statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Prestavba materskej školy na dom sociálnych služieb

Základné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Všeobecne

Jedná sa o rekonštrukciu a prestavbu objektu škôlky na dom sociálnych služieb. Stavba sa nachádza v Bratislave, v mestkej časti Dúbravka na Bošániho ulici. Stavba bola vyprojektovaná v roku 1970 a postavená súčasne s výstavbou sídliska Dúbravka - Záluhy I.
Jestvujúci objekt materskej škôlky je dvojpodlažná stavba navrhnutá ako jeden samostatný dilatačný celok. Pôdorysne má členitý tvar, horné podlažie terasovo ustupuje voči spodnému. Konštrukčne je objekt riešený ako priečny päťtrakt, v zadnej časti trojtrakt. Všetky trakty sú navrhnuté svetlosti 600 cm.
Stropy v objekte sú v oboch podlažiach železobetónové, v maximálne možnej miere prefabrikované. Tvoria ich stropné panely PZD 60/630 (tzv. "školské panely) hrúbky 250 mm. V strope nad prvým podlažím sa najmä v priestoroch okolo schodiska kde je hlavný trakt rozdelený na dva menšie trakty svetosti 2×cca 2.8 metra sa použili PZD 1n-330, PZD 1n-300 a PZD 1n-180 hrúbky 140 mm. V miestach kde nebolo možné použiť stropné panely sa vytvárali stropy z monolitických dobetonávok príslušnej hrúbky. Zvislé nosné steny sú murované z priečne diarovaných tehál metrickáho formátu na maltu vápennu a v miestach pilierov na maltu cementovú. Hrúbky nosných stien sú navrhnuté jednotne 375 mm.
Otvory v nosných stenách sa riešili v prevažnej miere z prefabrikovaných prekladov RZP miestami aj s monolitických lokálnych prekladov.
POUŽITÉ PODKLADY, LITERATÚRA A SOFTWARE

TECHNICKÉ RIEŠENIE

VYTVÁRANIE DODATOČNÝCH OTVOROV DO NOSNÝCH STIEN VYTVÁRANIE DODATOČNÝCH
Vytváranie dodatočných otvorov v nosných stenách je nutné realizovať z horných podlaží smerom k spodným podlažiam pri maximálnom odľahčení stropov (t.j. odstránenie nášľapnej vrstvy podlahy a priečok podľa stavebnej časti). Stropná konštrukcia v mieste otvorov sa podporie až do základov. Postup vytvárania jednotlivých nových otvorov do stien je nasledovný:
PREKLADY P2 - P4, P7 - P9
 1. Nakreslí sa nový otvor na stenu
 2. Vyseká sa z jednej strany drážka hĺbky naznačenej v dotyčnom reze prekladom a šírky presahujúcej otvor o cca 300 mm na obe strany. (V miestach kde sa rozširuje otvor sa drážky vysekajú až cez preklady RZP)
 3. Osadia sa oceľové nosníky na rovný podklad (cementová malta pevnosti 10 MPa). Je dôležité dbať na pevné uloženie na dosadacie plochy a ukotvenie v murive. Zvyšný priestor medzi nosníkom a murivom sa riadne vyklinuje. Nosník sa zabetónuje.
 4. Rovnaký postup sa zopakuje z druhej strany steny.
 5. Po zatvrdnutí betónu a malty na oboch stranách sa vybúra vlastný otvor a začistí sa ostenie (domurujú uvoľnené tehly).
 6. V nadpraži medzi oceľovými prekladmi sa privaria k prekladom z U nosníkov prírezky z betonárskej ocele.
VYTVORENIE DODATOČNÉHO OTVORU V NOSNEJ STENE - PREKLADY P1, P5, P6
Postup vytvárania otvoru je nasledovný:
 1. Nakreslí sa nový otvor na stenu
 2. Vyseká sa z jednej strany drážka hĺbky naznačenej v dotyčnom reze prekladom a šírky presahujúcej otvor o cca 250-300 mm na obe strany.
 3. Osadia sa oceľové nosníky na rovný podklad (cementová malta pevnosti 10 MPa). Je dôležité dbať na pevné uloženie na dosadacie plochy a ukotvenie v murive. Zvyšný priestor medzi nosníkom a murivom sa riadne vyklinuje. Nosník sa zabetónuje.
 4. Rovnaký postup sa zopakuje z druhej strany steny.
 5. V mieste stĺpa sa vytvorí otvor šírky ~ 40 cm. Osadí sa stĺp a privarí sa k nosníkom v nadpraží a ku kotevnej platni prikotvenej do stropu (preklad P1) resp. do základov (preklady P5 a P6) oceľovými kotvami HILTI HSL-TZ.
 6. Po zatvrdnutí betónu a malty sa vybúra vlastný otvor a začistí sa ostenie (domurujú uvoľnené tehly).
 7. V nadpraži medzi oceľovými prekladmi sa privaria k prekladom z U nosníkov prírezky z betonárskej ocele.
ZAMUROVANIE OTVOROV V EXISTUJÚCICH NOSNÝCH STENÁCH
Domurovanie otvorov v nosných stenách sa realizuje z plných pálených tehál pevnosti P15 murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. Poslednú vrstvu použiť na prípravu malty rozpínavý cement a murivo riadne vyklinovať o nadpražie bývaleho otvoru. Väzby muriva riadne previazať z existujúcim murivom (nie len na doraz) !
VYTVÁRANIE DODATOČNÝCH PRIERAZOV CEZ STROPNÉ KONŠTRUKCIE
Dodatočné prierazy cez stropné konštrukcie sa vytvárajú len v mieste dutín v stropných paneloch !!. V žiadnom prípade nie je dovolené narušiť panel medzi dutinamy.
POUŽITÉ MATERIÁLY
POSTUP BÚRACÍCH PRÁC
Pri rekonštrukcii búracích prác sa postupuje smerom zhora dole. Najprv musia byť odstránené priečky v podlažiach podľa búracích prác zdokumentovaných v stavebnej časti. V prípade nejasností pri búracích prácach prizvať hlavného inžiniera stavby a zodpovedného statika stavby.
UPOZORNENIE
Pri stavebných prácach (najmä búracích) je potrebné dodržiavať bezpočnosť práce a ochranu zdravia pracujúcich osôb (viď vyhláška č.374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu z roku 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 30 stránok