statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2002 - Detail stavby

Dvojica mestských víl

Dvojica mestských víl

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Dvojica mestských "A" a "B" víl sú situované v Bratislave na Dlhých Dieloch. Pri navrhovaní objektu sa vychádzalo z architektonicko-dispozičného riešenia, požiadaviek investora a odborných profesií. Objekty sú konštrukčne aj dispozične rovnaké. Mestská vila "B" je však situovaná ako zrkadlový obraz mestskej vily "A". Objekt má pôdorysne obdåžnikový tvar. Geologické pomery sa odhadujú na základe znalostí z predmetnej lokality. Predpokladá sa, že základovú pôdu tvoria zvetralé kryštalinické horniny zastúpené biotitickými granitmi zatrieïovanými do skupiny R4. S účinkami spodnej vody na zakladanie sa neuvažuje. Únosnosť základovej pôdy sa uvažuje v projekte Rd = 400 kPa. Po odkrytí základovej špáry a pred začatím betonárskych prác na základových konštrukciách je potrebné stanoviť únosnosť základovej pôdy zodpovedným geológom.

Dvojica mestských víl

kliknutím obrázok zväčšíte

TECHNICKÉ RIEŠENIE

ZÁKLADY
Zakladanie objektu je navrhnuté plošné, monolitické, na základových pásoch z prostého betónu a monolitického železobetónu. Šírka pásov zoh¾adòuje intinzitu prenosu zvislého zaťaženia do základovej pôdy. Založenie je navrhnuté v dvoch úrovniach. Základy z prostého betónu na kóte -6.20 a základy zo železobetónu na kóte -6.50. Pod žb základy realizovať podkladný betón hrúbky 100 mm. Pásy z prostého betónu majú jednotnú výšku 400 mm. ŽB pásy sa navrhujú celkovou výškou 850 mm, z technologických dôvodov z pracovnou škárou na kóte -5.800. Od tejto kóty sa realizuje podlahová doska hrúbky 150 mm vystužená záranými KARI sieťami pri oboch povrchoch. Pod túto dosku sa realizuje podkladný betón hrúbky 50 mm. Základy sú navrhnuté z vodostavebného betónu V4 triedy B20, betonárska oce¾ 10 425 (V). Spätný zásyp objektu je možný až po zrealizovaní dosky nad suterénom resp. prízemím. Zásyp sa požaduje z triedeného štrkopiesku triedy G1.
VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE
Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria stropné dosky, prievlaky a preklady. Stropné dosky sa navrhujú ako monolitické železobetónové dosky jednotne pre všetky stropy hrúbky 180 mm. Do vrchného stropu (dosky D401) je potrebné osadiť kotevné platne KP1, pod oce¾ové ståpy a drevené ståpy posledného podlažia. Prievlaky sú takisto monolitické železobetónové. Betón je pri všetkých vodorovných prvkoch triedy B20, oce¾ betonárska 10 425 (V). Všetky betónové konštrukcie sú dodatočne zatep¾ované.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové steny objektu a sú navrhnuté v priestoroch suterénu a prízemia z monolitických žb stien hrúbky 200 mm. čelná stena v suteréne a prízemí je navrhnutá hrúbky 250 mm. Predpísaný betón je vodostavebný V4 triedy B30, oce¾ betonárska triedy 10 425 (V). Vnútorné nosné ståpy prierezu 300×300 v suteréne a 300×250 v ostatných podlažiach sú navrhnuté z monolitického žb triedy B30. V poschodiach sú obvodové steny hrúbky 250 mm navrhnuté z tehál POROTHERM 25 P+D pevnosti 15 MPa na maltu nasledujúcich parametrov: v tretej úrovni na maltu cementovú MC pevnosti 10 MPa. v štvrtej úrovni na maltu cementovú MC pevnosti 5 MPa. v piatej úrovni a v podkroví na maltu vápenno-cementovú pevnosti 2,5 MPa V miestach zvýšenej intenzity zvislých zaťažení sú navrhuté kvalitnejšie malty, resp. steny z prostého betónu do debniacich tvárnic DT25. Miesta viï výkresovú dokumentáciu.
SCHODISKO
Schodisko je navrhuté doskové, z monolitického železobetónu hrúbky 180 mm (betón triedy B20, oce¾ betonárska 10 425-V). Schodisko pôsobí ako 2× zalomená doska. Ukladá sa na stredový prievlak a obvodovú stenu.
STRECHA
Strecha objektu je navrhnutá ako plochá v spáde cca 3°. Primárne nosné prvky strechy sú oce¾ové priečle prierezu IPE220. Nosníky sa ukladajú cez kotevné platne do venca V501, privárajú k stredovým oce¾ovým såpom prierezu TR4HR 100×5 a skrutkujú k dreveným ståpom prierezu 100×160 v čelnej zasklenej stene. Na priečle sa ukladajú sekundárne drevené nosníky prierezu 100×200. Stredové nosníky sa ukladajú len na priečle. Krajné nosníky sa ukladajú na jednej strane na oce¾ové nosníky na druhej strane na drevené ståpy prierezu 100×160 cez ktoré sú konzolovo vyložené. Vyloženie v čelnej a zadnej stene je realizované drevenými nosníkmi prierezu 100×100. Nosníky sa kotvia na ståpy v čelnej stene a drevené strešné nosníky prierezu 100×200 v krajnom rade nosníkov. Priečne je podrovie stužené v interiérových priečkach oce¾ovým stužidlom prierezu TR4HR 100×5, ktorá sa privára k ståpu a IPE nosníku. V pozdåžnom smere je strecha stužená drevenými stužidlami v čelnej stene v prvom a poslednom poli a murovanou zadnou stenou. Vodorovné stuženie strechy je z oce¾ových pásov BMF rozmerov 80×2 mm. Oce¾ové prvky sú z ocele triedy S235 (11 373). Výrobná skupina oce¾ových konštrukcií pod¾a STN 73 2601 je B. Drevené prvky sú z ihličnatého smrekového reziva triedy SI. Spoje drevených konštrukcií sa realizujú klincovaním žiarovo pozinkovanými klincami pomocou pozinkovaných oce¾lových spojovacích proestiedkov BOVA.

Použité materiály

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 10 stránok