statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

Viacúčelová hala v Zuberci


Základné údaje o stavbe

Úlohou projektu je návrh novostavby viacúčelovej haly v Zuberci. Objekt rozmerov vpísaných do obdĺžnika zo stranami 60,90 × 25,90 metra sa navrhuje z dvoch samostatných dilatačných úsekov. Halová časť rozmerov 52,65×20,6 metra medzi osami 3 až 9 sa navrhuje z rozpätím 20 metrov a svetlou výškou 7,7 metra. Medzi osami 9-10 sa navrhuje dvojpodlažná znížená časť haly. Pozdĺž osi 3 a D sa navrhuje dvojpodlažná administratívna časť tvaru písmena L. Dilatácia sa navrhuje zdvojením zvislých nosných konštrukcií. Nosné konštrukcie objektu sa navrhujú na seizmický stupeň 6° MSK-64. Základné sezimické zrýchlenie ar=0.3 m/s2 (oblasť 4). Podložie kategórie B.

Technické riešenie

Halová časť
Halová časť rozmerov 52,65×20,6 metra medzi osami 3 až 9 sa navrhuje z rozpätím 20 metrov a svetlou výškou 7,7 metra. Medzi osami 9-10 sa navrhuje dvojpodlažná znížená časť haly. V pozdĺžnom smere je vzdialenosť priečnych väzieb v jedtopodlažnej časti 4×6,4 + 8 + 6,4 metra + 12,25 metra dvojpodlažná znížená časť. Nosné konštrukcie sa navrhujú zväčša prefabrikované (všetky hlavné vodorovné nosné konštrukcie prekleňujúce priestory a zvislé nosné konštrukcie podporujúce tieto prvky)
Základy
Vzhľadom na inžiniersko-geologické pomery na stavenisku sa zakladanie haly navrhuje hĺbkové na veľkopriemerových pilótach O930 mm, hĺbené s pažením súpravou poclain do stredne úľahlých štrkov triedy G5. Piloty sa zavŕtajú do štrkov cca 1,0 metra. Prefabrikované stĺpy po obvode haly sú ukladané do prefabrikovaného kalichu, ktorý sa ukladá na monolitickú žb pätku výšky 600 mm uloženú na dvojici pilot. Vnútorné prefa stĺpy v osi B/9 a C/9 sa ukladajú cez kalic na pätku výšky 600 mm, podporovanú trojicou pilot. Ostatné obvodové konštrukcie sa zakladajú na monolitických pásoch výšky 600 mm podporované pilotami. Podlahu haly tvorí železobetónová armovaná doska hrúbky 200 mm. Spod tejto dosky je potrebné odstrániť humusovitú hlinu po celej ploche a spätne vytvoriť zhutnené navážky zo štrkopiesku zhutneného na stupeň zhutnenia Id=0,7. Násyp je potrebné zhutňovať po vrstvách mocnosti 20-25 cm. Na tento násyp príde po celej plochy haly podkladný betón hr. 50 mm. Podlahová doska sa navrhuje dilatovať na 3 samostatné úseky.
Horná stavba
Primárne presteršenie sa navrhuje strešnými plechmi RANILLA 153A hrúbky plechu 1,25 mm. Plech je potrebné ukladať cez dvo plolia. Musí pôsobiť ako dvojpoľový nosník. Hlavné nosné vodorovné konštrukcie sa navrhujú prefabrikované železobetónové. Prestropenie haly sa navrhuje sedlovým prefa väzníkom výšky 1,1-1,6 metra Väzníky sú kĺbovo ukladané na prefa stĺpy rozmerov 600/400 v spodnej časti ukončené konzolou pre mostový žeriav. Nad konzolou sa rozmer stĺpa zmenšuje na 400/400. Vodorovné zaťaženie na objekt sú zachytávané monolitickými obvodovými vencami prierezu 250/400 navrhnutými v dvoch úrovniach: Vence "odovzdávajú" vodorovné zaťaženie do stĺpov, ktoré ich prenášajú do základov. V dvojpodlažnej časti sa navrhuje dvojica poloprefabrikovaných prievlakov na rozpätie 12,25 metra výšky 900 mm s pripravenou výstužou pre zrealizovanie monolitickej (prípadne poloprefabrikovanej filigránovej dosky) hrúbky 240 mm. Po obvode sa ukladá doska na obvodové steny a monolitický prievlak nad vrátami. Doska sa realizuje s nadvýšením v krajných poliach o 15 mm. Obvodové murované steny sa navrhujú z tehál pevnosti 15 MPa na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. Strecha dvojpodlažnej časti sa navrhuje pultová, drevená, väznicová. Väznice na rozpon 6,6+6,8+6,6 sa navrhujú z lepeného lamelovaného dreva rozmeru 200/400. Sú podporovné drevenými stĺpmi 200/200 uloženými na stropnú dosku v mieste prievlakov a pozdĺžne obvodové steny. Na väznice a pomúrnice sa ukladajú krokvy prierezu 120/200.
Administratívna časť
Admnitratívna čast pôdorysne tvaru L-uholníka so stranami rozmerov 23,3×19,8 metra a rozpätím 4,75 metra je situovaná pozdĺž haly pri osiach 3 a D. Objekt je dvojpodlažný. Navrhuje sa ako samostatný dilatačný celok.
Základy
Vzhľadom na inžiniersko-geologické pomery na stavenisku sa zakladanie navrhuje hĺbkové na veľkopriemerových pilótach O930 mm, hĺbené s pažením súpravou poclain do stredne úľahlých štrkov triedy G5. Piloty sa zavŕtajú do štrkov cca 1,0 metra. Spodná voda narazená pri prieskumných prácach bude mať vplyv na hĺbkové zakladanie. Preto je potrebné v styku s podzemnou vodou použiť paženie. Murované obvodové nosné konštrukcia sa zakladajú na monolitických pásoch výšky 500 mm podporované pilotami. Podlahu tvorí železobetónová armovaná doska hrúbky 180 mm. Spod tejto dosky je potrebné odstrániť humusovitú hlinu po celej ploche a spätne vytvoriť zhutnené navážky zo štrkopiesku zhutneného na stupeň zhutnenia Id=0,7. Násyp je potrebné zhutňovať po vrstvách mocnosti 20-25 cm. Na tento násyp príde po celej plochy haly podkladný betón hr. 50 mm.
Horná stavba
Vodorovné nosné konštrukcie stropu nad prízemím sa navrhujú monoliticky železobetónové (prípadne poloprefabrikované). Tvoria ich monolitické železobetónové vence a prievlaky a monolitická doska hrúbky 180 mm (prípadne filigránová). Doska sa realziuje s nadvýšením 10 mm. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál pevnosti 15 MPa na maltu cementovú pevnosti 10 MPa. Zhlavie nosných stien pod strechou je stužené monolitickými železobetónovými vencami a prievlakmi. Strecha sa navrhuje pultová, drevená. Krokvy prierezu 120/160 sa ukladajú na pomúrnice na obvodových stenách. Kroka je podopieraná rozperou prierezu 120/120. Schodisko v objekte sa navrhuje sa doskové, monolitické železobetónové, hrúbky 150 mm. V pozdĺžnom smere je objekt stužený vnútornými priečnymi stenami.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 46 stránok