosky a stien sú uvažované zaťaženia podľa normy EUROCODE kde stále zaťaženia sú uvažované so súčiniteľom 1.35 a náhodilé zaťaženia so súčiniteľom 1.5. Výsledkom výpočtu je potom konkrétny návrh výstuže, kde je určená potrebná výstuž v cm2 pre izočiary v konkrétnom mieste. Návrh výstuže stien vychádza so zaťaženia podľa STN 730035 a výstuž je navrhnutá poľa STN 731201. Pre každý dilatačný celok sú spracované dva samostatné modely. O znamená, že celkom bolo spracovaných 6 modelov. V prvom modely boli spočítané všetky zvislé a vodorovné zaťaženia vrátane seizmicity. Pre druhý model boli prevzaté maximálne zvislé sily do základov a boli vložené do nového modelu ku ktorému bola pridaná základová doska na pružnom podloží. Aby výpočet nebol zdĺhavý do druhého modelu bolo prevzaté len 1PP a 2PP. Pružné podložie bolo simulované po porade s

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

firmou "KELER" ako štrkové podložie s hodnotou pružinovej konštanty C=81400 kNm-3 v miestach so zvýšeným zaťažením a hrúbkou dosky 0,70 m a hodnotou C=64000 kNm-3 pre miesta z menším zaťažením a pre hrúbku dosky 0,60 m. V niektorých miestach bola ešte hrúbka dosky lokálne zvýšená na 0,85 m pretože v týchto miestach nevychádzalo posúdenie základovej dosky na prepichnutie z hľadiska šírky trhlín pri spodnom okraji dosky. Okrem uvedených hlavných modelov boli zostrojené aj lokálne výpočtové modely každej stropnej dosky, kde bolo zvolenené hustejšie delenie siete konečných prvkov. Takisto sa sa zostrojili aj kontrolné modely hlavných nosných stien. Takisto sa overovalo aj napätie v konštrukciách so zohľadnením vplyvov výstavby objektu.
Zaťaženia p;sobiace na objekt
Normové zaťaženie sa uvažuje v zmysle STN 73 0035. Zaťaženie stále ( od vlastnej tiaže ) a náhodilé s týmito normovými hodnotami :

OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

Podlaha1,60 KN/m2
Strešný plášť2,00 kN/m2
Tiaž zásypovej zeminy na v átriu a zemníkoch20,0 kN/m3
Zaťaženie vetrom - vietor v IV. vetrovej oblasti, terén typ A
Základný tlak vetra0,55 KN/m2
Seizmické zaťaženie je uvažované podľa STN 73 0036 s ohľadom na podrobný IGP. Oblasť -"Bratislava"
 • podložie kategórie B - vrstvy stredne uľahlých pieskov, štrkov alebo stredne tuhých ílov.
 • OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

  kliknutím obrázok zväčšíte

 • Základné seizmické zrýchlenie 0,31 m.s-2 ; súčiniteľ významnosti ?I = 1,0 ; súčiniteľ správania podľa EUROCODE 8 q0 = 1,50, typ konštrukcie - stenový systém.
 • Užitné náhodilé zaťaženia podľa STN 730035
  Obytné miestnosti1,50 KN/m2
  Obchodné prevádzky4,00 kN/m2
  Pre hromadné garáže2,50 kN/m2
  Príjazdová rampa pre požiarne vozidlo 5,00 kN/m2

  OCTOPUS HABITAT, Polyfunkčný dom

  kliknutím obrázok zväčšíte

  Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
  Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
  Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
  Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 47 stránok