statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Logistické centrum Slovenskej Pošty

Logistické centrum Slovenskej Pošty

Pohľad na zrealizovaný medzistrop v hale.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký
Investor: Slovenská Pošta š.p.

Jedná sa o prestavbu skladovacích priestorov v areáli Slovenskej Pošty na Bojnickej ulici v Bratislave. Existujúci objekt je halového typu. Tvorí ju oceľová oblúková nosná konštrukcia v moduloch rozteče 3,60 metra dĺžky cca 162 metrov (45 polí × 3,6 metra) s metalickým obvodovým plášťom.

Logistické centrum Slovenskej Pošty

Pohľad z prízemia na zrealizovaný medzistrop

kliknutím obrázok zväčšíte

TECHNICKÉ RIEŠENIE MEDZISTROPU

Konštrukcia sa navrhuje oceľová, kombinovane ako rámová s kĺbovým uložením a tyčová s kyvnými stojkami. Všetky hlavné nosné dielce sa navrhujú dielensky zvárané a na montáži skrutkované.
KOTVENIE
Kotvenie stĺpov sa navrhuje dvojicou resp. trojicou ťažkých rozperných kotiev HILTI HSL-TZ M16/25 do existujúcej betónovej podlahy hrúbky 500 mm. Schodnice sa kotvia dvojicou kotiev HILTI HSL-TZ M12/25
NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Medzistrop medzi modulmi 16 až 26 jestvujúceho objektu sa navrhuje kombinovaný oceľovo-betónový s nosnou oceľovou konštrukciou. Plechodoskový strop z trapézových plechov VSŽ radu 12 002 výšky vlny 50 mm sa zalieva betónom výšky 50 mm nad vlnu plechu. Plechodosky sa pripoja k nosníkom dierovým zvarom cez podložku O16 minimálne v každej druhej vlne. Do dosky sa vkladá betonárska sieť na zlepšenie roznosu zaťaženia v strope. Trapézové plechy sa ukladajú na sekundárne nosníky prierezu IPE160 resp. IPE 140 rozponu do 3,6 metra, vzájomne kladené od seba maximálne po 1,5 metra. Sekundárne nosníky sa ukladajú na primárne nosné prvky vo forme rámov a prievlakov. V osiach radu 3 až 7 sa navrhuje rámová nosná konštrukcia s kĺbovým uložením. Stojky aj priečle sa nvrhujú prierezu IPE270. V osiach 9 a 10 sa navrhuje v mieste osí A až C rámový roh so šikmou stojkou a priečľou rovnako prierezu IPE270. Ostatné primárne nosné konštrukcie stropu sa navrhujú priečle (tyčové) prierezu IPE270. Ukladajú sa kĺbovo na stĺpy prierezu TR4HR (RHS) 125×6. V osiach radu C a F sa navrhujú z dispozičných dôvodov (regálové zakladanie) stĺpy mimo modulových osí. Hlavné nosníky IPE270 sa v tomto mieste pripájajú (aj na momentové účinky) na nosníky "výmeny" prierezu IPE270. Zavetrovanie v rovine stopnej konštrukcie sa navrhuje z betonárskej ocele prierezu O16 vo forme krížov. Na montáži sa privaria k hornej prírube primárnuych nosníkov IPE270. Následne sa uloži sieť a zrealizuje betónová doska.

Logistické centrum Slovenskej Pošty

kliknutím obrázok zväčšíte

Stuženie v rovine stien sa navrhuje tyčové z trubiek TRO70×6 skrutkované k stĺpom a nosníkom. Schodiská (dve) sa navrhujú oceľové, schodnicové. Stupne a podesty sa navrhujú z pororoštov. Šírka oboch sa navrhuje jednotne 900 mm. Schodnice sa navrhujú z profilov U220, ktoré sa na montáži ukotvia k stropným nosníkom.
VÝŤAH
V mieste modulu 26 sa navrhuje nákladný výťah na novonavrhovaný medzistrop. Pre inštaláciu je potrebné v existujúcej podlahovej doske vyrezať otvor 2,24×2,10 metra pre prehĺbenie výťahovej šachty. Prehĺbenie sa zrealizuje ako železobetónová konštrukcia (vaňa) hrúbky stien a dosky 200 mm. Do existujúcej dosky sa napojí pomocou vlepenia výstuže chemickými kotvami HILTI HIT HY150. Pod dosku sa zhotoví podkladný betón hrúbky 100 mm.
INTERIÉROVÁ DELIACA STENA
Medzi modulmi 43 a 44 sa navrhuje deliaca oceľová stena s výplňovým pletivom. Nosnú konštrukciu tvoria zvislé stĺpy prierezu TR4HR (RHS) 140×5. Ukotvia sa do betónovej podlahy kotvami HILTI HSL-TZ M16/25. Paždíky sa navrhujú prierezu TR4HR (RHS) 60×120×3.6. Konštrukciu dopĺňajú stužujúce diagonály rovnakého prierezu TR4HR (RHS) 60×120×3.6. Celá konštrukcia je na montáži zváraná. V hornej úrovni strechy haly sa stena prikotvuje k oblúkovej nosnej konštrukcie haly. Spôsob prikotvenia sa určí na stavbe po odkrytí konštrukcie haly.
VONKAJŠÍ PRÍSTREŠOK
Prestrešenie vstupov do haly sa navrhuje vonkajším oceľovým prístreškom ponad dvojicu brán na dvoch miestach v moduloch 19-22 a 40-43.

Logistické centrum Slovenskej Pošty

kliknutím obrázok zväčšíte

Prístrešok sa navrhuje ako trojica rámov trojuholníkového tvaru (postaveného na špic) preberajúcich zvislé aj vodorovné zaťaženie v oboch smeroch rámovým účinkom a votknutím do základu. Sekundárne nosné konštrukcie prístrešku tvoria nosníku prierezu IPE160 na rozpon cca 6,1 metra. Nosníky sa na montáži privárajú k trojici rámov z trubiek TRO245×10. Trojuholníkový rám je votknutý do betónovej základovej pätky rozmerov 2×1,5×1,2 metra.
VNÚTORNÉ VSTAVKY
Pri bránach do haly sa navrhuje dvojica vstavkov a konštrukcie pre uloženie vzduchových clôn. Vstavky sa navrhujú ako obojsmerná rámová konštrukcia kĺbovo uložená. Nosné konštrukcie vstavku sa navrhujú zvárané z RHS prierezov 100×5 (stĺpy a nosníky) a z prierezu 100×60×3,6 (podružné stĺpiky a paždíky). Stĺpy sa kotvia do betónovej dosky dvojicou kotiev HILTI HSL-TZ M12/25.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 33 stránok