statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2003 - Detail stavby

Rodinný dom, Sitiny

Rodinný dom, Sitiny

kliknutím obrázok zväčšíte

VŠEOBECNÝ POPIS OBJEKTU

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Jedná sa o novostavbu rodinného domu na parcele č.2842/48 v Bratislave. Objekt má pôdorysne obdĺžnikový tvar pôdorysných rozmerov 17×13.1 metra. Je jednopodlažný s plochou strechou. Celý objekt tvorí jeden samostatný dilatačný celok. Objekt je nenáročný, základové pomery na stavenisku však sa uvažujú na základe IGP realizovaného RNDr. Ivanom Vlaskom zo septembra 2003. Z hľadiska inžinierskogeologického patrí záujmové územie do regiónu jadrových pohorí, oblasti jadrových stredohorí, rajónu intruzívnych hornín. Nachádza sa na juhozápadnom okraji Malých Karpát. Územie staveniska je v tejto časti budované kryštalinickými horninami bratislavského masívu, ktoré sú prekryté málo mocnými kvartérnymi deluviálnymi zeminami. Základovú pôdu tvoria silno zvetralé granity triedy R4 a slabo zvetralé granity triedy R3. Tabuľková výpočtová únosnosť je 250 kPa pre R4 , resp. 500 kPa pre R3. Výpočtová únosnosť sa uvažuje v projekte 380 kPa pre triedu R4.

Rodinný dom, Sitiny

kliknutím obrázok zväčšíte

TECHNICKÉ RIEŠENIE

ZAKLADANIE
Vzhľadom ku skutočnosti, že prízemie objektu je v časti pôdorysu navrhuté vyššie ako rastlý terén, navrhuje sa atypický spôsob zakladania. Zakladanie v časti, kde základy objektu vychádzajú do rastlého terénu sa zakladá klasicky na pásoch z monolitického žb a prostého betónu do zvetralých granitov triedy R4 resp. R3. V prípade lokálneho výskytu ílovitého piesku (SC), či rozloženého granitu (R5) je potrebné prehĺbiť základovú škáru až po výskyt granitu triedy R4. Zakladanie v druhej časti sa navrhuje na základových pásoch, ktoré sú uložené na základové stĺpy kruhového prierezu priemeru 500 mm. Postup zakladania je nasledujúci:
  1. Zhotovia sa pätky pôdorysnej plochy 1×1 meter založené do zvetralých granitov triedy R4 resp. R3. V prípade lokálne výskytu SC či R5 platí vyššie uvedený postup lokálneho prehĺbenia základovej škáry.
  2. Zhotovia sa základové stĺpy Z01-Z11 po kótu -0.800.
  3. Zrealizujú sa hutnené zásypy zo štrkopiesku.
  4. Zhotoví sa podkladný betón pod žb základové pásy min.hrúbky 50 mm.
  5. Rodinný dom, Sitiny

    kliknutím obrázok zväčšíte

  6. Zhotovia sa samotné základové pásy ZP01-ZP10, súčasne pracovný záber "na základových stĺpoch" aj v rastlom teréne.
Pozn. Do základových stĺpov osadiť prekotvovacie armatúry do základových pásov. Takisto zo základových pásov osadiť prekotvovacie armatúry do stien. Prierez pásov sa navrhuje jednotne pod obvodové steny prierezu 700/600 a pod vnútorné steny 500/600.
VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria žb stropné dosky, a prievlaky. Stropné dosky sa navrhujú monolitické železobetónové, prevažne hrúbky 160 mm. Len stropná doska nad prízemím nesúca nosnú stenu poschodia sa navrhuje hrúbky 250 mm. Stropné dosky pôsobia ako sústava krížom armovaných dosiek. Prievlaky sa navrhujú takisto monolitické železobetónové. Ich šírka 200 mm je závislá od zvislého nosného systému objektu.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislý nosný systém objektu tvoria žb steny a piliere. Hrúbka nosných stien sa navrhuje jednotne 200 mm.
POHĽADOVÉ FASÁDNE STENY
Pohľadové steny sa navrhujú samonosné z monolitického žb hrúbky 180 mm. Steny sa ukladajú na základ a v úrovni stropu sa na kóte +3.235 kotvia do stropnej konštrukcie objektu.

Rodinný dom, Sitiny

kliknutím obrázok zväčšíte

STRECHA
Strecha objektu sa navrhuje plochá, konštrukčne riešená žb stropnou doskou hrúbky 160 mm. Nad chodiskovým priestorom sa navrhuje prestrešenie oceľové. Hlavné nosníky prierezu IPE 140 sa ukadajú na stĺpiky TROBD 100×60 a v rohu TR4HR 100×100, respektíve sa kotvia do žb konštrukcií cez kotevné platne. Vyloženie strechy cez fasádu sa realizuje profilom I80, ktorý sa na koncoch spája a uzaviera profilom U80. Konštrukcia sa navrhuje zváraná dielensky aj montážne. Povrchová úprava žiarovým pozinkovaním. Montážne miesta je potrebné opatriť syntetickým náterom 1× základným a min. 2× krycím.
OPORNÉ MÚRY
Vonkajšie oporné múry sa navrhujú z dôvodu úpravy pozemku stavebníka. Smerom k susediacim parcelám kopírujú tvar pozemku. Smerom ku komunikáciam sú odsadené 600 mm, od hranice parcely. Podľa požiadavky architekta sa navrhujú z pohľadových strán v kvalite pohľadového betónu. Oporné múry sú rozdelené na 11 samostatných dilatačných celkov. Oporné múry 01 a 02 sa navrhujú vzhľadom na veľkú výšku vystužené rebrami. Dosky a steny sa navrhujú hrúbky 200 mm, rebrá hhrúbky 300 mm. Ostatné oporné múry sú uholníkové. Hrúbky stien a dosky sa navrhujú v závislosti od výšky prenášaného zemného tlaku 200, 250 a 300 mm. Pohľadové plochy sa navrhujú v kvalite pohľadového betónu.

POUŽITÉ MATERIÁLY

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 5-Apr-2020
Návštevnosť - Celková: 173968 - Mesiac Apríl: 14973 - Denná: 28
Vaša IP adresa je: 3.235.30.155 a celkovo ste u mňa prezreli 27 stránok