statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2003 - Detail stavby

Polyfunkčný dom - Grosslingova 5

Všeobecne

Projekt rieši nosné konštrukcie stavby pre novostavbu Polyfunkčného domu Grosslingovej ulici č.5 v Bratislave. Tento objekt má tri podzemné a sedem nadzemných podlaží s konštrukčnými výškami 2x2,70+2,725+3,385+3,465+4x3,20 +3,10 m. Nosné konštrukcie sú železobetónové, monolitické, doplňujúce nosné konštrukcie sú z konštrukčnej ocele. Nosný systém je zo železobetónového, monolitického skeletu, ktorý je zložený z vnútorných stĺpov a z obvodových a aj vnútorných stien okolo zvislej komunikácie. Pôdorysná modulová osnova je v priečnom smere 6.75+ 7,30+ 3,128 m a v smere pozdĺžnom 5,70+6,40+2x4,55+6,40 +2x4,80+5,15 m. Pôdorysne má tento objekt predĺžený lichobežníkový pôdorys s ustupujúcimi hornými podlažiami.

Technické riešenie

Základanie a základové pomery a paženie stavebnej jamy.
Na stavenisku bol urobený IGHP - GEOHYCO a.s. v auguste 2000 . Podľa neho je predmetné územie situované v aluviálnej nive Dunaja na západnom okraji Podunajskej nížiny vo vzdialenosti cca 420 m od ľavého brehu Dunaja. Na jeho geologickej stavbe sa podieľajú sedimenty kvartéru a neogénu. Povrchovú vrstvu tvoria antropogénne navážky mocnosti 3,3 - 4,8 m, v mnohých prípadoch charakteru stavebného odpadu. V časti pozemku pozdĺž Grösslingovej ulice je pôvodný suterén zasypaný stavebnou suťou z búracích prác hornej stavby pôvodného objektu. Pod navážkou sa nachádza vrstva hlín so strednou plasticitou prevažne mäkkej konzistencie. Mocnosť tejto vrstvy dosahuje 1,2 - 2,5 m. Kvartérne sedimenty začínajú v hĺbkach 4,6 - 6,4 m pod terénom a sú reprezentované štrkopiesčitými náplavami Dunaja. Končia v hĺbke cca 13,9 m pod terénom. Štrky obsahujú valúny veľkosti 1 až 3 cm, ojedinele až 10 cm. Neogén je tvorený panónskymi ílami a piesčitými ílami. Jeho vrchnú časť tvoria tvoria hliny so strednou plasticitou MI, tuhej konzistencie. Hladina podzemnej vody je v priamej hydraulickej závislosti od hladiny vody v Dunaji a v čase vrtných prác sa nachádzala v hĺbke cca 3,3 m pod terénom. Podľa pozorovacích vrtov v blízkom okolí sa maximálna hladina podzemnej vody nachádza na úrovni 135,5 m n.m., t.j. cca 2,8 m pod terénom. Voda je nízko agresívna na betón a vysoko agresívna na oceľ. Seizmicita záujmového územia bola stanovená 7 M.C.S. Projektovaný objekt je navrhnutý v uličnej zástavbe a bezprostredne susedí s ďalšími objektmi. Preto pri hĺbení stavebnej jamy je potrebné zabezpečiť stabilitu týchto objektov a zároveň aj okolitý terén a komunikáciu na Grosslingovej ulici. Zároveň je potrebné zamedziť prítok spodnej vody do stavebnej jamy a zabezpečiť sytém čerpania tejto vody počas stavebných prác pod úrovňou spodnej vody. Pre tieto špeciálne práce bol konkurzom vybraný dodávateľ KELLER - špeciálne zakladanie, spol s r.o. Bratislava. Tento dodávateľ zhotoví paženie stavebnej jamy technológiou soilcret - trysková injektáž s kotvami, výkop zeminy a čerpací systém spodnej vody. Pre tieto práce si zhotoví aj projektovú dokumentáciu. Základy sú navrhnuté plošné - základová, železobetónová, monolitická doska, ktorá spolu s obvodovými železobetónovými stenami vytvorí tuhú vaňu, schopnú odolávať tlaku podzemnej vody. Základová doska je v dvoch výškových úrovniach s prehĺbením pre výťah a zosilená pre kotvenie žeriava. Základová špára sa bude nachádzať pod úrovňou spodnej vody vo vrstve únosných a málo stačiteľných štrkov triedy G2.
Nosné konštrukcie hornej stavby
Nosné konštrukcie hornej stavby sú navrhnuté zo železobetónového, monolitického skeletu, doplňujúce konštrukcie sú z ocele. Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové, monolitické stĺpy a železobetónové obvodové a vnútorné steny steny. Vodorovné nosné prvky sú železobetónové, monolitické, bezprievlakové dosky. V miestach uloženia na stĺpy budú do dosiek vložené oceľové hlavice zabezpečujúce dosku proti prepichnutiu. V stropných doskách v jednotlivých podlažiach je potrebné urobiť montážny otvor pre vnútorný žeriav. Tieto otvory sa dobetónujú po odstránení žeriava. Staticky najvhodnejšie miesto pre umiestnenie žeriava je v rastri 4´- 6 / B - C v zrkadle kruhového schodiska. V tomto mieste je najmenší počet dodatočných dobetonávok montážneho otvoru. Polohu tohoto otvoru bude však pravdepodobne potrebné stanoviť podľa podmienok demontáže žeriava.
Materiály nosných konštrukcií
Nosné konštrukcie sa navrhujú z týchto materiálov.
Statická schéma objektu
Pri statickej schéme sa vychádza z predpokladu tuhých stropných dosiek, cez ktoré sa zaťaženie vodorovné aj zvislé prenáša do zvislých nosných konštrukcií a následne do základov a základovej pôdy. Stabilitu objektu vo vodorovnom smere zabezpečujú železobetónové steny, ktoré pôsobia ako zavetrovacie v obidvoch smeroch. Výpočet bol spracovaný na počítači PC AT programom STRAP. Výpočtový model sa riešil priestorovým modelom a následne aj s interakciou s podložím. Základová pôda sa modelovala Winklerovým podložím. Uvedený statický program siezmické zaťaženie vypočíta podľa EUROCODE 8 a dimenzovanie betónových a oceľových konštrukcií podľa EUROCODE 2 a 3.
Údaje o zaťažení
Zaťaženia sú uvažované v zmysle STN 73 0035 so súčiniteľmi zaťaženia podľa EUROCODE 1. Zaťaženie stále je uvažované od vlastnej tiaže nosnej konštrukcie a od priťažujúcich vrstiev. Náhodilé zaťaženia sú uvažované týmito normovými hodnotami.
garáže2,50 kN/m2
obchody, reštaurácia, bar5,00 kN/m2
chodby a schodiská v obchodoch a reštaurácii5,00 kN/m2
administratívne priestory2,00 kN/m2
chodby a schodiská v administratíve3,00 kN/m2
zaťaženie snehom0,70 kN/m2
zaťaženie nepochôznej terasy1,00 kN/m2
Zaťaženie vetrom - vietor v IV. vetrovej oblasti, terén B
základný tlak vetra0,55 kN/m2

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 5-Apr-2020
Návštevnosť - Celková: 173965 - Mesiac Apríl: 14970 - Denná: 25
Vaša IP adresa je: 3.235.30.155 a celkovo ste u mňa prezreli 7 stránok