statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2004 - Detail stavby

Rodinný dom

Rodinný dom

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. Gáborík
Generálny projektant: Ing. Blažena Dobrucká
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Prízemný nepodpivničený objekt s valbovou strechou obsahuje jednu bytovú jednotku pre trojčlennú rodinu a dve garážové stánia pre osobné automobily. Objekt sa navrhuje prízemný, nepodpivničený, s obytným podkrovím. Navrhuje sa ako samostatný dilatačný celok. Pôdorysne má dom tvar obdĺžnika vpísaného do rozmerov 13.0×11.20 metra. Strecha objektu sa navrhuje drevená, valbová.

Technické riešenie

Rodinný dom

kliknutím obrázok zväčšíte

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Zakladanie sa navrhuje plošné, monolitické, z dôvodu zložitých základových pomerov na železobetónovom rošte z vodostavebného betónu triedy B30 - V4. Zakladanie sa navrhuje na kótu -1,4 pod úroveň podlahy (cca 1.3 metra pod úroveň okolitého terénu). Šírka pásov 600 mm je navrhnutá v zmysle statického výpočtu na zodpovedajúce zaťaženie. Základové pásy sa navrhujú jednotne výšky 1000 mm. Pod základové pásy sa zrealizuje podkladový betón hrúbky 100 mm, ktorý sa zrealizuje ihneď po ručnom odkopaní ryhy. Základové pásy nie je dovolené podsypávať štrkom. Na základové pásy sa zrealizuje podkladová doska z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm. Pred betonážou dosky je potrebné osadiť kotvy drevených stĺpov krovu. Výškové zrovnanie medzi terénom po stiahnutí ornice a podkladovou doskou sa zrealizuje zo štrkopiesku zhutneného na stupeň zhutnenia min Id=0.5.
VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie stropu nad prízemím sú navrhnuté z monolitického žb triedy B30. Hrúbka stropu (doska D101) sa navrhuje po celej ploche 150 mm. Prievlaky a vence v úrovni stropu a v podkroví sa navrhujú z monolitického železobetónu obráteného nad dosku. Pred betonážou je potrebné osadiť oceľové kotvy pomúrnic. Obvodové betónové konštrukcie sa zatepľujú kombidoskami hrúbky 50 mm.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Steny objektu hrúbky 380 mm sú murované z tehál POROTHERM 38 pevnosti 10 MPa na maltu pevnosti 5 MPa. Steny hrúbky 250 mm sú murované z tehál POROTHERM 30 pevnosti 15 MPa na maltu pevnosti 5 MPa. V interiéri sa navrhuje železobetónový stĺp prierezu 250/250. V rohu okenných otvorov výšky 500 mm v obvodovej stene sa navrhuje oceľový stĺp z 4HR trubky 80×6.
STRECHA
Strecha nad obytnou časťou sa navrhuje drevená, valbová. Konštrukčne sa navrhuje ako kombinácia väznicovej a hambálkovej sústavy. Vo vrchole sa navrhuje klincovaný nosník na ktorého horný pás sa ukladajú nárožné krokvy prierezu 160/200 a dvojica bežných krokiev prierezu 100/180. Do spodného pásu (v úrovni podhľadu podkrovia) sú kotvené klieštiny (hambálky) cez strmeňové kotvy BMF (papuče trámov). Styk krokiev a klieštin je pomocou oceľových plechov. Pomúrnice sa navrhujú prierezu 160/140. Kotvia sa opásaním pomocou oceľových pásovín 70×3. V mieste mimo žb stropu tvoria podporu krokvám drevené väznice prierezu 160/140 ukladané na drevené stĺpy prierezu 120/120. Stuženie strechy sa navrhuje zavetrovacími pásmi BMF prierezu 80×2. Celoplošný doskový záklop sa zrealizuje s dosiek OSB3 - Kronoply hrúbky 15 mm (doporučené), alebo z klasického reziva hrúbky 24 mm ukladaného na krokvy min. cez dve polia.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 35 stránok