statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

Obchodný dom LIDL, Bratislava - Lamač


Základné údaje o stavbe

Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: LIDL Slovenská republika v.o.s.

Projekt rieši návrh novostavby predajne potravín fy. LIDL na Hodonínskej ulici v Bratislave. Objekt je prízemný, nepodpivničený, halového typu so sedlovou strechou.

Technické riešenie

Základové konštrukcie Zakladanie sa navrhuje plošné, monolitické na pätkách a pásoch z monolitického vodostavebného železobetónu triedy B30 s najvyšším prípustným vodným súčiniteľom 0,55 z dôvodu agresívnej podzemnej vody. Zakladanie sa narvhuje do rastlého terénu, ktorý tvoria íly piesčité (F4-CS) a piesky ílovité (S5-SC). Nie je prípustné zakladanie do navážok, ktoré sa v horných partiách vyskytujú. Navážky je potrebné odstrániť aj spod podlahovej dosky. Podlahová doska sa navrhuje na užitkové zaťaženie 10 kN/m2. Tvorí ju doska hrúbky 150 mm vystužená KARI sieťami (prípadne drátkobetónová). V časti kde sa podlahová doska nachádza na rastlom teréne sa pod dosku zrealizuje štrkový podsyp hrúbky 250 mm, zhutnený na stupeň zhutnenia Id=0.7. V miestach, kde je nutné zrealizovať násyp pod podlahovú dosku sa tento násyp zrealizuje zo zemín vhodných do násypov (štrky, piesky, nevhodné sú íly a hliny), ktorý sa zhutní po vrstvách 20-25 cm na stupeň zhutnenia Id=0.7. Podlahová doska sa navrhuje z dvoch dilatačných úsekov. Pod špirálovým lisom sa navrhuje základová doska hrúbky 300 mm na plošné zaťaženie 40 kN/m2 (resp. dvojicu priamkových zaťažení).
Vodorovné a zvislé nosné konštrukcie stien
Zvislé nosné konštrukcie sa navrhujú kombinovane a to z murovaných stien a železobetónových stĺpov tvoriacich hrazdené steny. Murované steny prenášajú primárne zvislé zaťaženia na základové pásy a vodorovné zaťaženia do žb stĺpov. ŽB stĺpy prenášajú vodorovné a zvislé zataženie do základových konštrukcií. V mieste denného trezora sa navrhuje žb strop hrúbky 150 mm. Železobetónové vence sa navrhuje zabetónovať z dôvodu obmedzenia vplyvu zmrašťovania a dotvarovania z vynechaním pásu medzi osami 6 a 7, ktorý sa zabetónuje cca 14 dní po betonáži ostatných vencov a prievlakov. Nadokenné a dverné preklady sa navrhujú keramické zo sortimentu POROTHERM.
Strešné konštrukcie
Strešné konštrukcie sa navrhujú drevené z priehradových väzníkov z oceľovými styčníkovými doskami z prelisovanými tŕňmi. Navrhuje sa päť základných typov väzníkov:
  1. prestrešujúci predajnú časť na rozpätie 20.4 metra z reziva hrúbky 70 mm
  2. prestrešujúci predajnú časť na rozpätie 20.4 metra z reziva hrúbky 70 mm v mieste vstupu (prieniku strešných rovín)
  3. prestrešujúci vstupnú časť do predajne na rozpätie 18,06 metra z reziva hrúbky 70 mm.
  4. prestrešujúci manipulačnú časť na rozpätie 5,1 metra z reziva hrúbky 50 mm
  5. prestrešújúci časť zásobovania na rozpätie 7,75 metra z reziva hrúbky 50 mm
Ďalej sa navhujú väzníky tvoriace sedlovú strechu vstupu v prieniku s hlavnou strechou. Navrhujú sa taktiež priehradové stužidlá na zavetrenie strechy pri hornom aj spodnom páse. Celá strecha sa zavetruje rezivom hr. 50 mm. Zabezpečuje sa jednak tlačený horný pás voči vybočeniu strechy v mieste každej zvislice ako aj "vysoké" zvislice. Takisto sa zabezpečuje tvarová stabilta väzníkov ondrejovými krížmi. Štítové väzníky sa musia zavetriť v smere kolmo na väzníky pri každej zvislici po výške strechy (od spodného pásu po horný) voči účinkom vetra. Každá zvislica je rozdelená na úseky maximálnej dĺžky 1,2 metra z následným prenesením zaťaženia k spodnému pásu a do žb venca.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 3 stránky