statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 2001 - Detail stavby

Rekreačná osada Liptovský Ján - Recepcia a reštaurácia

Rekreačná osada Liptovský Ján - Recepcia a reštaurácia

Celkový pohľad na objekt z vnútrobloku rekreačnej oblasti.

kliknutím obrázok zväčšíteZákladné údaje o stavbe

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Objekt "RECEPCIE A REŠTAURÁCIE" v rekreačnej osade Liptovský Ján má pôdorysne tvar L-uholníka. Je jednopodlažný z podkrovím, ktoré sa navrhuje ako obytné. Strecha je sedlová so sklonom 40 .

TECHNICKÉ RIEŠENIE

VODOROVNÉ NOSNÉ KOŠTRUKCIE

Rekreačná osada Liptovský Ján - Recepcia a reštaurácia

Interiérový pohľad na reštauráciu.

kliknutím obrázok zväčšíte

Vodorovné nosné konštrukcie objektu tvoria stropné dosky, prievlaky a vence. Stropná doska nad prízemím sa navrhuje z monolitického železobetónu jednotnej hrúbky 200 mm. Do stropnej dosky je potrebné osadiť kotevné platne pre drevenú konštrukciu krovu. Prievlaky a vence sú takisto monolitické železobetónové. Po obvode budovy sa navrhuje z konštrukčných dôvodov prievlak výšky 600 mm, do ktorého sa kotvia pomúrnice krovu. Vnútorné prievlaky a vence sú výšky 500 mm. Nad stĺpom S1 je potrebné realizovať oceľovú skrytú hlavicu. Drevené doskové debnenie stropnej dosky tvorí podhľad priestorov prízemia, čo je nutné zahrnúť do rozpočtovania stropnej dosky a kladie zvýšené estetické nároky na zhotovenie debnenia dosky. Betón je pri všetkých vodorovných prvkoch triedy B30, oceľ betonárska 10 505 (V). Všetky betónové konštrukcie ukladané na murované steny hrúbky 250 mm sú z vonkajšej strany opatrené tepelnou izoláciou z dosiek heraklit (lignopor) hrúbky 25 mm, ktorý sa vloží pred betonážou do debnenia a radlovacím drôtom sa zabezpečí jeho spojenie s betónovou konštrukciou.
ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
Zvislé nosné konštrukcie objektu tvoria obvodové a vnútorné murované steny a sú navrhnuté z tehál Porotherm pevnosti 15 MPa murované na maltu cementovú pevnosti 5 MPa. Medziokenné piliere sa murujú buď na cementovú maltu pevnosti 15 MPa, alebo sa zhotovujú z betónu triedy B30 do debniacich tvárnic Premac DT25. Nad okná sa navrhujú keramické preklady Porotherm. Dĺžka uloženia na stenu musí byť minimálne 125 mm. Pri ich zabudovaní je potrebné dodržať montážne predpisy výrobcu. Vo vnútri objekti sa navrhujú dva stĺpy kruhového prierezu 250 mm z monolitického železobetónu triedy B30 a jeden pilier z prostého betónu triedy B30 do debniacich tvárnic DT25.
ZÁKLADY
Zakladanie objektu je navrhnuté plošné, monolitické, na základových pásoch z prostého betónu a pätkách z monolitického železobetónu. Šírka obvodových pásov 500 mm a vnútorných 600 mm zohľadňuje intenzitu prenosu zvislého zaťaženia do základovej pôdy. Založenie je navrhnuté do štrkov triedy G2 na kóte -1.500 a v zadnej časti objektu, kde terén mierne klesá na kóte 1.750 resp. -2.000. V prípade nedosiahnutia štrkov je potrebné lokálne základy prehĺbiť až do štrkov. Výška pásu sa navrhuje 400 mm. Na pásy sa zhotovujú nadzákladové steny prostého betónu triedy B20 do debniacich tvárnic šírky 300 mm na výšku 3, 4 a 5 radov tvárnic. Pod kruhovými žb stĺpmi a pilierom z prostého betónu sa navrhujú pätky z monolitického žb triedy B30 viazanou výstužou z betonárskej ocele 10 425 (v). Na spätné zásypy okolo a vo vnútri objektu použiť vykopaný štrk triedy G2, ktorý je potreba zhutnovať na stupeň zhutnenia Id=0.7 (Edef=~200 MPa) po vrstvách mocnosti cca. 0.25 metra.
STRECHA
Strecha objektu je navrhnutá drevená sedlová. Vo vrchole strechy prebieha po celej dĺžke vrcholová väznica prerezu 140/200 podopieraná drevnými stĺpmi prierezu 140/140. Na vrcholovú väznicu a drevné pomúrnice sa ukladajú krokvy jednotného prierezu 120/200. Krokvy sú prepojené klieštinami prierezu 2×60/200, ktoré zároveň tvoria nosnú konštrukciu pre zhotovenie podhľadu podkrovia. Vzhľadom na rozpätie klieštin sa navrhuje ich zavesenie na nosníky prierezu 140×200 v úrovni stĺpov čim pôsobia ako dvojpoľové. Zavesenie realizovať pozinkovanými držiakmi väzníc z výrobného programu BOVA Březnice.
SCHODISKO Schodisko v objekte sa navrhuje dvojramenné, doskové z monolitického železobetónu hrúbky 150 mm. Nástupné rameno je uložené na základoch a upnuté do medzipodesty. Výstupné je upnuté do medzipodesty a do stropnej dosky. Medzipodesta je hrúbky 150 mm uložená na troch stranách na murované steny hrúbky 250 mm.

Použité materiály


Rekreačná osada Liptovský Ján získala aj ocenenie "STAVBA ROKA 2006" ocenenie stavba roka 2006

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 15 stránok