statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2001 - Detail stavby

Rekreačná osada Liptovský Ján - Športový objekt

Rekreačná osada Liptovský Ján - Športový objekt

Pohľad na hrubú stavbu. V nižšej časti s betónovými stenami sa bude nachádzať bazén.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Objekt "REKREAčNO-ŠPORTOVÝ OBJEKT" v rekreačnej osade Liptovský Ján má pôdorysne tvar L-uholníka. Je jednopodlažný z podkrovím, ktoré sa navrhuje ako obytné. V jednej časti uholníky okolo bazéna sa navrhuje suterén pre technológiu bazéna. V druhej časti uholníka sa navrhuje zapustené prízemie pre squashový kurt. Strecha je sedlová so sklonom 40 . V časti nad bazénom je znížená.

TECHNICKÉ RIEŠENIE

VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE

Rekreačná osada Liptovský Ján - Športový objekt

Vnútorný pohľad na bazén. V pozadí je vidieť drevenú galériu pod krovom.

kliknutím obrázok zväčšíte

Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria stropné dosky, prievlaky a vence. Stropná doska nad suterénnou časou je navrhnutá z monolitického žb hrúbky 150 mm. Strop zároveň pôsobí aj ako podopora (nosník) pre obvodové žb steny. Stropná doska nad prízemím sa navrhuje z monolitického železobetónu jednotnej hrúbky 150 mm. Do stropnej dosky je potrebné osadi kotevné platne pre drevenú konštrukciu krovu. Prievlaky a vence sú takisto monolitické železobetónové. Po obvode budovy sa navrhuje z konštrukčných dôvodov prievlak výšky 600 mm, do ktorého sa kotvia pomúrnice krovu. Vnútorné prievlaky a vence sú výšky 500 mm. Nad stĺpom S1 je potrebné realizova oceľovú skrytú hlavicu. Drevené doskové debnenie stropnej dosky tvorí podhľad priestorov prízemia, čo je nutné zahrnú do rozpočtovania stropnej dosky a kladie zvýšené estetické nároky na zhotovenie debnenia dosky. Betón je pri všetkých vodorovných prvkoch triedy B30, oceľ betonárska 10 505 (V). Všetky betónové konštrukcie ukladané na murované steny hrúbky 250 mm sú z vonkajšej strany opatrené tepelnou izoláciou z dosiek heraklit (lignopor) hrúbky 25 mm, ktorý sa vloží pred betonážou do debnenia a radlovacím drôtom sa zabezpečí jeho spojenie s betónovou konštrukciou.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové a vnútorné murované steny a sú navrhnuté z tehál Porotherm pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. Medziokenné piliere sa murujú buď na cementovú maltu pevnosti 15 MPa, alebo sa zhotovujú z betónu triedy B30 do debniacich tvárnic Premac DT25.
ZÁKLADY
Zakladanie objektu je navrhnuté plošné, monolitické, v častiach pod hladinou podzemnej vody na základovej doske hrúbky 450 mm na kóte -2.750 a -2.690, respektíve pod bazénom hrúbky 350 mm na kóte -1.950 pod zrovnávacou úrovňou objektu. Základová doska spolu so stenami tvorí vaňu proti vysokej hladine podzemnej vody. V častiach bez suterénu sa navrhuje zakladanie na základových pásoch z prostého betónu. Šírka pásov obvodových aj vnútorných je jednotne 500 mm. Založenie je navrhnuté po obvode na kóte -1.650, vo vnútornej časti na kóte -1.400 pričom smerom k suterénnym vaniam odskakujú stupňovito na ich úroveň. Výška pásu sa navrhuje 350 mm. Na pásy sa zhotovujú nadzákladové steny prostého betónu triedy B20 do debniacich tvárnic šírky 250 mm na výšku 3 a 4 radov tvárnic. Základová doska a priľahlé steny sa navrhujú z betónu triedy B30 s viazanou betonárskou výstužou 10 425 (V). Na spätné zásypy okolo objektu použi vykopaný štrk triedy G2, ktorý je potreba zhutnova na stupeň zhutnenia Id=0.7 (Edef=~60-80 MPa) po vrstvách mocnosti cca. 0.25 metra. Spätné zásypy okolo objektu je možné vykonať nasledovne: - okolo stien ST01 až ST06 až po zrealizovaní (vytvrdnutí a oddebnení) stropnej dosky D001 - okolo stien ST07, a ST08 až po ich vytvrdnutí a oddebnení.
STRECHA
Strecha objektu je navrhnutá drevená sedlová. Vo vrchole strechy prebieha po celej dĺžke vrcholová väznica prerezu 140/200 podopieraná drevnými stĺpmi prierezu 140/140. Na vrcholovú väznicu a drevné pomúrnice sa ukladajú krokvy jednotného prierezu 120/200. Krokvy sú prepojené klieštinami prierezu 2×60/200, ktoré zároveň tvoria nosnú konštrukciu pre zhotovenie podhľadu podkrovia. Vzhľadom na rozpätie klieštin sa navrhuje ich zavesenie na nosníky prierezu 140×200 v úrovni stĺpov čim pôsobia ako dvojpoľové. Zavesenie realizova pozinkovanými držiakmi väzníc z výrobného programu BOVA Bøeznice.
SCHODISKO
V objekte sú navrhnuté 3 schodiská. Všetky sa navrhujú doskové z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm. Schodisko zo suterénu (od techológie bazéna) na prízemie je navrhuté jednoramenné. Ukladá sa na základovú dosku a obvodovú stenu. Schodisko zo znížených priestorov squashu na prízemie sa navrhuje tkatiež jednoramnné uložené na základovú dosku a konzolovo vyloženú podestu zo steny ST08. Schodisko z prízemia na poschodie je jednoramenné v pôdoryse zalomené. Schodisko je pod jedným okrajom podmurované murovanou stenou hrúbky 250 mm. Je ukladané na základový pás, steny pod schodiskom a stredovú stenu objektu.

Použité materiály


Rekreačná osada Liptovský Ján získala aj ocenenie "STAVBA ROKA 2006" ocenenie stavba roka 2006

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 19 stránok