statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2002 - Detail stavby

Ubytovací objekt - areál fy UNITEAM

Ubytovací objekt - areál fy UNITEAM

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Ľubor Hollý
Generálny projektant: Ing. Ján Šelc
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Úlohou projektu je realizovať stavebné úpravy a prestavbu podkrovia Vo výrobnom areály firmy UNITEAM TRADE v Ivánke pri Dunaji. Pri navrhovaní sa vychádzalo z architektonicko-dispozičného riešenia, požiadaviek investora a odborných profesií. Objekt má pôdorysne obdĺžnikový tvar. Geologické pomery sa odhadujú na základe znalostí z predmetnej lokality. Predpokladá sa, že základovú pôdu tvoria hliny. S účinkami spodnej vody na zakladanie sa neuvažuje. Únosnosť základovej pôdy sa uvažuje v projekte Rd = 175 kPa. Po odkrytí základovej špáry a pred začatím betonárskych prác na základových konštrukciách je potrebné stanoviť únosnosť základovej pôdy zodpovedným geológom.

Použité podklady, literatúra a software

Architektonicko-stavebný návrh konštrukcie Normy STN a ENV platné a doporučené k 06.2002 Výpočtový program FEAT 98' verzie 2.5

TECHNICKÉ RIEŠENIE

ZÁKLADY
Zakladanie objektu je navrhnuté plošné, monolitické. Obvodové murované steny sa zakladajú na základových pásoch z prostého betónu min.šírky 600 mm do nezámrznej hĺbky t.j. 800 mm pod úroveñ terénu. Vnútorné oceľové stĺpy sa zakladajú na pätkách z monolitického železobetónu. Pätky sú podľa intenzity zaťaženia navrhuté 1,50×1,50 metra, resp. 1,30×1,30 metra. Betón pätiek sa navrhuje triedy B20, oceľ betonárska 10 425 (V).
VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria stropy, prievlaky a preklady. Stropy sa navrhujú polomontované, z keramického stropného systému POROTHERM. Vlastný strop sa skladá z keramických nosníkov a tvaroviek s následnou zálievkou z prostého betónu triedy B20. Celková hrúbka stropu vrátane zálievky je 210 mm. Nosníky sa ukladajú vo vnútri na hornú prírubu oceľových nosníkov a po obvode na žb veniec. Konzolové vyloženie balkónových dosiek sa navrhuje z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm. Obvodové vence a prievlaky sa navrhujú takisto monolitické železobetónové. Betón je pri všetkých vodorovných prvkoch triedy B20, oceľ betonárska 10 425 (V). Všetky obvodové betónové konštrukcie sa zatepľújú doskami lignopor (heraklit) hrúbky 50 mm z vonkajšej strany. Vnútorné vodorovné nosné prievlaky sa navrhujú oceľové, z valcovaných nosníkov IPE 400, v schodiskovom trakte z nosníkov HEB 180. Preklady nad oknami sa navrhujú z trojice keramických prekladov POROTHERM.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové steny a vnútorné stĺpy. Obvodové steny sú navrhnuté v z tehál TERMOBRIK TD 380 P+D pevnosti 10 MPa na maltu vápenno-cementovú pevnosti 2,5 MPa. V miestach pripojenia oceľových prievlakov na steny sú navrhuté prepojovacie stĺpy medzi prekladom a vencom z monolitického železobetónu. Vo vnútri objektu pod oceľovými prievlakmi je navrhutých šesť oceľových stĺpov z valcovaného profilu HEB 180.
SCHODISKO
Schodisko je navrhuté doskové, z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm (betón triedy B20, oceľ betonárska 10 425-V). Schodisko pôsobí ako 1× zalomená doska. Ukladá sa na základ (resp. oceľový prievlak) a obvodovú stenu.
STRECHA
Strecha objektu je navrhnutá valcová z polomerom 11,5 metra. Tvoria ju drevené, klincované, priehradové nosníky, ktoré sa ukladajú na pomúrnice kotvené do stropu v miestach obvodových stien a stredových oceľových prievlakov. Samotné priehradové nosníky pozostávajú z pásov prierezu 50×120 a zvislíc a diagonál 50×80. Styčníkové spoje sú navrhnuté klincované cez oceľové dierované plechy. Strecha je v pozdĺžnom smere stužená v miestach prievlakov drevenými stužidlami prierezu 50×80. Na horný pás nosníka sa klincuje celoplošný záklop z doskového reziva 150×24 ukladaný minimálne cez dve polia. Drevené prvky sú z ihličnatého smrekového reziva triedy SI. Spoje drevených konštrukcií sa realizujú klincovaním žiarovo pozinkovanými klincami pomocou pozinkovaných oceľlových spojovacích prvkov BOVA.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129749 - Mesiac Január: 11683 - Denná: 7
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 60 stránok