statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Predajné a servisné centrum Mercedes - KIA

Všeobecne

Predmetom projektu je nosná konštrukcia novostavby objektu "Predajného a servisného centra MERCEDES_KIA" pri štátnej ceste Lamač - Záhorská Bystrica, mestská časť Lamač. Objekt tvoria tri dilatačné celky. Prvý dilatačný celok a sa skladá z troch častí: výstavnej siene MERCEDES, výstavnej siene KIA, spojenej administratívnej časti" a skladu náhradných dielov. Druhý dilatačný celok tvorí sklad náhradných dielov a tretí dilatačný celok tvorí servis. Celková dĺžka objektu je 72.355 m, šírka objektu vrátane vstupnej markízy je 34,80 m Predajné centrá v prvom dilatačnom celku pre Mercedes, KIA a sklad náhradných dielov sú nepodpivničené, jednopodlažné. Administratívna časť v strede prvého dilatačného celku je dvojpodlažná. Časti predajných centier Mercedes a KIA sú navzájom prepojené a sú navrhnuté ako oceľová rámová konštrukcia, ktorá je napojená na dvojpodlažnú administratívnu časť navrhnutú ako železobetónovú monolitickú konštrukciu. Dilatačný celok skladu a náhradných dielov je navrhnutý ako oceľová rámová konštrukcia. Dilatačný celok servisu je navrhnutý ako prízemná, nepodpivničená, oceľová halová konštrukcia. Vzdialenosť stĺpov oceľového skeletu prvého dilatačného celku v pozdĺžnom smere je 8,00 + 2 x 5,00 + 4,45 + 5,00 + 4 x 6,00 + 4 x 5,10m a v priečnom smere 3 na východnom okraji je vzdialenosť rámov 8,00 + 5,00 + 4,45m a na zápodnom okraji 9,00 + 2 x 5,00 + 4,4500 m. Vzdialenosť stĺpov oceľového skeletu druhého dilatačného celku - skladu náhradných dielov je v pozdĺžnom smere 5,00 + 4,00 m a v priečnom smere 3 x 5,00 m. Vzdialenosť stĺpov oceľovej haly servisu je v pozdĺžnom smere (smere kolmo na väzníky) 5,00 + 7,00 + 5,55 + 7,00 + 5,00 + 7,00 + 5,55 + 7,00m a v priečnom smere 15,00m, na okraji 3 x 5,00m. Konštrukčné výšky v administratívnej časti sú uvažované 3,75 + 3,63 m. V predajnom centre Mercedes je navrhovaná svetlá výška 8,025m, predajnom centre KIA 7,29 m. V sklade náhradných dielov sú uvažované konštrukčné výšky 4,96 + 3,13m. V servise sú uvažované oceľové priehradové väzníky s výškou 1,50 m. Horná hrana väzníc je na úrovni +5,615 m.

