statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Rodinný dom Bratislava

Rodinný dom Bratislava

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Objekt sa navrhuje prízemný, nepodpivnièený, s obytným podkrovím. Objekt sa navrhuje ako jeden dilataèný celok. Pôdorysne má dom tvar èlenitého obdåžnika rozmerov 21.0×14.25 metra. Strecha objektu sa navrhuje drevená, polvalbová s trapézovým vikierom v èasti nad podkrovím a polovièná valbová v èasti nad garážou.

Technické riešenie

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Zakladanie sa navrhuje plošné, monolitické na pásoch z prostého betónu triedy B20. Zakladanie výškovo kopíruje tvar pozemku. Realizuje sa vo výškových úrovniach od kóty -1.450 až po kótu -3.200 po 250 mm odskokoch. Šírka založenia pásov 600 mm až 1000 mm je navrhnutá v zmysle statického výpoètu na zodpovedajúce zaaženie. Základy sa navrhujú jednotne výšky 400 mm. Na základové pásy sa realizujú nadzákladové steny hrúbky 400 mm z betónu triedy B20 do debnicich tvárnic DT40 po kótu -0.300. Pod garážovými vrátami sa narvhuje namiesto nadzákladovej steny vystužený základový nosník ZP01. Na kóte -0.300 sa zrealizuje podkladný betón hrúbky 150 mm vystužený KARI sieami pod¾a výkresovej dokumetácie. Zásyp nadzákladových stien realizova rovnomerne z oboch strán po vrstvách hrúbky 20 cm zhutnených na stupeò Id~0.7. Stena nesmie pôsobi ako oporná v žiadnej fáze realizácie a užívania ! Na zásyp použi materiál vhodný do násypu v zmysle STN (napr.štrkopiesok).
VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie stropu nad prízemím sú navrhnuté z monolitického žb triedy B30. Hrúbka stropu (doska D101) sa navrhuje 220 mm pre strop nad obývacou izbou a 200 mm v ostatnej vnútornej èasti objektu. Konzolové vyloženia nad vstupom a nad garážou sa navrhujú doskou hrúbky 150 mm. Doska D102 nad terasou sa navrhuje hrúbky 160 mm. Je uložená na obvodové prievlaky dosky D001 s prerušením tepelného mosta pomocou prvkov SCHOCK ISOKORB Q 6/6. Prievlaky a vence v úrovni stropu a v podkroví sa navrhujú z monolitického žb. Preklady pod úrovòou stropu sa navrhujú keramické, zo sortimentu výrobkov POROTHERM. Obvodové betónové konštrukcie sa zatep¾ujú kombidoskami hrúbky 50 mm.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Steny objektu hrúbky 380 mm sú murované z tehál POROTHERM 38 pevnosti 10 MPa na maltu pevnosti 5 MPa. Steny hrúbky 300 mm sú murované z tehál POROTHERM 30 pevnosti 10 MPa na maltu pevnosti 5 MPa.
STRECHA
Strecha nad obytnou èasou sa navrhuje drevená, polvalbová s jedným trapézovým vikierom. Konštrukène sa navrhuje ako väznicová sústava. Tri väznice nad podh¾adom sa navrhujú z drevených lepených nosníkov prierezu 160/400. V interiéri sú podporované trojicou oce¾ových ståpov z dvojice profilov U120 situovaných v nenosných prieèkach. Na strednú väznicu sa cez ståpiky prierezu 160/160 osadí vrcholová väznica prierezu 160/180. Na vrcholovú väznicu a pomúrnice sa uložie nárožné krokvy horných polvalb prierezu 160/180. Krokvy sa navrhujú prierezu 100/180. Klieštiny prierezu 2×80/160 spájajú krokvy (každú druhú) v úrovní nad väznicami. Vystužia sa vložkami vo vzdialenostiach cca 1 meter a priklincujú k väzniciam. Pomúrnice sa navrhujú prierezu 160/140. Kotvia sa do žb dodatoène kotvami MKT B 16 - 165/280 (Allmedia Bratislava) vo vzdialenostiach cca 1 metra. V okrajovej èasti pri terase sa s oh¾adom na konzolové vyloženie cez štítovú stenu navrhujú lepené prierezu 160/300. Strecha nad garážou sa navrhuje takisto drevená 1 valbová. Medzi¾ah¾á väznica a väznica podåž vrcholu sa navrhujú prierezu 140/180 a sú podporované ståpikmi prierezu 140/140. Nárožné krokvy sa navrhujú prierezu 160/180. Bežné krokvy sa navrhujú prierezu 100/180. Pomúrnice sa navrhujú prierezu 160/140 a kotvia sa do dosky dodatoène kotvami MKT B 16 - 165/280 (Allmedia Bratislava) vo vzdialenostiach cca 1 metra.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 37 stránok