statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2005 - Detail stavby

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 1.etapa

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 1.etapa

Pohľad na zhotovovanie stĺpov 1.NP podlažia z Vyšehradskej ulice.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Ľubor Hollý
Generálny projektant: Ing. arch. Ľubor Hollý
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: BALART a.s.
Zhotoviteľ: SkyBau s.r.o.

Úlohou projektu je návrh novostavby polyfunkčného bytového domu s malometrážnymi bytmi na Vyšehradskej ulici v Bratislave - Petržalke.

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 1.etapa

Pohľad na realizáciu hrubej stavby z Vyšehradskej ulice. Aktuálne 10.NP.

kliknutím obrázok zväčšíte

Objekt má výšku prevažne 13 podlaží (suterén - garáže, prízemie - polyfunkcia a 11 bytových podlaží). Na krajoch objektu vystupujú o jedno podlažie (celkom 14 podlaží) komunikačné jadra a v strede objektu o jedno podlažie - apartmánové byty a o ďalšie podlažie komunikačné jadro (celkom 15 podlaží). Objekt rozmerov 100,90 × 19,90 metra sa navrhuje z dvoch dilatačných úsekov dĺžky 46,70 a 54,70 metra. Dilatácia sa navrhuje zdvojením zvislých nosných konštrukcií. V pozdĺžnom smere tvoria objekt trakty v osnove 7,5 a 4,8 metra. V priečnom smere je objekt navrhnutý v osnove 4,7+7,6+5,3. Nosné konštrukcie objektu sa navrhujú na seizmický stupeň 7° MSK-64.

Technické riešenie

Všeobecne
Objekt rozmerov 100,90 × 19,90 metra sa navrhuje z dvoch dilatačných úsekov dĺžky 46,70 a 54,70 metra. Dilatácia sa navrhuje zdvojením zvislých nosných konštrukcií. V pozdĺžnom smere tvoria objekt trakty v osnove 7,5 a 4,8 metra. V priečnom smere je objekt navrhnutý v osnove 4,7+7,6+5,3.
Základy
Zakladanie objektu sa navrhuje plošné, monolitické, železobetónové na základovej doske hrúbky 1,3 metra pod časťou s 13 podlažiami a 1,5 metra pod časťou s 15 podlažiami. Základová doska sa navrhuje bez dilatácie. Na zmenšenie vplyvov zmraštovania a dotvarovania betónu sa navrhuje v základovej doske vynechať dva súvislé pruhy šírky 1 meter naprieč budovou (jeden medzi modulmi F-G a druhý medzi modulmi M-N), ktoré sa zabetónujú cca 14 dní po betonáži priľahlých častí (výstuž základovej dosky sa osadí len sa nezabetónuje pruh šírky 1 meter + sa opatrí škára tesniacou hmotou voči priesakom vody). Základy pod priehlbňami komunikačných jadier podľa geologického prieskumu zasahujú do hladiny podzemnej vody. V tejto časti bude potrebné lokálne znížiť hladinu podzemnej vody a zapažiť stavebnú jamu LARSENkami.

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 1.etapa

Pohľad na ukončenú hrubú stavbu objektu takisto z Vyšehradskej ulice.

kliknutím obrázok zväčšíte

Spätné zásypy okolo prehĺbenia komunikačných jadier musia byť zhotovené zo štrkopiesku zhutneného na stupeň zhutnenia min. Id=0.7 (Edef=250 MPa) po vrstvách mocnosti 20-25 cm. Izolácia spodnej stavby sa navrhuje vo forme tzv. "bielej" vane. Tvorí ju samotná základová doska z vodostavebného betónu triedy B30 (C25/30 - XC1+XC2+XC3 - CI=0.4 dmax=16 mm - S3 - podľa STN EN 206-1). Zatesnenie pracovných špár sa navrhuje pomocou tesniacich pásov.
Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné nosné konštrukcie sa navrhujú doskové, monolitické, železobetónové, pôsobiace ako viacpoľové spojité dosky. V module 7,5 metra sa navrhuje hrúbka stropu 20 cm, v moduloch 4,8 metra hrúbky 16 cm. Trieda betónu sa navrhuje B30, oceľ betonárska akosti 10 505 (R). Dosky okrem prenosu zvislého zaťaženia zabezpečujú svojou vodorovnou tuhosťou aj prenos vodorovného zaťaženia do stužujúcich stien. Po obvode objektu sa navrhuje v nadzemných bytových podlažiach prievlak výšky 450 mm (2-13.NP) vrátane dosky a v 1.NP výšky 1050 mm. V 1.PP a 1.NP sa navrhuje v poliach 7,5 metra aj pozdĺžny prievlak medzi stĺpmi výšky 500 mm vrátane stropnej dosky. Konzolové vyloženia balkónov sa navrhujú hrúbky 160 mm. Spätné zásypy okolo objektu je možné zrealizovať až po zabetónovaní stropnej dosky nad suterénom a dosiahnutí požadovanej pevnosti betónu.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria steny a stĺpy. V suteréne a prízemí sú to vo vnútri dispozície stĺpy rozmeru 1000×400 mm navrhované z betónu triedy B30. V obytných podlažiach sa nad stĺpmi navrhujú steny hrúbky 200 mm. Slúžia zároveň aj ako stužujúce steny v priečnom smere spolu so stenami po okrajoch objektu a okolo komunikačných jadier, ktoré prebiehajú po celej výške v hrúbke takisto 200 mm. V pozdĺžnom smere sa navrhuje stužujúce steny okolo komunikačného jadra v hrúbkach 200 mm a 250 mm.

Polyfunkčný objekt na Vyšehradskej ulici, 1.etapa

Pohľad na stavbu z Panónskej ulice. V zábere je vidieť aj strop parkovacieho domu.

kliknutím obrázok zväčšíte

V bytových podlažiach sa navrhujú medzi obytnou časťou a chodbou pozdĺžne nosné steny hrúbky 150 mm uložené na priečne nosné steny. V suterénne sa navrhujú po obvode objektu železobetónové steny, ktoré sa navrhujú aj s ohľadom na zachytenie zemného tlaku priľahlej zeminy okolo objektu. Takisto slúžia na vytvorenie izolačnej "bielej" vane. Výstuž v obvodových stenách sa navrhuje so zvýšením krytím 40 mm (inde 20 mm). To sa dosiahne "zhrubnutím" obvodových stien suterénu o 20 mm voči konštrukciám pokračujúcim od prízemia. Zhrubnutie sa navrhuje len do exteriérovej strany. Z vnútornej strany objektu je krytie výstuže 20 mm.
Schodisko
V objekte sa navrhujú tri schodiská zo suterénu až na najvyššie podlažia. Navrhuje sa doskové, kombinovane prefabrikované a monolitické železobetónové. Schodiskové ramená hrúbky 150 mm sa navrhujú prefabrikované z betónu triedy B30 vo všetkých podlažiach okrem 1.NP. Podesty a medzipodesty sa navrhuju monolitické železobetónové hrúbky 160 mm s ozubom pre uloženie prefabrikovaných ramien. Medzipodesty sa ukladajú do priľahlých stien pomocou "vylamovákov" fy. DEHA - typ HBT (prvky pre nadpojenie doskových žb konštrukcií). Prefabrikované ramená sa ukladanjú na ozub stropnej dosky na "odhlučnvací" pás DESONIC-FL. Na montáži sa rameno s podestou spojí pomocou oceľového uholníka, ktorý sa privarí na platne osadené v prefabrikovanom ramene a monolitickej (medzi)podeste a v 1.PP k platniam osadením v základovej doske.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 4 stránky