Techcnické riešenie

Vodorovné nosné konštrukcie
Vodorovné stropné nosné konštrukcie tvoria oceľové prievlaky z valcovaných profilov prierezu IPE 270 až 420. Kolmo na prievlaky sú navrhnuté väznice -valcované oceľové nosníky IPE 180 až IPE 220 vo vzdialenostiach cca po 1.5 m. Na tieto nosníky je potom uložený VSŽ plech výšky 50 mm s monolitickou nadbetonávkou 30 mm na vlnu plechu. Strešné vodorovné konštrukcie sú navrhnuté obdobne ako strešný plášť sú v mieste predajných centier a skladu náhradných dielov kde je použitý vlnitý plech s výškou vlny 85 mm a v mieste servisného centra sú použité strešné panely systému "Kingspan" alebo môžu byt použité podobné s rovnakými vlastnosťami. V časti pre administratívu sú navrhnuté železobetónové stropné dosky hrúbky 0,16 m, ktoré sú uložené do pozdĺžnych železobetónových prievlakov. V mieste servisnej haly je nosná konštrukcia strechy navrhnutá z oceľových priehradových väzníkov doplnených väznicami s oceľových valcovaných nosníkov na ktoré sú uložené stropné panely "Kingspan" . Pre uchytenie obvodového plášťa sú nosné konštrukcie doplnené paždíkmi a stĺpikmi. Schodiská sú v administratívnej časti sú navrhnuté ako železobetónové monolitické. V mieste predajne KIA je navrhnuté oceľové schodisko - s oceľovými schodnicami a stupňami vybetónovanými do oceľového žliabku.
Zvislé nosné konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z valcovaných profilov prierezu HEB 160, IPE 200 vo forme oceľových stĺpov a tiež kruhového prierezu s priemerom Ø273 mm. V administratívnej časti sú navrhnuté železobetónové monolitické stĺpy štvorcového prierezu 0,40 x 0,40 m a kruhového prierezu a 400 mm. V mieste administratívy sú tiež navrhnuté železobetónové obvodové nosné steny s pohľadovým betónom. Vodorovné účinky od vetra a seizmicty sú zachytené zavetrovanín v strešnom plášti a v obvodových a vnútorných zavetrovacích stenách oceľovej a železobetónovej konštrukcie skeletu servisnej haly.
Základové pomery, založenie objektu
IGP pre danú lokalitu bol spracovaný v septembri 2004. Spracovateľom tohto posudku bol RNDr. Ivan Vlasko. Podľa tohoto posudku sú základové pomery nasledovné: Prieskumnými prácami boli neogénne sedimenty zistené od hĺbky 1.4 až 2.7 m, t.j. od úrovne cca 187.4 až 190.0 m n.m.. Boli tvorené hlavne ílmi piesčitými /CS/, vo vrchnejších častiach tuhej /IC = 0.82 - 0.99/, narastajúcou hĺbkou pevnej konzistencie a stredno až hrubozrnnými pieskami ílovitými /SC/ s výplňou tuhej až pevnej konzistencie. Uvedené zeminy obsahujú premenlivé množstvá poloopracovaných úlomkov skalných hornín do f 0.5-5 cm, ojedinele do 8-15 cm, miestami ojedinele až do 20-25 cm, pričom ich obsah sa pohybuje do 5 až 30 % objemu zeminy. V sondách M-3, M-5, M-6 a M-8 boli zistené v rôznych hĺbkach pod povrchom terénu polohy s vyšším obsahom úlomkov skalných hornín. Zrnitostne sa jedná o štrky ílovité /GC/ s výplňou tuhej až pevnej konzistencie, s poloopracovanými úlomkami do f 3-5-8 cm, ojedinele do 10-20 cm. Farba neogénnych sedimentov je sivá, zelenkastosivá a modrastosivá, miestami až modrá, miestami s hrdzavými šmuhami až hrdzavými polohami. Podľa STN 73 1001 zatrieďujeme íly piesčité do triedy F4, piesky ílovité do triedy S5 a štrky ílovité do triedy G5. Na neogénnych sedimentoch boli zistené kvartérne zeminy zastúpené rôzne hrubými a rôzne sa striedajúcimi vrstvami hnedých, hnedosivých, žltosivých až sivých ílov piesčitých /CS/ a jemno až hrubozrnných pieskov ílovitých /SC/. Konzistencia ílov piesčitých, ako aj konzistencia výplne pieskov ílovitých, je tuhá /IC = 0.85 - 0.89/ až pevná. /konzistencia týchto zemín do hĺbky cca 1.0 m je v priebehu roka premenlivá v závislosti od množstva atmosferických zrážok a teploty/. Tieto zeminy obsahujú rôzne množstvá poloopracovaných úlomkov skalných hornín do f 0.5-5 cm, ojedinele do 8-12 cm, maximálne však do 15 až 35 % objemu zeminy. Podľa STN 73 1001 zatrieďujeme íly piesčité do triedy F4 a piesky ílovité do triedy S5. Na povrchu terénu bola vrtnými prácami zistená 0.2 až 0.3 m hrubá vrstva hnedých až hnedosivých hlín piesčitých, slabo humusových /O/. Len v sonde M-9 bola do hĺbky 1.3 m zistená vrstva navážky /Y/, tvorená hnedým hlinitým pieskom s poloopracovanými úlomkami skalných hornín do f 3-5-8 cm, ojedinele do 15 cm. Táto vznikla pravdepodobne pri stavebných prácach, pri realizácii kanalizačného zberača. Tieto zeminy nie sú vhodné na zakladanie plánovaných objektov. Zaťaženia od ľahkej konštrukcie jednopodlažného oceľového skeletu a prízemných hál sú malé preto sú základy navrhnuté na slabo vystužených pätkách a pásoch s prostého, prípadne vystuženého betónu. Pretože dané územie je v mernom svahu sú základové pätky navrhnuté v troch rôznych úrovniach. Pod podlahami budú násypy od hrúbky 0,4 až do hĺbky 1,90 m, ktoré bude potrebné kvalitne hutniť. Podľa STN 730036 patrí záujmové územie do oblasti so seizmicitou 7º MCS medzinárodnej stupnice.
Použité materiály:

Statický výpočet

Výpočet bol spracovaný na počítači PC AT programom STRAP založeným na metóde konečných elementov. Jednotlivé výpočtové modely boli vytvorené ako priestorové. Zaťaženie pre posúdenie a dimenzovanie a oceľových konštrukcií je podľa EUROCODE 3. Jednotlivé prvky nosnej konštrukcie rámov sú potom posúdené podľa EUROCODE 3.
Uvažované zaťaženia
Normové zaťaženia sú uvažované v súlade s STN 73 0035 Zaťaženie stavebných konštrukcií, pričom náhodilé zaťaženia klimatické sú uvažované. Výpočtové zaťaženia a ich kombinácie sa uvažujú podľa Eurokódov.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 31 stránok