statika.sk s.r.o.
Bulharská 70
821 04 Bratislava
e-mail: statika@statika.sk

Detail Referencie - 1998 - Detail stavby

Športová hala - SQUASH Centrum

Športová hala - SQUASH Centrum

Pohľad na kurty squash-u.

kliknutím obrázok zväčšíteVšeobecne

Autor projektu: Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Generálny projektant: APLAN spol. s r.o.
Statika: Ing. Miroslav Dobrucký

Objekt prístavby športovej haly na Pionierskej ulici v Bratislave tvorí hala a trakt vyrovnávajúci výškový rozdiel medzi halou a existujúcou stavbou.

Technické riešenie haly

Hala je navrhnutá ako oceľová jednopodlažná hala so vsunutou galériou pozdĺž okraja haly. Oceľová konštrukcia haly je navrhnutá ako priečný konštrukčný systém so 4 poľami (6,65 + 2 × 6,5 + 6,65). Krajné väzby sú navrhnuté z plnostenných nosníkov s troma poľami. Vnútorné väzby tvorí dvojpoľová priehradová konštrukcia.

Športová hala - SQUASH Centrum

Pohĺad z vnútra kurtu smerom k zavesenj galérii.

kliknutím obrázok zväčšíte

Základové konštrukcie haly
Hala je založená na pätkách z prostého betónu B15, pôdorysných rozmerov 1,0×1,0 m po obvode haly a 1,2×1,2 m vo vnútri haly a výšky 0,8 m. Medzi pätkami sú základové pásy z prostého betónu priečneho rezu 0,6×0,8 m oddilatované od základových pätiek polystyrénovou platňou hrúbky 10 mm vloženej do debnenia pred betonážou dosky. Založenie haly je na kóte -2,25 metra pod úrovňou prístavby. Pre začatím základových prác je potrebné overiť únosnosť základovej pôdy (v rohoch haly a pod najviac zaťaženou pätkou č.6). Základové konštrukcie sú navrhované na únosnosť základovej pôdy 200 kPa.
Vodorovná konštrukcia zastrešenia haly
Zastrešenie haly je riešené dvojsmerným roznosom zaťaženia. Primárny roznos zaťaženia je zo spojitých strešných väzníc prierezu IPE 120. Väznice prenášaju zaťaženia do priečnych priehradových väzníkov z valcovaných trubiek profilov TR 60×8, 60×5, 57×3, 57×6 vo vnútorných väzbách respektíve do plnostenných priečnych nosníkov profilu IPE 200 v krajných väzbách haly. Strešné väznice pozostávajú z troch montážnych kusov a na montáži sú privárané k priehradovým (plnostenným) nosníkom. Na strešné väznice nastreliť drevený hranol 60×50 (cca 3 na m'). Priehradové nosníky sú z dvoch montážnych dielov a na montáži budú privárané k stĺpom haly. Diagonály priehradového väzníka sú privárané na priebežné pásy tupými (resp. kútovými) zvarmi v zmysle STN 73 1403 "NAVRHOVANIE TRUBIEK V OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH". Plnostenné priečne nosníky sú takisto z dvoch monážnych dielov a budú na montáži kĺbovo ukladané do oceľových objímok na stĺpoch. Vodorovné ztuženie strechy haly je zabezpečené "Ondrejovými krížmi" z valcovaných profilov TR 51×3 v krajných priečnych väzbách a strednej pozdĺžnej väzbe, ktoré budú na montáži privárané kútovými zvarmi k styčným platniam priehradových respektíve plnostenných nosníkov. Vodorovná konštrukcia galérie haly Nosnú konštrukciu galérie tvorí ŽB monolitická doska (betón B20, oceľ 10 425-V) ukladaná na VSŽ plechy 12 001 v normálnej polohe. Z dosiek za zaťaženie roznáša do vodorovných priehradových nosníkov galérie vešaných pomocou závesov do strešných priehradových nosníkov na jednej strane a ukladaných na stĺpy na strane druhej. VSŽ plechy sú na montáži bodovo privárané k úložnému L profilu spodného pása priehradových nosníkov. Počas montáže je potrebné VSŽ plechy podopierať v strede rozpätia. Vodorovné priehradové nosníky galérie pozostávajú z profilov IPE 140, TR 108×4, TR 54×4. Priehradové nosníky sú na montáži skrutkované k závesom, alebo privárané k stĺpom. Pri schodoch je realizovaná výmena pomocou priečnych nosníkov valcovaného prierezu IPE200, I260. Závesy galérie sú z valcovaného profilu TR 60×5,5. Vodorovnú tuhosť zabezpečuje betónová doska galérie. Nosník galérie G1 je montážne zostavený z 3 dielov a na montáži je zváraný.
Zvislé nosné konštrukcie haly
Zvislé nosné konštrukcie haly sú z valcovaných trubiek TR 194×12. Stĺpy sú kĺbovo ukladané na základové pätky pomocou kotevných skutiek 4×M20.
Vodorovná tuhosť haly
Vodorovná tuhosť haly na účinky vetra v priečnom smere je zabezpečená vetrovými stužidlami v krajných väzbách haly valcovaného prierezu TR 60×6. Vetrové stužidlá sú na montáži privárané k stykovacím platniam stĺpov. Účinky pozdĺžneho vetra sú zachytávane na jednej strane dvojicou vetrových stužidiel valcovaného prierezu TR 60×6 na montáži privárané k platniam stĺpov. Na druhej strane stuženie haly zabezpečujú priehradové nosníky v úrovni galérie.
Obvodový plášť haly
Nosnú konštrukciu obvodového plášťa haly tvoria ľahké priehradové nosníky systému "PRIEMSTAV-SIMEK". Nosníky sú samostatnou dodávkou firmy Priemstav Bratislava. Nosníky sú kotvené pri základe do dvojice L profilov uložených na stene z murovaných tehál CDm hrúbky 175 mm na MC5. V úrovni strechy sú nosníky kotvené do dvojice L profilov po obvode haly.
Schodisko galérie
Schodisko je riešené ako schodnicové. Oceľové zvárané schodnice P10×300 sú kotvené do priečneho nosníka IPE 200 a skrutkované na oceľové kotviace platne do základov. Stupne schodiska sú z dreveného dubového dreva hr.50 mm, a sú kotvené do schodníc pomocou L uholníkov skrutkami.

Použité materiály

Materiál oceľovej konštrukcie 11 373. Výroba a montáž podľa STN 73 2601 "VÝROBA A MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ". Výrobná skupina B. Základný náter konštrukcie 2×S 2035. Ochranu oceľovej konštrukcie proti korózii tvorí základný náter konštrukcie 2×S 2035. Po realizácii oceľovej konštrukcie je potrebné zatmeliť špáry montážnych stykov a opraviť základný náter vo všetkých poškodených vrstvách.

Posledná úprava - 16-Jan-2016 - Ing. Miroslav Dobrucký
Doména beží na webportal.sk. Dnes je: Sunday - 21-Jan-2018
Návštevnosť - Celková: 129747 - Mesiac Január: 11681 - Denná: 5
Vaša IP adresa je: 54.167.126.106 a celkovo ste u mňa prezreli 2 stránky